Kubki reklamowe z nadrukiem logo Szczecin. Kubki należą do najchętniej wykorzystywanych gadżetów reklamowych. To prawda, że są trochę droższe niż długopisy czy breloczki do kluczy, ale w wielu sytuacjach sprawdzają się o wiele lepiej. Przede wszystkim dlatego, że kubki reklamowe Szczecin z reguły łatwo wpadają w oko. Jeżeli zadba się o jego unikatowy projekt, to obok takiego naczynia nie sposób będzie przejść obojętnie. Jeżeli firma planuje zamówienie większej liczby egzemplarzy, to warto znaleźć kogoś, kto zadba o przygotowanie profesjonalnego projektu.

Choć mo­że się wy­da­wać, że na kub­ku re­kla­mo­wym wszyst­ko się zmie­ści, tak jed­nak nie jest. A na­wet je­że­li uda­ło­by się tam umie­ścić dłu­gi tekst pro­mo­cyj­ny, to jed­nak ta­kie dzia­ła­nie mi­ja się z ce­lem. Jed­no krót­ki ha­sło, uzu­peł­nio­ne ewen­tu­al­nie lo­go lub in­nym cie­ka­wym ob­raz­kiem, spraw­dzi się o nie­bo le­piej. Kub­ki z na­dru­kiem lo­go Szcze­cin po­win­ny bo­wiem jed­no­znacz­nie i już z da­le­ka ko­ja­rzyć się z da­ną fir­mą. Tyl­ko w ten spo­sób spraw­dzą się ja­ko pro­fe­sjo­nal­ne i sku­tecz­ne ma­te­ria­ły pro­mo­cyj­ne.

Jak wy­brać do­bry pro­jekt? Naj­czę­ściej ro­bi się to in­tu­icyj­nie, tro­chę na za­sa­dzie, że sko­ro po­do­ba się nam, to za­pew­ne przy­pad­nie do gu­stu tak­że in­nym. Przed pod­ję­ciem osta­tecz­nej de­cy­zji war­to jed­nak po­pro­sić pro­jek­tan­tów o co naj­mniej kil­ka gra­fik. Niech bę­dą to bar­dzo róż­ne na­dru­ki na kub­kach Szcze­cin. Wów­czas ła­twiej pod­jąć de­cy­zję, na­wet je­że­li po­zor­nie wy­bór bę­dzie zbyt du­ży, to i tak le­piej go mieć niż de­cy­do­wać się na pierw­szy lep­szy po­mysł. W przy­pad­ku kub­ków, jak już wspo­mnia­no, im pro­ściej, tym le­piej. Nie mu­szą być one po­kry­te na ca­łej po­wierzch­ni. Waż­ne by by­ły czy­tel­ne. A przede wszyst­kim przy­po­mi­na­ły klien­tom o da­nej fir­mie. Lo­go to pod­sta­wa, dla­te­go kub­ki z na­dru­kiem lo­go Szcze­cin na­le­żą do naj­chęt­niej wy­bie­ra­nych. Po­tem ha­sło re­kla­mo­we. Wbrew po­zo­rom jest ono czę­sto istot­niej­sze niż umiesz­cze­nie na kub­ku na­zwy pod­mio­tu go­spo­dar­cze­go. Tę z re­gu­ły klien­ci ko­ja­rzą, istot­ne jest na­to­miast przy­po­mi­na­nie im o ce­lach oraz ide­ach da­nej fir­my. A te za­war­te są wła­śnie w ha­śle prze­wod­nim.

Czy kub­ki re­kla­mo­we Szcze­cin po­win­ny za­wie­rać da­ne kon­tak­to­we? To za­le­ży, ja­kie ce­le ma przy­nieść kam­pa­nia z ich udzia­łem. W dzi­siej­szych cza­sach zna­le­zie­nie na­mia­rów na da­ną fir­mę to żad­na wiel­ka sztu­ka. Wy­star­czy do­stęp do In­ter­ne­tu, a ten więk­szość osób ma w swo­ich te­le­fo­nach. Nie­mniej jed­nak zwłasz­cza w przy­pad­ku po­cząt­ku­ją­ce­go na ryn­ku przed­się­bior­stwa za­le­ca się czę­ste po­da­wa­nie in­for­ma­cji na te­mat moż­li­wych dróg kon­tak­tu. W ten spo­sób zwięk­sza się roz­po­zna­wal­ność mar­ki i ugrun­to­wu­je się jej po­zy­cję na lo­kal­nym ryn­ku. Ta­kie na­dru­ki na kub­kach Szcze­cin nie mu­szą obej­mo­wać wszyst­kich spo­so­bów kon­tak­tu. Moż­na ogra­ni­czyć się do po­da­nia ad­re­su ma­ilo­we­go oraz nu­me­ru te­le­fo­nu. Cza­sa­mi war­to jed­nak po­ku­sić się o do­dat­ko­wy wers czy dwa. I po­in­for­mo­wać swo­ich po­ten­cjal­nych klien­tów, gdzie znaj­du­je się sie­dzi­ba da­nej fir­my. Wbrew po­zo­rom wie­lu kon­su­men­tów wciąż ce­ni so­bie kon­takt bez­po­śred­ni ze sprze­daw­cą czy usłu­go­daw­cą. Za­miast pi­sać bądź dzwo­nić wo­lą przyjść i spraw­dzić fir­mę na miej­scu.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl