Kurtka Softshell PF 3431502

Kurt­ka So­ft­shell PF 3431502

Mod­nie, no­wo­cze­śnie i wy­god­nie. Ta­ką odzież re­kla­mo­wą chcą się no­sić za­rów­no klien­ci, jak i pra­cow­ni­cy. Do­staw­cy odzie­ży re­kla­mo­wej są zgod­ni: na­de­szła mo­da na kurt­ki So­ft­shell. Tka­ni­ny so­ft­shell uży­wa­ne są do szy­cia no­wo­cze­snej odzie­ży wspi­nacz­ko­wej, trek­kin­go­wej i tu­ry­stycz­nej i cha­rak­te­ry­zu­ją się mod­nym, od­waż­nym kro­jem i czę­sto krzy­kli­wy­mi ze­sta­wa­mi ko­lo­rów.

Na­zwa „so­ft­shell” po­cho­dzi od na­zwy „„hard­shell”, czy­li ubrań skła­da­ją­cych się z kil­ku warstw ocie­pla­ją­cych i mem­bran ter­mo­ak­tywnch, z moc­ną tka­ni­ną („hard”) na ze­wnątrz. W re­zul­ta­cie ubra­nia hard­shell są wia­tro­od­por­ne, nie­prze­ma­kal­ne, rów­no­cze­śnie przy do­brej prze­pusz­czal­no­ści po­wie­trza i od­pa­ro­wy­wa­niu po­tu przy śred­nim wy­sił­ku. So­ft­shell na­to­miast jest wer­sją uprosz­czo­ną, tzn. rów­nież za­bez­pie­cza przed wia­trem, tka­ni­na prze­pusz­cza po­wie­trze i od­dy­cha, ale nie jest wo­do­od­por­na przez dłuż­szy czas. Ideą stwo­rze­nia softshell’u by­ło za­pro­jek­to­wa­nie lek­kiej i do­brze od­dy­cha­ją­cej, nie­prze­wiew­nej i w mia­rę nie­prze­ma­kal­nej kurt­ki. Tka­ni­na so­ft­shell jest mięk­ka i zwy­kle za­wie­ra mem­bra­nę ter­mo­ak­tyw­ną. Kurt­ka so­ft­shel­lo­wa na­da­je się do co­dzien­ne­go no­sze­nia, choć nie za­wie­ra do­dat­ko­wych warstw ocie­pla­ją­cych. Kurt­ki so­ft­shell zwy­kle przy­le­ga­ją do cia­ła, więc śred­nio na­da­ją się do no­sze­nia na ma­ry­nar­kę lub ża­kiet, ale zna­ko­mi­cie na­da­ją się do ubie­ra­nie na mniej for­mal­ne spo­tka­nia, even­ty, wy­jaz­dy i do co­dzien­nej pra­cy.

Za­pra­sza­my do za­py­tań o kurt­ki so­ft­shell. Ma­my w ofer­cie bli­sko 100 mo­de­li od wio­dą­cych ma­rek Ha­rvest, Prin­ter, Dest in Town i in­nych.

Ce­ny już od ok. 100 zł

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl