O mnie

Maciej Borowy
Ma­ciej Borowy

Wi­taj Przybyszu,

Na­zy­wam się Ma­ciej i od 20 lat zaj­mu­ję się ga­dże­ta­mi re­kla­mo­wy­mi. Pro­wa­dzę fir­mę But­ter­fly Ga­dże­ty re­kla­mo­we oraz sklep in­ter­ne­to­wy promoshop.pl w Szcze­ci­nie. W bran­ży ga­dże­to­wej spe­cjal­nie przed­sta­wiać się nie mu­szę, po­nie­waż zna­my się tu wszy­scy cał­kiem do­brze. Pry­wat­nie oj­ciec dwóch po­cząt­ku­ją­cych youtu­be­rek (ta­ki wiek), po­cząt­ku­ją­cy jo­gin, bie­gacz le­śny, week­en­do­wy ro­we­rzy­sta, pra­wie we­ge­ta­ria­nin od kil­ku do­brych lat.

Na pro­mo­blo­gu dzie­lę się z To­bą po­ra­da­mi i przy­dat­ną wie­dzą o ga­dże­tach re­kla­mo­wych, co sta­ram się czy­nić bez­stron­nie i rze­tel­nie, bo ina­czej… nie ma to sensu.

Za­pra­szam Cię do kon­tak­tu. Pisz na info@promoshop.pl

Do zo­ba­cze­nia, usły­sze­nia, al­bo napisania.

Ma­ciej