Stro­na głów­na Mar­ke­ting Biz­nes Kub­ki re­kla­mo­we z na­dru­kiem lo­go firmy

Kubki reklamowe z nadrukiem logo firmy

Każda firma potrzebuje dobrej reklamy. Skutecznym sposobem na zareklamowanie swojej działalności są nadruki reklamowe. W dzisiejszych czasach znajdziemy wiele stron internetowych sprzedających gadżety z nadrukami. Odzież, balony, smycze, czy czapki z nadrukiem – tego wszystkiego jest naprawdę wiele. W tym artykule skupimy się jednak na przedmiocie, którego używa każdy z nas, codziennie. Chodzi oczywiście o nadruki na kubkach. Jak wiadomo, często zdarza się, że kubek upadnie nam na ziemie i nie nadaje się już do dalszego używania. Dlatego jest to przedmiot, którym nikt nie pogardzi i każdy chętnie schowa do swojej szafy. Z kubka wypijamy codzienną kawę czy herbatę, w nim też podajemy napoje dla naszych gości. Dlatego umieszczenie nadruku reklamowego właśnie na kubku jest doskonałym pomysłem.

Funkcjonalna reklama – kubek reklamowy z nadrukiem logo.

Oso­ba po­sia­da­ją­ca ta­ki ar­ty­kuł re­kla­mo­wy, bę­dzie co­dzien­nie spo­glą­da­ła na na­pis wid­nie­ją­cy na kub­ku. Dzię­ki cze­mu jest du­ża szan­sa, że za­in­te­re­su­je się na­szą dzia­łal­no­ścią. Dzię­ki na­dru­kom re­kla­mo­wym na­sza fir­ma sta­nie się bar­dziej roz­po­zna­wal­na. Ce­na ta­kie­go przed­mio­tu jest na­praw­dę róż­no­rod­na i za­le­ży od fir­my od któ­rej za­mierz­my na­być kubki. 

Jaki nadruk umieścić? 

Na pew­no na kub­ku po­win­na zna­leźć się na­zwa na­szej dzia­łal­no­ści. War­to umie­ścić rów­nież lo­go fir­my, je­że­li ta­kie po­sia­da­my. Co do­kład­nie znaj­dzie się na kub­ku re­kla­mo­wym za­le­ży od na­szej kre­atyw­no­ści. Pa­mię­taj­my, że za­da­niem ta­kie­go ga­dże­tu jest za­re­kla­mo­wa­nie fir­my. War­to po­świę­cić te­mu chwi­lę cza­su i zna­leźć do­bre, chwy­tli­we ha­sło. W two­rze­niu sku­tecz­nej re­kla­my waż­na jest ory­gi­nal­ność i po­mysł. Nasz na­pis czy lo­go po­win­no przy­kuć uwa­gę i za­in­te­re­so­wać in­nych. Wy­bie­ra­jąc fir­mę ofe­ru­ją­cą na­dru­ki zwróć­my uwa­gę na spo­sób w ja­ki wy­ko­nu­ją swo­ją pra­cę. Le­piej wy­brać trwa­łe, wy­so­kiej ja­ko­ści na­dru­ki, na­wet je­śli bę­dzie­my mu­sie­li wy­dać na to nie­co wię­cej oszczęd­no­ści. Po co ku­po­wać kub­ki, z któ­rych na­pis zej­dzie po pierw­szym my­ciu? Wy­bierz­my ta­kie, z któ­rych na­druk nie scho­dzi pod­czas zmy­wa­nia w zmy­war­ce. Pod­su­mo­wu­jąc kub­ki z na­dru­kiem to ide­al­ny spo­sób na do­brą, sku­tecz­ną re­kla­mę i war­to za­in­we­sto­wać w ta­kie gadżety.

Kub­ki re­kla­mo­we z na­dru­kiem już od lat spraw­dza­ją się ja­ko sku­tecz­ny upo­mi­nek re­kla­mo­wy. Nie bez po­wo­du w koń­cu jest wie­le miejsc, gdzie kub­ki z na­dru­kiem naj­ta­niej na ryn­ku moż­na ku­pić na­wet od rę­ki. Na­le­ży prze­my­śleć ten ga­dżet ja­ko wszech­stron­ne roz­wią­za­nie. Spraw­dza się ono świet­nie przy ze­sta­wie­niu ni­skich kosz­tów i do­brze spraw­dzo­ne­go upo­min­ku reklamowego.

Dla klienta.

Ku­bek z na­dru­kiem to za­wsze mi­ły pre­zent dla klien­ta. Co wię­cej, jest to sku­tecz­ne roz­wią­za­nie, któ­re po­zwo­li pa­mię­tać mu o swo­im do­staw­cy za­wsze wte­dy, kie­dy po­pi­ja smacz­ną kawę.

Dla pracownika.

Ku­bek z na­dru­kiem mo­że być tak­że ide­al­nym do­dat­kiem do pacz­ki świą­tecz­nej, pa­kie­tu po­wi­tal­ne­go lub mo­ty­wa­cyj­ne­go dla pra­cow­ni­ka. Jest to ma­ły gest, któ­ry mo­że na­praw­dę bar­dzo du­żo zmie­nić w po­strze­ga­niu fir­my przez pracownika.

Na co dzień.

Oczy­wi­ście fir­mo­wych kub­ków z na­dru­kiem moż­na uży­wać tak­że na co dzień. Z pew­no­ścią ta­kie roz­wią­za­nie ujed­no­li­ci kub­ki uży­wa­ne w przed­się­bior­stwie, ale bę­dzie tak­że wy­glą­dać bar­dzo do­brze pod wzglę­dem mar­ke­tin­go­wym. Sa­mi pra­cow­ni­cy rów­nież z pew­no­ścią bę­dą zadowoleni.

Niezwykle istotnym elementem w promocji własnej firmy jest właściwa reklama. Dlaczego warto zdecydować się na tanie kubki z nadrukiem?

  1. Dzię­ki ta­kim ga­dże­tom z lo­go zwięk­sza­my za­sięg na­szej fir­my. Oso­ba, któ­ra otrzy­ma ku­bek, na pew­no za­bie­rze go do do­mu. Tym sa­mym wię­cej osób się o nas do­wie. Nasz pra­cow­nik lub klient mo­gą tak­że zro­bić her­ba­tę bądź ka­wę w ta­kim kub­ku swo­im go­ściom, dzię­ki te­mu re­kla­ma do­trze do więk­sze­go gro­na odbiorców.
  2. Po­da­ru­nek w po­sta­ci kub­ka to bar­dzo mi­ły gest. Po­zwa­la bu­do­wać po­zy­tyw­ny wi­ze­ru­nek o fir­mie. Zwy­kle re­kla­my są od­bie­ra­ne ja­ko na­tręt­ne bądź iry­tu­ją­ce. W tym przy­pad­ku bę­dzie to po pro­stu drob­ny pre­zent, któ­ry za­wsze jest mi­le widzialny.
  3. Ta­nie kub­ki z na­dru­kiem nie wy­ma­ga­ją du­żych na­kła­dów fi­nan­so­wych, a są sku­tecz­ną for­mą re­kla­my. Umiesz­cza­my na nich, co tyl­ko chce­my. Mo­że to być na­sze lo­go lub za­baw­ny ob­ra­zek. Ma­my na­praw­dę wie­le moż­li­wo­ści na stwo­rze­nie przy­cią­ga­ją­ce­go wzrok kub­ka. Pa­mię­taj­my, by wy­bie­rać pro­duk­ty do­brej ja­ko­ści, es­te­tycz­nie wykonane.

Po­przed­ni ar­ty­kułDłu­go­pi­sy z na­dru­kiem lo­go firmy
Na­stęp­ny ar­ty­kułKwia­ty do biura

Przeczytaj koniecznie