Ta­nie i trwa­łe ma­te­ria­ły re­kla­mo­we.

W wie­lu wy­pad­kach fir­ma pla­nu­je du­że kam­pa­nie pro­mo­cyj­ne i chce, aby in­for­ma­cje do­tar­ły do wie­lu od­bior­ców. Wy­ma­ga te­go czę­sto ry­nek i kon­ku­ren­cja na nim dzia­ła­ją­ca. W tym wy­pad­ku ga­dże­ty re­kla­mo­we po­win­ny być za­ku­pio­ne w od­po­wied­niej ilo­ści, aby speł­ni­ły ocze­ki­wa­nia fir­my.

Du­ża ilość i ni­skie kosz­ty

Cie­ka­wym i barw­nym do­dat­kiem do kam­pa­nii re­kla­mo­wej są ma­gne­sy re­kla­mo­we. Na po­wierzch­ni moż­na umie­ścić do­wol­ną gra­fi­kę lub ha­sło re­kla­mo­we. Pro­duk­cja se­ryj­na ob­ni­ża kosz­ty pro­duk­cji, co prze­kła­da się na ilość za­ku­pio­nych ma­gne­sów za su­mę prze­wi­dzia­ną w bu­dże­cie kam­pa­nii. Po­zwo­li to na bez­piecz­ne prze­pro­wa­dze­nie ak­cji pro­mo­cyj­nej i pew­ność, że nie za­brak­nie ma­te­ria­łów pro­mo­cyj­nych pod­czas jej trwa­nia.

Łą­cze­nie z in­ny­mi pro­duk­ta­mi

Pro­du­cen­ci ofe­ru­ją rów­nież moż­li­wość, aby ma­gne­sy na lo­dów­kę z wła­snym na­dru­kiem by­ły uzu­peł­nia­ne o ka­len­da­rze lub no­tat­ni­ki. To pod­no­si war­tość użyt­ko­wą ta­kich przed­mio­tów i wy­dłu­ża okres ich użyt­ko­wa­nia przez po­ten­cjal­ne­go klien­ta. Prze­kła­da się to na więk­sze za­in­te­re­so­wa­nie ofer­tą fir­my oraz wzrost po­py­tu. Na no­tat­ni­kach moż­na rów­nież na­nieść zna­ki gra­ficz­ne za­wie­ra­ją­ce lo­go fir­mo­we.

Cie­ka­we kształ­ty dla pod­nie­sie­nia atrak­cyj­no­ści ga­dże­tów

Ma­gne­sy z lo­go mo­gą być rów­nież wy­ci­na­ne w kształt we­dług pro­jek­tu za­ma­wia­ją­ce­go. To po­wo­du­je, że fir­ma mo­że wy­ko­rzy­stać to pod­czas pro­mo­cji, two­rząc se­rie uni­kal­nych ma­gne­sów. Ta­kie dzia­ła­nia do­brze dzia­ła­ją na ry­nek i wy­wo­łu­ją okre­ślo­ne za­cho­wa­nia klien­tów. Kształ­ty mo­gą na­wią­zy­wać do dzia­łal­no­ści fir­my lub jej pro­duk­tów. Moż­na cy­klicz­ne wpro­wa­dzać no­we wzo­ry, aby pod­trzy­mać za­in­te­re­so­wa­nie od­bior­ców.