Ma­try­ca przy­go­to­wa­nia.

Jest to abs­trak­cyj­ne okre­śle­nie wszyst­kich jed­no­ra­zo­wych czyn­no­ści przy­go­to­wu­ją­cych pro­ces dru­ku, tzw. kosz­tów sta­łych dru­ku: świe­ce­nie fil­mów po­li­gra­ficz­nych, ka­li­bro­wa­nie ma­szyn, mie­sza­nie farb, tra­wie­nie che­micz­ne ma­tryc i sit. Koszt ten na­li­cza­ny jest osob­no za każ­dy dru­ko­wa­ny ko­lor lub w za każ­de do­dat­ko­we miej­sce. W przy­pad­ku But­ter­fly koszt przy­go­to­wal­ni wy­no­si 50,00 zł net­to za kolor/za miej­sce.

Przy­kład: je­śli za­mó­wi­cie Pań­stwo 200 szt. dłu­go­pi­sów z dwu­ko­lo­ro­wym na­pi­sem na kor­pu­sie, to oprócz kosz­tów 200 szt. dłu­go­pi­sów i 200 na­dru­ków w 2 ko­lo­rach, na fak­tu­rze znaj­dzie­cie po­zy­cję Przy­go­to­wal­nia lub Ma­try­ce – 2 szt. x 50,00 zł (po 50,00 zł net­to za każ­dy ko­lor na­dru­ku). Ma­try­ca lub Przy­go­to­wal­nia to koszt sta­ły, jed­no­ra­zo­wy i nie­za­leż­ny od dru­ko­wa­ne­go na­kła­du. Wy­ni­ka­ją z te­go dwie istot­ne za­leż­no­ści: 1. im mniej­szy za­ma­wia­ny na­kład to­wa­rów, tym więk­sze kosz­ty na­dru­ku w prze­li­cze­niu na sztu­kę oraz 2. im wię­cej ko­lo­rów (lub miejsc) na­dru­ku, tym wyż­sze kosz­ty na­dru­ku ze wzglę­du na ko­niecz­ność sto­so­wa­nia wie­lu ma­tryc. Wnio­sek: przy ma­łych za­mó­wie­niach su­ge­ru­je­my na­druk w jed­nym lub dwóch ko­lo­rach, ze wzglę­du na spo­re kosz­ty sta­łe przy­go­to­wa­nia pro­ce­su dru­ku.

Zwrot ma­try­cy… Ma­te­rial­na ma­try­ca bę­dzie Pań­stwu przy­dat­na tyl­ko przy pro­duk­cji tło­czeń. W in­nych przy­pad­kach ma­try­ca jest po­ję­ciem abs­trak­cyj­nym, ist­nie­je, fi­zycz­nie, ale nie jest do wy­ko­rzy­sta­nia w in­nej ma­szy­nie lub przez in­ne­go dru­ka­rza.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl