Pro­blem li­nia­tu­ry ra­stra sy­gna­li­zu­je­my Klien­tom naj­czę­ściej wte­dy, gdy gra­fi­ka prze­zna­czo­na do na­dru­ku za­wie­ra ra­stry, a więc przej­ścia to­nal­ne (np.: je­den ko­lor prze­cho­dzi płyn­nie w dru­gi lub gra­fi­ka za­wie­ra cie­nio­wa­nie, fo­to­gra­fie), a je­dy­ną moż­li­wą tech­no­lo­gią na­dru­ku jest tam­po­druk lub si­to­druk. Wpraw­dzie obie tech­no­lo­gie umoż­li­wia­ją druk ra­stro­wy, ale z ni­ską li­nia­tu­rą, co ozna­cza sła­by efekt wi­zu­al­ny. W prak­ty­ce ozna­cza to, że mi­kro­sko­pij­ne punk­ty na­dru­ku, któ­rych gę­ste uło­że­nie obok sie­bie da­je nam efekt przej­ścia to­nal­ne­go, są do­syć du­że i wi­docz­ne. Li­nia­tu­ra to licz­ba ta­kich punk­tów, któ­re mo­że­my na­dru­ko­wać na dłu­go­ści 1 ca­la (DPI - dot per inch, LPIli­nes per inch ). Li­nia­tu­ra to „roz­dziel­czość” na­dru­ku. Druk of­f­se­to­wy ofe­ru­je wy­so­ką roz­dziel­czość – 300 lpi, co spra­wia, że wszyst­kie przej­ścia to­nal­ne i ra­stry (z któ­rych prze­cież skła­da­ją się wy­dru­ko­wa­ne zdję­cia) da­ją ide­al­ne od­wzo­ro­wa­nie. Dla po­rów­na­nia, si­to­druk to mak­sy­mal­nie 95 lpi, a tam­po­druk mak­sy­mal­nie 90 lpi), a więc w prak­ty­ce te li­nia­tu­ry są bli­sko czte­ro­krot­nie niż­sze. Nic dziw­ne­go, że zdję­cia, ra­stry, przej­ścia to­nal­ne two­rzo­ne są przez wi­docz­ne go­łym okiem punk­ty:

Ra­ster – jest to siat­ka bądź ma­try­ca pik­se­li, któ­re two­rzą ob­raz na ekra­nie kom­pu­te­ra. Za­tem je­den ra­ster stwo­rzo­ny jest z okre­ślo­nej ilo­ści pik­se­li. W ten spo­sób, pa­trząc na pik­se­le z więk­szej od­le­gło­ści, two­rza one ob­raz. Za­sa­dę ilu­stru­je po­wyż­sze zdję­cie. Ob­raz jest le­d­wo czy­tel­ny z bli­ska, ale gdy od­da­li­my wzrok o ja­kieś 300 cm, to ma­ło sub­tel­ne punk­ty uło­żą się w od­cie­nie sza­ro­ści, a ob­raz sta­nie się płyn­ny. Ma­te­ma­tycz­nie – z od­da­le­nia bę­dzie­my wi­dzieć ob­raz o więk­szej LPI (ilo­ści li­nii na cal). Ob­raz o wyż­szej li­nia­tu­rze wy­raź­nie zy­sku­je.

Ty­le teo­rii. Nie­ste­ty, spo­ro lo­go­ty­pów za­wie­ra ra­stry, któ­re cięż­ko wier­nie od­wzo­ro­wać, dru­ku­jąc na przed­mio­cie. Mu­si­my się z tym po­go­dzić, chy­ba, że zde­cy­du­je­my się dru­ko­wać wer­sję uprosz­czo­ną lo­go. Z uwa­gi na ni­ską li­nia­tu­rę tam­po- i si­to­dru­ku, ko­lo­ry od­wzo­ro­wy­wa­ne w CMYK’u nie są do koń­ca wier­ne.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl