kubki Porceline 2017 - PSI Show (źródło - facebook)

kub­ki Por­ce­li­ne 2017 – PSI Show (źró­dło – fa­ce­bo­ok)

Kubki reklamowe z nadrukiem marki Porceline to nasza polska duma i chluba. Ceramika reklamowa spod Poznania w kilkanaście lat podbiła Polskę i ma coraz większy apetyt na Europę. Od paru lat świetnie sprzedaje się w Niemczech. 100 fasonów kubków, 50 zastrzeżonych modeli – wszystko to, w szerokiej gamie kolorystycznej i z imponującymi możliwościami znakowania wszystkimi możliwymi metodami (często dosyć egzotycznymi), robi uzasadnione wrażenie na rynku. I zagwarantowało Porceline zasłużony sukces.

Miło się pracuje z firmami, gdzie wszystko się układa. A nawet jak są jakieś potknięcia, to zamiast słuchać korpo-gadki o korpo-systemie i korpo-procedurach nie do przeskoczenia, szybko znajdujemy skrojone na wymiar rozwiązanie. Taki jest Porceline. No i mają dobrze dobrane kubki firmowe: jest tu i niezbędna prostota, która zostawia światło i przestrzeń na nadruk logo i grafiki, można też znaleźć dyskretny i bezpretensjonalny design. Daje to swobodę w dobieraniu modeli, pobudza wyobraźnię i gwarantuje efekt. Polecam szczerze i jedyne, czego bym sobie życzył to godnej konkurencji dla Porceline na polskim rynku.  Żeby nie byli tacy jedyni.

Cze­ry li­nie wzor­ni­cze: Ba­sic, Fresh, El­li­te i Expert czy­tel­nie przed­sta­wia­ją mar­ke­tin­go­wy kon­cept twór­ców mar­ki, co ide­al­nie tra­fia w po­trze­by ryn­ku re­kla­mo­we­go. Faj­ne jest to, że ka­ta­log Por­ce­li­ne co ro­ku czymś za­ska­ku­je: a to for­mą gra­ficz­ną przed­sta­wie­nia kub­ków, a to no­wy­mi mo­de­la­mi lub – tak jak w tym ro­ku – no­wo­cze­sny­mi me­to­da­mi na­dru­ku, w tym moż­li­wo­ścią za­mó­wie­nia kub­ka pod ko­lor z pa­le­ty Pan­to­ne, co uru­cha­mia cał­kiem no­we moż­li­wo­ści wy­ko­rzy­sta­nia ich w mar­ke­tin­gu. Ko­rzy­staj­my z nich!

Kub­ki fir­mo­we Por­ce­li­ne moż­na zna­ko­wać na wie­le uni­kal­nych spo­só­bów. Oprócz stan­dar­do­we­go na­dru­ku bez­po­śred­nie­go (si­to­druk) i kal­ko­ma­nii ce­ra­micz­nej i or­ga­nicz­nej, wpro­wa­dzo­no Hy­dro­co­lor, Ma­gic Mug, Art Print, Sen­si­ti­ve i Cry­stal To­uch (efekt zdo­bie­nia 3D), gra­wer la­se­ro­wy, a tak­że zdo­bie­nia do­dat­ko­we ta­kie, jak: na­druk na uchu kub­ku lub na dnie, czy in­dy­wi­du­al­ną per­so­na­li­za­cję. Do­dat­ko­wo wszyst­kie wzo­ry są wy­pa­la­ne w pie­cu tu­ne­lo­wym, co za­pew­nia ja­kość oraz trwa­łość na­dru­ków.

Po­do­ba mi się, że lu­dzie z Por­ce­li­ne mo­gą opo­wia­da­jać o swo­ich pro­duk­tach go­dzi­na­mi i do te­go z praw­dzi­wą pa­sją i en­tu­zja­zmem. Po tym po­znać pro­fe­sjo­na­li­stów.

Kub­ki re­kla­mo­we To­mek z na­dru­kiem

Czy wska­za­ne jest ku­pić kub­ki z na­dru­kiem dla wła­snej fir­my?

Ilość ga­dże­tów re­kla­mo­wych, któ­re pro­po­no­wa­ne są fir­mom jest w rze­czy­wi­sto­ści po­wa­la­ją­ca. Fir­my, któ­re de­cy­du­ją się roz­re­kla­mo­wać swo­ją fir­mę w ten wła­śnie spo­sób mo­gą wy­bie­rać z po­śród wie­lu roz­ma­itych opcji. Na uwa­gę z ca­łą pew­no­ścią za­słu­gu­ją jed­nak­że kub­ki re­kla­mo­we, al­bo­wiem pro­dukt ten nie tyl­ko wy­glą­da es­te­tycz­nie, jest nie­zwy­kle funk­cjo­nal­ny, ale co naj­waż­niej­sze zna­ko­mi­cie speł­nia swo­ją ro­lę, ja­ko ele­ment re­kla­mo­wy. De­cy­du­jąc się na kub­ki z na­dru­kiem dla swej fir­my war­to za­sta­no­wić się nad tym, ja­kie­go wa­rian­tu kub­ki fir­mo­we bę­dą to mia­ły być, gdyż wy­bór jest ogrom­ny. Klient mo­że ku­pić na po­trze­by fir­my kub­ki z lo­go zro­bio­ne ze szkła ale tak­że z ce­ra­mi­ki. Mo­gą to być też fi­li­żan­ki fir­mo­we, gdy |mię­dzy in­ny­mi za­le­ży nam na tym, by był to bar­dziej es­te­tycz­ny i moż­na rzecz ele­ganc­ki ga­dżet. Nie­któ­re fir­my idą na­wet o krok da­lej i ku­pu­ją ku­fle szkla­ne na pi­wo czy też wspa­nia­łe pier­siów­ki na al­ko­hol. Ta­kie kub­ki na za­mó­wie­nie wart rzecz ja­sna za­mó­wić z od­po­wied­nim wy­prze­dze­niem, tym bar­dziej, je­śli ich ilość bę­dzie ogrom­na.

kubki Porceline 2017 - PSI Show (źródło - facebook)

kub­ki Por­ce­li­ne 2017 – PSI Show (źró­dło – fa­ce­bo­ok)

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl