Kub­ki z na­dru­kiem, fi­li­żan­ki re­kla­mo­we to nie­za­stą­pio­ny, prak­tycz­ny ga­dżet, któ­ry przy­da­je się do­słow­nie każ­de­mu i to w wie­lu oka­zjach. 

Ce­ra­mi­ka re­kla­mo­wa to­wa­rzy­szy nam co­dzien­nie, gdy pi­je­my ka­wę, her­ba­tę, sok, wo­dę. Cza­sem wy­ko­rzy­stu­je­my ją zu­peł­nie ina­czej – kub­ki re­kla­mo­we peł­nią ro­lę po­jem­ni­ków na dłu­go­pi­sy, ołów­ki, kred­ki i in­ne dro­bia­zgi.

Kub­ki fir­mo­we, fi­li­żan­ki, ku­fle i szklan­ki to nie tyl­ko na­czy­nia. Gdy są od­po­wied­nio na­dru­ko­wa­ne i wrę­czo­ne wzbu­dza­ją emo­cje, wspo­mnie­nia i sko­ja­rze­nia. Wła­śnie dla­te­go kub­ki re­kla­mo­we są do­sko­na­łym na­rzę­dziem mar­ke­tin­go­wym. Wrę­cza­ne klien­tom, kon­tra­hen­tom, a cza­sem pra­cow­ni­kom, po­zwa­la­ją bu­do­wać wi­ze­ru­nek, mar­kę i zwy­czaj­nie cie­szą. Kub­ki z na­dru­kiem sa przy tym trwa­łe, co spra­wia, że na­dru­ko­wa­na in­for­ma­cja lub re­kla­ma od­dzia­łu­je na od­bior­ców znacz­nie dłu­żej (i czę­ściej) niż w przy­pad­ku po­zo­sta­łych ga­dże­tów re­kla­mo­wych.

Róż­no­rod­ne kształ­ty, ko­lo­ry­sty­ka oraz nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści zna­ko­wa­nia spra­wia­ją, że ce­ra­mi­ka re­kla­mo­wa ni­gdy się nie znu­dzi. Po­twier­dza­ją to ba­da­nia TNS OBOP, z kó­ry wy­ni­ka, że kub­ki re­kla­mo­we sa naj­bar­dziej po­żą­da­nym ga­dże­tem re­kla­mo­wym !

Ko­lej­ną za­le­tą kub­ków re­kla­mo­wych jest fakt, że re­kla­ma na­dru­ko­wa­na na nich do­strze­ga­na jest nie tyl­ko przez ob­da­ro­wa­ną oso­bę, ale rów­niez przez jej oto­cze­nie: współ­pra­cow­ni­ków, pe­ten­tów, klien­tów i do­staw­ców. Po­sze­rza to znacz­nie krąg osób, do kó­rych do­cie­ra nasz prze­kaz re­kla­mo­wy lub in­for­ma­cyj­ny.

Za­pra­sza­my do za­kład­ki KUBKI REKLAMOWE PORCELINE gdzie pre­zen­tu­je­my naj­lep­sze pol­skie kub­ki re­kla­mo­we.

kubki reklamowe

kub­ki re­kla­mo­we

 

Lu­bię do­star­czać kub­ki re­kla­mo­we. Ku­bek to bar­dzo efek­tyw­ny no­śnik mar­ke­tin­go­wy, tro­chę pu­blicz­ny, tro­chę oso­bi­sty (po­dob­nie jak t-shirt), co po­zwa­la uru­cho­mić po­kła­dy kre­atyw­no­ści i uzy­skać bar­dzo cie­ka­we efek­ty. Tech­no­lo­gie na­dru­ku na ce­ra­mi­ce oraz de­sign kub­ków sta­le się roz­wi­ja­ją, co ozna­cza, że jesz­cze przez dłu­gi czas ku­bek re­kla­mo­wy bę­dzie pod­sta­wo­wym ga­dże­tem re­kla­mo­wym. Po­le­cam Wa­szej uwa­dze ofer­tę kub­ków re­kla­mo­wych mar­ki Por­ce­li­ne, któ­ra jest so­lid­na i wie­lo­krot­nie prze­ze mnie spraw­dzo­na, przy tym do­stęp­na jest w roz­sąd­nych ce­nach.

Przy­go­to­wu­je­my za­mó­wie­nie na kub­ki fir­mo­we.

  1. Wy­bierz kształt i ko­lor kub­ka tak, by od­po­wia­dał li­nii gra­ficz­nej po­zo­sta­łych ma­te­ria­łów re­kla­mo­wych.
  2. Roz­waż, czy ko­lo­ro­wy na­druk bę­dzie do­brze kom­po­no­wał z miej­scem na kub­ku, na któ­rym się znaj­dzie.
  3. Te­raz krok, któ­ry jest czę­sto po­mi­ja­ny: skon­sul­tuj z do­staw­cą moż­li­wo­ści na­dru­ku przy do­stęp­nej dla da­nej ce­ra­mi­ki tech­no­lo­gii. Bar­dzo czę­sto do­sta­je­my od klien­tów gra­fi­ki, któ­re z przy­czyn tech­nicz­nych nie ma­ją szans do­brze wy­glą­dać ja­ko na­druk na kub­ku. Wy­bie­ra­jąc tech­ni­kę  na­dru­ku na­le­ży przyj­rzeć się moż­li­wo­ściom tech­no­lo­gicz­nym. To mo­ment w któ­rym czę­sto po­ja­wia­ją się nie­ja­sno­ści, po­nie­waż kub­ki re­kla­mo­we mo­że­my ozna­ko­wać (na­dru­ko­wać) aż pię­cio­ma me­to­da­mi, z któ­rych każ­da da­je in­ny efekt, ina­czej wy­glą­da i ma róż­ną trwa­łość. No i ina­czej kosz­tu­je.
  4. Za­żą­daj od do­staw­cy pro­jek­tu do osta­tecz­nej ak­cep­ta­cji, pre­zen­tu­ja­ce­go na­dru­ko­wa­ny ku­bek z kil­ku stron.

Te­raz tro­chę in­for­ma­cji na te­mat pod­sta­wo­wych me­tod na­dru­ku na kub­kach wraz z ich za­le­ta­mi i wa­da­mi.

Tam­po­druk (na­druk bez­po­śred­ni). To naj­tań­sza, ale też i naj­mniej trwa­ła me­to­da na­dru­ku na kub­kach re­kla­mo­wych. Po­wierzch­nia na­dru­ku zwy­kle jest ogra­ni­czo­na do pro­sto­ką­ta ok. 50mm x 30mm z jed­nej lub dwóch stron kub­ka (np.: po obu stro­nach ucha). Mo­gą byc kło­po­ty z gra­fi­ką wie­lo­ko­lo­ro­wą (po­wy­żej 2 ko­lo­rów). Na­druk po na­ło­że­niu utwar­dza się w spe­cjal­nym pie­cu, ale mi­mo to nie oprze się on moc­ne­mu zdra­py­wa­niu. Pod­su­mo­wu­jąc: ta­nio i na szyb­ko.

Kub­ki re­kla­mo­we – tam­po­druk

Si­to­druk (na­druk bez­po­śred­ni). Kub­ki fir­mo­we mo­gą być zna­ko­wa­ne si­to­dru­kiem – tu sy­tu­acja przed­sta­wia się ina­czej, po­nie­waż mo­że­my ku­bek na­dru­ko­wać wo­kół, za wy­jąt­kiem ob­sza­ru przy uchu. Trwa­łość jest za­do­wa­la­ją­ca. Ce­na: dro­żej niż tam­po­druk, ale ta­niej niż kal­ka ce­ra­micz­na. Zwłasz­cza przy na­dru­kach wie­lo­ko­lo­ro­wych. Po­za tym, co waż­ne, na­druk mo­że obej­mo­wać ku­bek wo­kół.

Kub­ki re­kla­mo­we – si­to­druk

Kal­ka ce­ra­micz­na. To naj­trwal­sza me­to­da zna­ko­wa­nia. Po na­ło­że­niu na ku­bek uprzed­nio wy­dru­ko­wa­nej spe­cja­li­stycz­nej kal­ki, ku­bek umiesz­cza się w pie­cu i wy­pa­la w ta­kiej tem­pe­ra­tu­rze, że szkli­wo kub­ka trwa­le spa­ja się z kal­ką. Jest to me­to­da na za­wsze i nie do zdar­cia. Pro­duk­cja kub­ków z na­dru­kiem kal­ką trwa ok. 7–10 dni, po czym otrzy­mu­je­my naj­wyż­szą ja­kość zna­ko­wa­nia na ce­ra­mi­ce. Za ta­ką ja­kość war­to jest za­pła­cić nie­co wię­cej.

Kub­ki re­kla­mo­we – kal­ka ce­ra­micz­na

Kubki reklamowe CMYK i Pantone - porównanie efektu.

Kub­ki re­kla­mo­we CMYK i Pan­to­ne – po­rów­na­nie efek­tu.

Sub­li­ma­cja. To bar­dzo cie­ka­wa me­to­da o sze­ro­kim za­sto­so­wa­niu. Po­le­ga na po­kry­ciu szkli­wa nie­wi­docz­ną war­stą po­li­pro­py­le­nu, któ­ry zmie­nia ko­lor przy wy­grze­wa­niu przyj­mu­jąc bar­wę z na­dru­ko­wa­ne­go pa­pie­ru trans­fe­ro­we­go. Brzmi to do­syć skom­pli­ko­wa­nie, ale z pew­no­ścią na­tknę­li­ście się na sto­iska z pa­miąt­ko­wy­mi kub­ka­mi ze zdję­ciem, ro­bio­ny­mi na po­cze­ka­niu na przy­kład nad mo­rzem. To wła­śnie sub­li­ma­cja. Jest ide­al­na do szyb­kie­go od­wzo­ro­wa­nia zdjęć i wie­lo­ko­lo­ro­wych gra­fik wo­kół kub­ka. Nie­ste­ty, go­rzej z wier­nym od­wzo­ro­wa­niem ko­lo­rów lo­go­ty­pów. Zwy­kle sto­su­je się ją przy ma­łych na­kła­dach kub­ków, tak do 50 szt., po­nie­waż dla wyż­szych na­kła­dów me­to­da sta­je się nie­opła­cal­na. Że­by dru­ko­wać tą me­to­dą, ku­bek mu­si mieć kształt pro­ste­go wal­ca. Sub­li­ma­cja jest na szyb­ko i dla ma­łych ilo­ści.

Kub­ki re­kla­mo­we – sub­li­ma­cja

Pia­sko­wa­nie. Lo­go na kub­ku jest gra­we­ro­wa­ne za po­mo­cą urzą­dze­nia do pia­sko­wa­nia, te­go sa­me­go, któ­re uży­wa się w sto­ma­to­lo­gii do zdej­mo­wa­nia ka­mie­nia na­zęb­ne­go. Me­to­da trwa­ła, efek­tow­na i dro­ga, po­nie­waż każ­dy ku­bek gra­we­ru­je się osob­no ręcz­nie, sztu­ka po sztu­ce. Kub­ki moż­na w ten spo­sób per­so­na­li­zo­wać.

Kub­ki re­kla­mo­we – pia­sko­wa­nie

Na ko­niec przy­po­mnie­nie: pa­mię­taj­cie o do­dat­ko­wym za­mó­wie­niu pu­de­łek in­dy­wi­du­al­nych, je­śli chce­cie wrę­czać ku­bek w pre­zen­cie. Je­śli nie zgło­si­cie ta­kie­go za­po­trze­bo­wa­nia, kub­ki przy­ja­dą w kar­to­nie zbior­czym.

Czy na­le­ży zde­cy­do­wać się na kub­ki re­kla­mo­we dla fir­my?

Ilość ar­ty­ku­łów re­kla­mo­wych, któ­re sprze­da­wa­ne są fir­mom jest w rze­czy­wi­sto­ści nie­sa­mo­wi­ta. Przed­się­bior­stwa, de­cy­du­ją­ce się pro­mo­wać wła­sne przed­się­bior­stwom tym spo­so­bem mo­gą wy­bie­rać z po­śród wie­lu wsze­la­kich wa­rian­tów. Na uwa­gę zwłasz­cza za­słu­gu­ją tak­że zna­ko­wa­ne kub­ki fir­mo­we, bo ga­dżet ten nie tyl­ko świet­nie wy­glą­da, jest nie­zwy­kle prak­tycz­ny, ale co naj­waż­niej­sze zna­ko­mi­cie speł­nia swo­ją ro­lę, ja­ko ga­dżet re­kla­mo­wy. Za­ma­wia­jąc kub­ki z na­dru­kiem dla swo­je­go przed­się­bior­stwa war­to za­sta­no­wić się nad tym, ja­kie­go wa­rian­tu kub­ki fir­mo­we ma­ją to być, dla­te­go że wy­bór jest ogrom­ny. Klient mo­że wy­brać na po­trze­by swo­je­go przed­się­bior­stwa kub­ki z lo­go wy­two­rzo­ne ze szkła lub ce­ra­mi­ki. Mo­gą to być rów­no­cze­śnie fi­li­żan­ki fir­mo­we, zwłasz­cza je­śli za­le­ży nam na tym, aby był to bar­dziej ele­ganc­ki i moż­na rzecz luk­su­so­wy ga­dżet. Nie­któ­re przed­się­bior­stwa idą na­wet o krok da­lej i de­cy­du­ją się na ku­fle szkla­ne na pi­wo ale tak­że nie­sa­mo­wi­te pier­siów­ki na al­ko­hol. Ta­kie kub­ki na za­mó­wie­nie war­to oczy­wi­ście za­mó­wić z wła­ści­wym  wy­prze­dze­niem, zwłasz­cza w mo­men­cie gdy ich ilość bę­dzie spo­ra.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl