Kubki z nadrukiem to dobra i skuteczna reklama Każda firma potrzebuje dobrej reklamy. Skutecznym sposobem na zareklamowanie swojej działalności są nadruki reklamowe. W dzisiejszych czasach znajdziemy wiele stron internetowych sprzedających gadżety z nadrukami.

Odzież, ba­lo­ny, smy­cze, czy czap­ki z na­dru­kiem – te­go wszyst­kie­go jest na­praw­dę wie­le. W tym ar­ty­ku­le sku­pi­my się jed­nak na przed­mio­cie, któ­re­go uży­wa każ­dy z nas, co­dzien­nie. Cho­dzi oczy­wi­ście o na­dru­ki na kub­kach. Jak wia­do­mo, czę­sto zda­rza się, że ku­bek upad­nie nam na zie­mie i nie na­da­je się już do dal­sze­go uży­wa­nia. Dla­te­go jest to przed­miot, któ­rym nikt nie po­gar­dzi i każ­dy chęt­nie scho­wa do swo­jej sza­fy. Z kub­ka wy­pi­ja­my co­dzien­ną ka­wę czy her­ba­tę, w nim też po­da­je­my na­po­je dla na­szych go­ści. Dla­te­go umiesz­cze­nie na­dru­ku re­kla­mo­we­go wła­śnie na kub­ku jest do­sko­na­łym po­my­słem. Oso­ba po­sia­da­ją­ca ta­ki ga­dżet, bę­dzie co­dzien­nie spo­glą­da­ła na na­pis wid­nie­ją­cy na kub­ku. Dzię­ki cze­mu jest du­ża szan­sa, że za­in­te­re­su­je się na­szą dzia­łal­no­ścią. Dzię­ki na­dru­kom re­kla­mo­wym na­sza fir­ma sta­nie się bar­dziej roz­po­zna­wal­na. Ce­na ta­kie­go ga­dże­tu jest na­praw­dę róż­no­rod­na i za­le­ży od fir­my od któ­rej za­mierz­my na­być kub­ki. Ja­ki na­druk umie­ścić? Na pew­no na kub­ku po­win­na zna­leźć się na­zwa na­szej dzia­łal­no­ści. War­to umie­ścić rów­nież lo­go fir­my, je­że­li ta­kie po­sia­da­my. Co do­kład­nie znaj­dzie się na kub­ku re­kla­mo­wym za­le­ży od na­szej kre­atyw­no­ści. Pa­mię­taj­my, że za­da­niem ta­kie­go ga­dże­tu jest za­re­kla­mo­wa­nie fir­my. War­to po­świę­cić te­mu chwi­lę cza­su i zna­leźć do­bre, chwy­tli­we ha­sło. W two­rze­niu sku­tecz­nej re­kla­my waż­na jest ory­gi­nal­ność i po­mysł. Nasz na­pis czy lo­go po­win­no przy­kuć uwa­gę i za­in­te­re­so­wać in­nych.
Wy­bie­ra­jąc fir­mę ofe­ru­ją­cą na­dru­ki zwróć­my uwa­gę na spo­sób w ja­ki wy­ko­nu­ją swo­ją pra­cę. Le­piej wy­brać trwa­łe, wy­so­kiej ja­ko­ści na­dru­ki, na­wet je­śli bę­dzie­my mu­sie­li wy­dać na to nie­co wię­cej oszczęd­no­ści. Po co ku­po­wać kub­ki, z któ­rych na­pis zej­dzie po pierw­szym my­ciu? Wy­bierz­my ta­kie, z któ­rych na­druk nie scho­dzi pod­czas zmy­wa­nia w zmy­war­ce.
Pod­su­mo­wu­jąc kub­ki re­kla­mo­we z na­dru­kiem to ide­al­ny spo­sób na do­brą, sku­tecz­ną re­kla­mę i war­to za­in­we­sto­wać w ta­kie ga­dże­ty.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl