Lu­stro jest przed­mio­tem, któ­re­go po­trze­bu­je każ­da ko­bie­ta. Więk­szość przed­sta­wi­cie­lek płci pięk­nej za­wsze ma ze so­bą ja­kieś ma­łe lu­ste­recz­ko. Moż­na być pew­nym, że je­śli któ­raś ko­bie­ta lub dziew­czy­na wy­bie­ra się na im­pre­zę, waż­ne spo­tka­nie lub rand­kę, to bę­dzie ta­ko­we ze so­bą po­sia­da­ła. Prze­cież trze­ba pa­no­wać nad tym, że­by do­brze wy­glą­dać, praw­da? Po­pra­wiać szmin­kę, od­su­wać nie­sfor­ne ko­smy­ki, pa­no­wać nad od­pry­ska­mi tu­szu do rzęs. Po­nad to… któ­ra ko­bie­ta nie oba­wia się, że na­gle wej­dzie jej coś w zę­by w cza­sie waż­ne­go spo­tka­nia? To do­pie­ro był­by hor­ror!

Dla­te­go lu­ster­ko jest wspa­nia­łym przed­mio­tem, je­śli chce­my umie­ścić na nim re­kla­mę. Je­że­li po­sia­da­my fir­mę pro­du­ku­ją­cą ko­sme­ty­ki, jest to miej­sce wręcz ide­al­ne. Któ­ra ko­bie­ta nie chcia­ła­by mieć lu­ster­ka z na­dru­kiem, ja­kimś ład­nym, we­so­łym, ko­lo­ro­wym dla młod­szych al­bo wy­szu­ka­nym, mi­ni­ma­li­stycz­nym dla star­szych? Je­że­li na ta­kim na­dru­ku prze­my­ci­my na­szą re­kla­mę, mo­że­my być pew­ni, że nie­zli­czo­ne ilo­ści na­sto­la­tek w tramp­kach i pań w gar­son­kach i szpil­kach za­in­te­re­su­ją się na­szy­mi pro­duk­ta­mi. Dla­cze­go?

Pod­sta­wo­wą za­sa­dą re­kla­my jest to, aby po­ka­zy­wać się jak naj­czę­ściej i w jak naj­więk­szej licz­bie miejsc. Dla­te­go też w mo­men­cie in­we­sto­wa­nia w bil­bor­dy al­bo szyl­dy, bar­dzo czę­sto ce­na za­le­ży od tak zwa­nej ilo­ści spoj­rzeń. Co do te­go ma­ją lu­ster­ka re­kla­mo­we? Cóż, przede wszyst­kim to, że… ca­ły czas się w nie pa­trzy! Ile ra­zy dzien­nie ko­bie­ta wyj­mie ta­kie lu­ster­ko, aby się w nim przej­rzeć i spra­wić czy wszyst­ko w po­rząd­ku z jej wy­glą­dem? Mo­że­my za­rę­czyć, że przy­naj­mniej raz dzien­nie, zwy­kle na­wet czę­ściej. Je­śli na ta­kim lu­ster­ku umie­ści­my re­kla­mę, mo­że­my być pew­ni, że użyt­kow­nicz­ki nie za­po­mną o ist­nie­niu na­szej fir­my i ich pro­duk­tów. Na­wet je­śli nie bę­dą się za­sta­na­wiać nad tym, co wi­dzą prze­cież ty­le ra­zy w cią­gu dnia, gdzieś w ich gło­wie po­ja­wią się neu­ro­nal­ne po­wią­za­nia i na­zwa fir­my bę­dzie po pro­stu obec­na w ich my­ślach. Dla­te­go lu­ster­ka z lo­go gwa­ran­tu­ją suk­ces – bo klient­ka przy pół­ce z pro­duk­ta­mi za­wsze wy­bie­rze coś spraw­dzo­ne­go.

https://promoshop.pl/Lusterka-reklamowe-z-nadrukiem

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl