Na ryn­ku ist­nie­je wie­le ga­dże­tów re­kla­mo­wych, przez co czę­sto nie wie­my, w ja­kie po­win­ni­śmy za­in­we­sto­wać. Co­raz czę­ściej, gdy wrę­cza­my kub­ki i no­te­sy oraz ka­len­da­rze, oka­zu­je się, że Klient ma wie­le rze­czy te­go ty­pu, dla­te­go sta­le szu­ka­my in­spi­ra­cji. W po­niż­szym ar­ty­ku­le przed­sta­wia­my kil­ka in­spi­ra­cji, któ­re z pew­no­ścią po­mo­gą Ci wy­brać od­po­wied­ni ga­dżet do oka­zji. Sta­raj się się­gać po roz­wią­za­nia, któ­re są in­no­wa­cyj­ne i sta­no­wią ele­ment za­sko­cze­nia.

Pre­zen­ty na Świę­ta po­win­ny od­no­sić się do da­ne­go okre­su. Do­brym roz­wią­za­niem bę­dą bomb­ki z lo­go fir­my lub ko­sze pre­zen­to­we, któ­re za­wie­ra­ją sper­so­na­li­zo­wa­ne pro­duk­ty. W przy­pad­ku Świąt Wiel­ka­noc­nych war­to po­my­śleć na przy­kład o cze­ko­la­do­wych za­jącz­kach lub jaj­kach, któ­re bę­dą mi­łym za­sko­cze­niem.

Pre­zen­ty do sa­mo­cho­du sta­no­wią jed­ne z lep­szych roz­wią­zań. Po­myśl na przy­kład o skro­bacz­ce do szyb, któ­rą z pew­no­ścią uży­je wie­lu Two­ich klien­tów w wal­ce z nad­mier­nym mro­zem i śnie­giem. La­tar­ki re­kla­mo­we z pew­no­ścią oświe­tlą dro­gę pod­czas trud­nych sy­tu­acji z sa­mo­cho­dem, a ka­mi­zel­ki od­bla­sko­we z lo­go Two­je fir­my z pew­no­ścią znaj­dą się w każ­dym au­cie.

Pre­zen­ty na wa­ka­cje to rów­nież do­bry po­mysł, aby dać o so­bie znać. Pił­ki pla­żo­we, ręcz­ni­ki i le­ża­ki z lo­go, to tyl­ko nie­któ­re z moż­li­wo­ści, ja­kie mo­żesz za­pew­nić swo­im klien­tom. Jest to z pew­no­ścią re­kla­ma, któ­ra po­zwo­li do­trzeć do wie­le osób, jak rów­nież spo­wo­du­je ra­dość u ob­da­ro­wa­ne­go.

Moż­li­wo­ści re­kla­mo­wych jest obec­nie wie­le. Kub­ki z na­dru­kiem, ko­szul­ki re­kla­mo­we, dłu­go­pi­sy, ka­len­da­rze, USB i wie­le in­nych moż­li­wo­ści spra­wia­ją, że mo­że­my wyjść na­prze­ciw ocze­ki­wa­niom klien­tów i wy­róż­niać się na tle kon­ku­ren­cji.

La­tar­ki z na­dru­kiem, dys­ki ze­wnętrz­ne, pa­ra­so­le oraz sze­reg in­nych moż­li­wo­ści, po­zwa­la­ją na do­bór od­po­wied­nich ma­te­ria­łów re­kla­mo­wych dla Two­jej fir­my. War­to wpro­wa­dzić uroz­ma­ice­nie oraz coś no­we­go. Bez wzglę­du na ro­dzaj pro­wa­dzo­nej wia­do­mo­ści, mo­że­my do­trzeć ze swo­im prze­ka­zem tak na­praw­dę wszę­dzie, a po­mo­gą w tym z pew­no­ścią, od­po­wied­nie ga­dże­ty z lo­go Two­je fir­my. Za­wsze mo­żesz za­wszeć na nich ad­res stro­ny in­ter­ne­to­wej oraz da­ne kon­tak­to­we.

https://promoshop.pl/pl/latarki-led-reklamowe-z-nadrukiem-logo

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl