Stro­na głów­na Mar­ke­ting Pro­mo­cja Co to jest lo­go w krzywych?

Co to jest logo w krzywych?

Jedno z najczęściej zadawanych pytań klientów dotyczy przekazywanych firmie reklamowej materiałów graficznych: w jakiej formie je dostarczyć, by mogły się przydać agencji do stworzenia projektu i potem nadruku? Tu pojawić się może pewna frustracja, ponieważ agencja reklamowa zaczyna zwykle używać słownictwa branżowego, nie zawsze zrozumiałego przez zamawiajacych. Pojęcia takie jak „logo w krzywych”, „w wektorach”, „bitmapa”, itp. nie są w powszechnym użyciu, stąd wymagają krótkiego wytłumaczenia.

Dziś zatem skupię się na podstawowych pojęciach: co to jest logo w krzywych? Czym się różni wersja wektorowa logo (w krzywych) od bitmapy? O co chodzi firmie reklamowej, która zgłasza brak odpowiedniej grafiki, pomimo, że materiał został przesłany e‑mailem? „Skąd mam wiedzieć co jest składem, a co nie?”. Zanim wytłumaczę Wam różnicę, najpierw spójrzcie na poniższy rysunek:

W pew­nym uprosz­cze­niu moż­na po­wie­dzieć, że kom­pu­te­ry (na któ­rych od­by­wa się ob­rób­ka gra­fi­ki przed na­dru­kiem) w in­ny spo­sób po­strze­ga­ją kształ­ty i ko­lo­ry lo­go, niż ludz­kie oko. Mo­gą wi­dzieć je ja­ko zbiór mi­lio­nów wy­świe­tla­nych pik­se­li na za­zna­czo­nym ob­sza­rze – pro­sto­ką­cie, bez roz­róż­nia­nia kształ­tów i obiek­tów, któ­re two­rzą kształt lo­go. Wów­czas wy­świe­tla­na jest bit­ma­pa – dla kom­pu­te­ra to bez­ład­ny zbiór pik­se­li, któ­ry ukła­da się dla lu­dzi w roz­po­zna­wal­ny przez ludz­kie oko kształt. Mo­gą też wi­dzieć gra­fi­kę ja­ko skład, czy­li ta­kie od­wzo­ro­wa­nie gra­fi­ki, w któ­rym każ­dy ele­ment lo­go jest wi­dzia­ny przez kom­pu­ter ja­ko osob­ny kształt, osob­ny obiekt, np.: sza­blon ko­lo­ru, któ­ry bę­dzie na­dru­ko­wa­ny. Jest to istot­ne, po­nie­waż na­druk od­by­wa się zwy­kle wg za­sa­dy ko­lor po ko­lo­rze. W przy­pad­ku po­wyż­sze­go lo­go But­ter­fly Ga­dże­ty re­kla­mo­we na­dru­ko­wa­ny był­by ko­lej­no ko­lor czar­ny, po­ma­rań­czo­wy i żół­ty na bia­łym tle, któ­re nie za­wsze jest ko­lo­rem (np.: gdy pod­ło­że jest bia­łe) . Każ­dy ko­lor dru­ko­wa­ny był­by osob­ną ma­try­cą, a więc sza­blo­nem da­ne­go ko­lo­ru. Do wy­ko­na­nia pre­zen­to­wa­ne­go na­dru­ku po­trze­bu­je­my za­tem trzech ma­tryc – sza­blo­nów dla każ­de­go z ko­lo­ru. Fir­ma re­kla­mo­wa bę­dzie w sta­nie wy­ko­nać sza­blo­ny wte­dy, gdy bę­dzie po­sia­da­ła lo­go w for­ma­cie umo­zli­wi­ja­cym roz­bi­cie gra­fi­ki na ko­lo­ry (sza­blo­ny) składowe.

W przy­pad­ku bit­ma­py ze zbio­ru punk­tów na pro­sto­kąt­nym ob­sza­rze, kom­pu­ter nie wy­se­pa­ru­je sa­mo­dziel­nie kształ­tów – sza­blo­nów po­szcze­gól­nych ko­lo­rów. Gdy do­sta­je­my od Klien­tów bit­ma­pę  za­miast skła­du lo­go, mu­si­my skład zro­bić sa­mi. Ina­czej nie przy­go­tu­je­my na­dru­ku do pro­duk­cji. Po­le­ga to na żmud­nym ob­ry­so­wa­niu po­więk­szo­nej bit­ma­py i „wy­cię­ciu” z niej kształ­tu lo­go ko­lor po ko­lo­rze przez gra­fi­ka. Jest to me­to­da kosz­tow­na i niedokładna.

Skład (gra­fi­ka wektorowa)

Do wy­ko­na­nia na­dru­ku po­trze­bu­je­my od Pań­stwa ma­te­ria­łu źró­dło­we­go, czy­li skła­du lo­go lub gra­fi­ki. Skład jest zwy­kle w po­sia­da­niu au­to­ra lo­go, gra­fi­ków, agen­cji re­kla­mo­wych lub dru­kar­ni współ­pra­cu­ją­cych z Pań­stwa fir­mą. Skład jest za­pi­sa­ny ja­ko plik któ­re­goś z po­pu­lar­nych pro­gra­mów gra­ficz­nych z roz­sze­rze­niem: .cdr, .ai, eps. W du­żym uprosz­cze­niu, skład to ta­ka gra­fi­ka, któ­ra po otwar­ciu w spe­cja­li­stycz­nym pro­gra­mie gra­ficz­nym da­je się ob­ra­biać, tzn. se­pa­ro­wać ko­lo­ry i mo­dy­fi­ko­wać kształ­ty. Praw­da, że proste?

Bit­ma­pa

Bit­ma­pa jest to zwy­kły skan lub zdję­cie gra­fi­ki, któ­rą chce­my na­dru­ko­wać. Nie­ste­ty, zwy­kle ta­kie­go ma­te­ria­łu nie mo­że­my wy­ko­rzy­stać do wy­ko­na­nia na­dru­ku. Wszyst­kie pli­ki za­wie­ra­ją­ce gra­fi­kę z roz­sze­rze­nia­mi: .bmp, .jpg, .html, .doc, cmx, .gif, .tif, .xls, mu­szą być przez nas do­dat­ko­wo ob­ra­bia­ne kom­pu­te­ro­wo, co jest ta­ry­fi­ko­wa­ne ok. 40,00 zł net­to za go­dzi­nę pra­cy na­sze­go gra­fi­ka, któ­ry je wek­to­ry­zu­je, czy­li wy­ry­su­je na no­wo. Wnio­sek: war­to po­sta­rać się o skład i mieć go za­wsze pod rę­ką – unik­nie­my stra­ty cza­su i zbęd­ne­go kosz­tu w przyszłości.

Przy oka­zji: czym się róż­ni lo­go od logotypu? 

Lo­go to znak fir­mo­wy (zwa­ny rów­nież zna­kiem to­wa­ro­wym) przed­sta­wia­ny za po­mo­cą zna­ków lub cha­rak­te­ry­stycz­nej gra­fi­ki. Umiesz­cza się je naj­czę­ściej na ma­te­ria­łach re­kla­mo­wych, ar­ty­ku­łach pi­śmien­ni­czych, ma­te­ria­łach, sa­mo­cho­dach bądź bu­dyn­kach. Wy­stę­pu­je w trzech po­sta­ciach: lo­go­ty­pu, zna­ku lub peł­ne­go logo.

Lo­go­typ to wie­lo­li­te­ro­wa czcion­ka, któ­ra za­wie­ra skrót wy­ra­zu bądź wie­lo­wy­ra­zo­we­go wy­ra­że­nia (np. itd., dr, zł). Jest to naj­czę­ściej pew­na część zna­ku fir­mo­we­go, któ­ra za­wie­ra na­zwę fir­my (mar­ki) w po­sta­ci napisu.

Przeczytaj koniecznie