W dzi­siej­szych cza­sach bez po­rząd­nej re­kla­my bar­dzo trud­no jest od­nieść suk­ces prak­tycz­nie w każ­dej bran­ży, dla­te­go też ma­gne­sy z na­dru­kiem cie­szą się bar­dzo du­żym za­in­te­re­so­wa­niem. Ma­gne­sy mo­gą oka­zać się nie tyl­ko wspa­nia­łym po­my­słem na pre­zent dla po­ten­cjal­nych klien­tów, dla rów­nież mo­gą oka­zać się przy­dat­ny­mi ga­dże­ta­mi w fir­mie.

Ory­gi­nal­ne ma­gne­sy 3d

W ostat­nim cza­sie jest bar­dzo du­ży bo­om na ma­gne­sy z na­dru­kiem 3d, któ­re po­kry­te są spe­cjal­ną ży­wi­cą po­li­ure­ta­no­wą. To wła­śnie dzię­ki niej zna­czą­co zwięk­sza­ją się wa­lo­ry es­te­tycz­ne ma­gne­sów. Naj­więk­szą za­le­tą ma­gne­sów te­go ty­pu jest przede wszyst­kim to, że cha­rak­te­ry­zu­ją się one, do­sko­na­łą od­por­no­ścią na pro­mie­nio­wa­nie sło­necz­ne, za­ry­so­wa­nia i róż­no­rod­ne roz­pusz­czal­ni­ki. Do ma­gne­su bez żad­ne­go więk­sze­go pro­ble­mu moż­na do­kle­ić rów­nież no­tes, dzię­ki cze­mu otrzy­ma­my bar­dzo funk­cjo­nal­ny i prak­tycz­ny ga­dżet re­kla­mo­wy.

Dla ko­go są ma­gne­sy z na­dru­kiem?

Ory­gi­nal­ne ma­gne­sy re­kla­mo­we z no­te­sem są do­sko­na­łym wy­bo­rem nie tyl­ko dla du­żych firm kor­po­ra­cyj­nych, ale rów­nież dla nie­wiel­kich przed­się­bior­ców, któ­rzy chcą zdo­być wie­lu no­wych klien­tów i po­pra­wić po­zy­tyw­ny wi­ze­ru­nek swo­jej fir­my. Więk­szość czo­ło­wych firm na ryn­ku jest w sta­nie przy­go­to­wać uni­kal­ne ma­gne­sy z wła­snym na­dru­kiem prak­tycz­nie w do­wol­nym kształ­cie i roz­mia­rze, dla­te­go też moż­na za­mó­wić na­praw­dę uni­kal­ny ga­dżet re­kla­mo­wy. Gra­fi­ka na­no­szo­na jest na spe­cjal­nej fo­lii ma­gne­tycz­nej, dzię­ki cze­mu nie ma ry­zy­ka jej uszko­dze­nia pod­czas przy­kle­ja­nia i od­kle­ja­nia ma­gne­sów. Ory­gi­nal­ne ma­gne­sy re­kla­mo­we wbrew po­zo­rom mo­gą po­chwa­lić się na­praw­dę sze­ro­kim za­sto­so­wa­niem.

Ma­gnes ma jed­ną bar­dzo przy­dat­ną wła­ści­wość, a mia­no­wi­cie zbli­żo­ny do przed­mio­tu wy­ko­na­ne­go z że­la­za, przy­le­ga do nie­go. Wi­dząc tą szcze­gól­ną wła­ści­wość ma­gne­su przed­sta­wi­cie­le świa­ta re­kla­my po­sta­no­wi­li ją wy­ko­rzy­stać rów­nież w swo­jej bran­ży. Ma­gnes dla wie­lu firm re­kla­mo­wych i agen­cji mar­ke­tin­go­wych stał się two­rzy­wem, na któ­rym roz­po­czę­to na­dru­ko­wy­wać re­kla­my. Ma­gnes, ja­ko no­śnik re­kla­my spraw­dza się bar­dzo do­brze, a do­dat­ko­wo, czy­ni jed­ną re­kla­mę bar­dzo mo­bil­ną i po­zwa­la ją wie­lo­krot­nie wy­ko­rzy­stać.
Jed­nym z pod­sta­wo­wych za­sto­so­wań re­klam umiesz­cza­nych na ma­gne­sach jest mon­to­wa­nie ich na sa­mo­cho­dach. Wcze­śniej re­kla­my by­ły umiesz­cza­ne na dwa spo­so­by.
Pierw­szym by­ło ma­lo­wa­nie re­kla­my na la­kie­rze sa­mo­cho­do­wym, co czy­ni­ło re­kla­mę bar­dzo trwa­łą, jed­nak z dru­giej stro­ny spra­wia­ło, że kie­dy re­kla­ma tra­ci­ła na ak­tu­al­no­ści, ko­niecz­nym sta­wa­ło się prze­ma­lo­wa­nie ca­łe­go sa­mo­cho­du. Wią­za­ło się to każ­do­ra­zo­wo z ol­brzy­mi­mi kosz­ta­mi, któ­re po­no­szo­ne by­ły na od­two­rze­nie la­kie­ru na sa­mo­cho­dzie i ewen­tu­al­nie na na­nie­sie­nie no­wej re­kla­my. Ko­rzyst­ną by­ła wów­czas je­dy­nie sy­tu­acja, kie­dy sta­rą re­kla­mę moż­na by­ło w stu pro­cen­tach po­kryć no­wą. W in­nym wy­pad­ku na­le­ża­ło prze­ma­lo­wać ca­ły sa­mo­chód.
Dru­gim spo­so­bem umiesz­cza­nia re­kla­my na sa­mo­cho­dach by­ło ich okle­ja­nie spe­cjal­ny­mi ta­śma­mi z na­dru­ko­wa­ny­mi re­kla­ma­mi. Po­zy­tyw­ną stro­ną ta­kie­go spo­so­bu na­no­sze­nia re­kla­my na po­jazd był fakt, że zdez­ak­tu­ali­zo­wa­na re­kla­ma mo­gła być ze­rwa­na z sa­mo­cho­du, jed­nak przy zry­wa­niu re­kla­my wy­dru­ko­wa­nej na słab­szym ma­te­ria­le trwa­ło to dość dłu­go je­śli da­ne two­rzy­wo roz­ry­wa­ło się, a klej dość moc­no trzy­mał się ka­ro­se­rii po­jaz­du. Okle­jo­ne sa­mo­cho­dy, czy też au­to­bu­sy po dziś dzień mo­że­my za­uwa­żyć na uli­cach na­szych miast. Mi­nu­sem tej re­kla­my był fakt, że ktoś idąc dro­gą mógł tą re­kla­mę w pro­sty spo­sób znisz­czyć, czy uszko­dzić po­przez jej od­le­pie­nie. War­to za­uwa­żyć, że two­rzy­wa sto­so­wa­ne do okle­ja­nia po­jaz­dów są co­raz więk­szej ja­ko­ści. Nie ule­ga­ją wy­blak­nię­ciu, a klej po usu­nię­ciu re­kla­my rzad­ko po­zo­sta­wia po so­bie śla­dy.
Współ­cze­śnie obok re­klam na­no­szo­nych na ta­śmach słu­żą­cych do okle­ja­nia po­jaz­dów, co­raz czę­ściej mo­że­my spo­tkać re­kla­my umiesz­cza­ne z uży­ciem na­ma­gne­so­wa­nych plansz. Przy­le­ga­ją one bar­dzo czę­sto do drzwi lub do ma­ski po­jaz­du. Naj­więk­szą za­le­tą ta­kie­go spo­so­bu umiesz­cza­nia re­kla­my jest fakt, iż re­kla­mę moż­na w ła­twy spo­sób za­mon­to­wać i usu­nąć z po­jaz­du, moż­na ją tak­że prze­nieść na in­ny sa­mo­chód bez po­zo­sta­wia­nia śla­du jej uży­cia na do­tych­cza­so­wym wo­zie. Nie­ste­ty re­kla­my te ma­ją je­den za­sad­ni­czy man­ka­ment, a mia­no­wi­cie ła­two moż­na je skraść z po­jaz­du, nie po­zo­sta­wia­jąc na nim na­wet śla­du wcze­śniej­szej obec­no­ści re­kla­my.
Współ­cze­śnie ma­gne­sy z na­dru­kiem mo­że­my zna­leźć bar­dzo czę­sto na sa­mo­cho­dach to­wa­rzy­szą­cym spor­tow­com pod­czas róż­nych wy­da­rzeń. Ma­gne­sy re­kla­mo­we za­wie­ra­ją­ce lo­go spon­so­ra z ła­two­ścią moż­na na po­jeź­dzie umie­ścić i po okre­sie współ­pra­cy wy­mie­nić je na no­we z lo­go ko­goś in­ne­go, kto chce wspie­rać spor­to­wą dru­ży­nę.
Ma­gne­sy re­kla­mo­we moż­na tak­że bar­dzo czę­sto spo­tkać umiesz­czo­ne na lo­dów­kach, gdzie bar­dzo czę­sto słu­żą, ja­ko ele­men­ty przy­trzy­mu­ją­ce na lo­dów­kach róż­ne­go ro­dza­ju in­for­ma­cje za­pi­sa­ne na pa­pie­rze.

 

https://promoshop.pl/pl/magnesy-reklamowe-z-nadrukiem-logo

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl