Kub­ki świą­tecz­ne – plan na pre­zent

Szla­gier wśród ga­dże­tów re­kla­mo­wych – ku­bek z na­dru­kiem. W okre­sie świą­tecz­nym mo­że na no­wo stać się ory­gi­nal­nym pre­zen­tem dla klien­tów.

Kub­ki re­kla­mo­we z na­dru­kiem to pre­zent ty­le prak­tycz­ny, co kla­sycz­ny i za­wsze na cza­sie. W okre­sie gwiazd­ki war­to wy­ko­rzy­stać szcze­gól­nie fakt, by był „na cza­sie”.

Świą­tecz­ne ga­dże­ty, tak­że te re­kla­mo­we, są na­ła­do­wa­ne ma­gicz­ną mo­cą świąt: ko­ja­rzą się z cie­płem, bli­sko­ścią, cho­in­ką, ro­dzi­ną. Świą­tecz­ny ku­bek z na­dru­kiem to bez­piecz­ny po­da­ru­nek – nie­na­chal­ny i nie­zo­bo­wią­zu­ją­cy, mi­mo że cie­pły­mi sko­ja­rze­nia­mi mo­że po­zwo­lić skró­cić dy­stans. Ku­bek ze świą­tecz­nym na­dru­kiem to ta­ki pre­zent-wy­trych. Mo­że­my osią­gnąć nim wie­le ko­rzy­ści, za­an­ga­żo­wać emo­cje i obu­dzić cie­płe wspo­mnie­nia. Ta­ki pre­zent, choć pro­sty w for­mie, po­zwo­li tym sa­mym na odro­bi­nę za­ba­wy.

Cho­in­ki i mi­ko­ła­je?

A mo­że coś wię­cej?  Cza­sem war­to – a w świę­ta na­praw­dę wie­le moż­na – za­sza­leć i po­szu­kać nie­co od­le­glej­szych sko­ja­rzeń. Śnież­ne pej­za­że, szcze­gó­ły płat­ków śnie­gu oglą­da­nych z bli­ska –  to mo­ty­wy, z któ­rych moż­na wy­bie­rać; wśród barw tak czer­wień i zie­leń, jak i błę­ki­ty, sre­bro, zło­to. Gwiazd­ka to świet­ny czas, by po­zwo­lić re­kla­mie wyjść po­za sta­łe ra­my. Ba­nal­ny ku­bek re­kla­mo­wy w wer­sji świą­tecz­nej sta­nie się spe­cjal­nym ga­dże­tem, nio­są­cym z so­bą wie­le wię­cej, niż sam na­druk czy gra­wer z lo­go.

Czym uzu­peł­nić ta­ki upo­mi­nek, by do­dać mu cha­rak­te­ru? Pa­czusz­ka z roz­grze­wa­ją­cą her­ba­tą to ele­ganc­ki i cie­ka­wy po­mysł. Aro­ma­tycz­ne owo­ce – jak ma­li­ny, śliw­ki, po­rzecz­ki, roz­grze­wa­ją­ce im­bir i kar­da­mon to tyl­ko nie­któ­re skład­ni­ki, ja­kie moż­na zmie­szać, by uwieść sma­kiem w ciem­ny zi­mo­wy wie­czór. Do­brym po­my­słem – bar­dzo przy­sta­ją­cym do kub­ka – bę­dzie też do­rzu­ce­nie grzań­ca – czy to go­to­we­go grza­ne­go wi­na w bu­tel­ce, czy też au­tor­skie­go ze­sta­wu przy­praw, skom­po­no­wa­nych za­rów­no do pi­wa, jak i wi­na czy mo­że cze­goś moc­niej­sze­go. Wszyst­ko za­le­ży od te­go, ko­go chce­my ob­da­ro­wać i ja­ki osią­gnąć efekt. Al­ko­hol nie spraw­dzi się w pro­mo­cji dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej. Ale już w za­cie­śnia­niu re­la­cji z kon­tra­hen­ta­mi w bran­ży han­dlo­wej – jak naj­bar­dziej. W przy­pad­ku wszyst­kich świą­tecz­nych ga­dże­tów, w kwe­stii świą­tecz­nych kub­ków z na­dru­kiem tak­że – spraw­dzi się chwi­la za­sta­no­wie­nia i kon­kret­ny plan. Świą­tecz­ny pre­zent fir­mo­wy to nie stan­dar­do­wy upo­mi­nek re­kla­mo­wy, ale ga­dżet de­dy­ko­wa­ny kon­kret­nej, świą­tecz­nej ak­cji. Bez wąt­pie­nia bę­dzie też mi­łym upo­min­kiem dla pra­cow­ni­ków – war­to pa­mię­tać, że oni tak­że za­bio­rą ta­ki ga­dżet do do­mu, a tam bę­dzie on kon­ty­nu­ował swo­je dzia­ła­nie przez wie­le ko­lej­nych świąt.

Kub­ki świą­tecz­ne
świą­tecz­ne kub­ki re­kla­mo­we
świą­tecz­ne kub­ki fir­mo­we
świą­tecz­ne kub­ki z na­dru­kiem
świą­tecz­ne kub­ki z lo­go
Roz­grze­wa­ją­ca her­ba­ta na zi­mo­wą sza­ru­gę mu­si mieć od­po­wied­nią opra­wę – ku­bek, któ­ry ogrze­je zmar­z­nię­te dło­nie. Kub­ki – prak­tycz­ny, nie­zbęd­ny i uni­wer­sal­ny ga­dżet – mo­że­my nie tyl­ko z nie­go pić, ale i trzy­mać przy­bo­ry pi­śmen­ni­cze. Ta­ni i wi­docz­ny pre­zent – przy­po­mi­naj­ka. Do­brze, gdy to­wa­rzy­szy mu ko­rzen­na her­ba­ta w ze­sta­wie lub grza­niec …

Fir­mo­we pre­zen­ty świą­tecz­ne

ga­dze­ty swia­tecz­ne

ga­dże­ty świą­tecz­ne

ko­sze świą­tecz­ne

kub­ki świą­tecz­ne

pre­zen­ty biz­ne­so­we na świę­ta

pre­zen­ty dla klien­tów na świę­ta

pre­zen­ty fir­mo­we na świę­ta

pre­zen­ty świą­tecz­ne dla firm

pre­zen­ty świą­tecz­ne dla klien­tów

świą­tecz­ne ga­dże­ty re­kla­mo­we

świą­tecz­ne upo­min­ki

upo­min­ki bo­żo­na­ro­dze­nio­we

upo­min­ki świą­tecz­ne

upo­min­ki świą­tecz­ne dla firm

upo­min­ki świą­tecz­ne dla klien­tów

upo­min­ki świa­tecz­ne fir­mo­we

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl