Kub­ki z na­dru­kiem – ga­dżet o nie­ogra­ni­czo­nych moż­li­wo­ściach

Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że do­brze opra­co­wa­na re­kla­ma to pod­sta­wa suk­ce­su fir­my. Bu­do­wa­nie mar­ki jest cza­so­chłon­ne i pra­co­chłon­ne. Na­wet bar­dzo do­bry pro­dukt bez re­kla­my nie ma szans na prze­bi­cie się bez re­kla­my.

Drob­ny ga­dżet – wie­le ko­rzy­ści

Ma­łych firm nie stać na du­że kam­pa­nie re­kla­mo­we w me­diach, któ­re kosz­tu­ją mi­lio­ny zło­tych, ale drob­ny­mi kro­ka­mi mo­gą po­zy­ski­wać no­wych klien­tów i bu­do­wać wła­sną mar­kę.

We współ­cze­snym mar­ke­tin­gu naj­waż­niej­sza jest re­la­cja z klien­ta­mi. Jej na­wią­zy­wa­nie roz­po­czy­na się wraz z pierw­szym kon­tak­tem, po­tem trze­ba ją pod­trzy­my­wać i wzmac­niać. Do te­go słu­żą fir­mo­we ga­dże­ty, a wśród nich kub­ki z lo­go fir­my.

Kub­ki re­kla­mo­we z na­dru­kiem

Lo­ka­le ga­stro­no­micz­ne naj­czę­ściej wy­ko­rzy­stu­ją jed­no­ra­zo­we kub­ki z lo­go fir­my. Oczy­wi­ście speł­nia­ją one swo­ją pod­sta­wo­wą funk­cję użyt­ko­wą i re­kla­mo­wą, Jed­nak znacz­nie więk­sze moż­li­wo­ści da­ją ce­ra­micz­ne kub­ki na za­mó­wie­nie z na­dru­kiem. Po pierw­sze ich po­wierzch­nia re­kla­mo­wa do wy­ko­rzy­sta­nia jest więk­sza i po­za fir­mo­wym lo­go moż­na umie­ścić na nich do­dat­ko­we ele­men­ty, po dru­gie są bar­dzo prak­tycz­ne i chęt­nie wy­ko­rzy­sty­wa­ne za­rów­no w pra­cy, jak i do­mu.

Kub­ki re­kla­mo­we z na­dru­kiem to bar­dzo do­bra oka­zja do na­wią­za­nia re­la­cji z klien­tem. Moż­na to ro­bić za po­mo­cą na­pi­sów:
• „ko­cha­my Cię”,
• „wróć do nas ju­tro”,
• „przy­pro­wadź zna­jo­me­go, ka­wa gra­tis”

Moż­li­wo­ści są nie­ogra­ni­czo­ne, oprócz tek­stów moż­na umiesz­czać tak­że gra­fi­ki, emi­kon­ki itp. Naj­waż­niej­szy jest jed­nak dia­log z klien­tem, któ­ry po­czu­je się wy­róż­nio­ny i do­ce­nio­ny. Ma­my pew­ność, że po­in­for­mu­je o tym swo­ich zna­jo­mych.