Każ­dy z nas po­sia­da ją na swo­im biur­ku. Nie­któ­rzy uży­wa­ją jej rza­dziej i nie­mal za­po­mi­na­ją o jej ist­nie­niu, ale in­ni po­trze­bu­ją jej nie­mal na co dzień i nic nie by­li­by w sta­nie zro­bić bez jej po­mo­cy – bo ilu z nas po­tra­fi na­ry­so­wać ide­al­nie pro­stą kre­skę, szcze­gól­nie je­śli ma być dłu­ga? Kto z nas ma per­fek­cyj­ną miar­kę w oczach?

O ja­ki przed­miot cho­dzi? Za­pew­ne do­my­śla­cie się, ze cho­dzi o… li­nij­kę! Jest to nie­od­łącz­ny atry­but osób w wie­ku szkol­nym, ale nie tyl­ko. Li­nij­ki po­trze­bu­ją rów­nież księ­go­wi, se­kre­tar­ki, ar­chi­tek­ci i in­ży­nie­ro­wie. Bez ta­ko­wych nie obę­dzie się też żad­ne go­spo­dar­stwo do­mo­we.

Dla­te­go też li­nij­ki są ge­nial­nym przed­mio­tem, je­że­li pra­gnie­my się re­kla­mo­wać. Li­nij­ki z lo­go sta­ją się oczy­wi­stym wy­bo­rem, je­że­li zaj­mu­je­my się pro­du­ko­wa­niem al­bo roz­pro­wa­dza­niem cze­goś, co wią­że się z ma­te­ria­ła­mi pa­pier­ni­czy­mi i biu­ro­wy­mi. Wte­dy bar­dzo praw­do­po­dob­ne jest, że oso­by, któ­re pa­trzeć bę­dą na li­nij­kę, a co za tym idzie, na na­szą re­kla­mę, szu­ka­ją aku­rat pa­pie­ru kan­ce­la­ryj­ne­go, neo­no­wych za­kre­śla­czy al­bo ze­szy­tów w for­ma­cie A4 lub A5. Jest to za­tem ge­nial­ne po­wią­za­nie gru­py do­ce­lo­wej z pro­du­cen­tem.

Ja­kie plu­sy ma re­kla­mo­wa­nie się na li­nij­ce? Cóż, z pew­no­ścią jest to przed­miot, któ­ry trzy­ma­my w rę­ku i pa­trzy­my na nie­go z bar­dzo bli­ska. Je­że­li pra­gnie­my na­ry­so­wać pro­stą li­nię, mu­si­my na­szą twarz zbli­żyć do kart­ki, bo ina­czej nie zro­bi­my te­go do­kład­nie. Po­za tym, kie­dy ta­ki przed­miot nie jest uży­wa­ny, naj­czę­ściej le­ży na sto­le al­bo w ku­becz­ku na dłu­go­pi­sy. Na­druk jest wte­dy wy­eks­po­no­wa­ny i wi­dzia­ny w ca­łej oka­za­ło­ści. Dla­te­go li­nij­ki re­kla­mo­we są bar­dzo efek­tyw­nym na­rzę­dziem re­kla­mo­wym. Pa­mię­tać mu­si­my o jed­nym – że ta­kie na­dru­ki, je­że­li zro­bio­ne są kiep­sko, mo­gą bar­dzo szyb­ko się za­trzeć al­bo zo­stać zdra­pa­ne. Dla­te­go war­to in­we­sto­wać w po­rząd­nych pro­du­cen­tów – po to, aby na­sza re­kla­ma by­ła praw­dzi­wie efek­tyw­na.

Li­nij­ki z na­dru­kiem są też świet­ną spra­wą, je­że­li pra­gnie­my re­kla­mo­wać coś wśród dzie­ci – wi­dzia­ny z bli­ska, ko­lo­ro­wy re­kla­mo­wy na­druk z pew­no­ścią do nich prze­mó­wi.

https://promoshop.pl/Linijki-reklamowe-z-nadrukiem

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl