Ko­rzy­ści z kub­ków re­kla­mo­wych

Wie­lu przed­się­bior­ców wie, jak du­że zna­cze­nie ma re­kla­ma fir­my. Nie­któ­re bran­że dzię­ki sku­tecz­nej pro­mo­cji, przy­cią­ga­ją spo­re rze­sze klien­tów. Ba­da­nia do­wo­dzą, że ob­ra­zy z re­klam zo­sta­ją w na­szych umy­słach i bę­dąc na za­ku­pach, nasz mózg pod­świa­do­mie wy­bie­ra to, co już wi­dział i co do­brze mu się ko­ja­rzy. Wła­śnie dla­te­go tak wie­le spo­tów re­kla­mo­wych przy­wo­łu­je przy­jem­ne ob­ra­zy zwie­rząt lub dzie­ci. Nie bez przy­czy­ny pro­du­cen­ci wy­ko­rzy­stu­ją po­czu­cie hu­mo­ru, two­rząc za­baw­ne ob­ra­zy lub zbit­ki słów. Moż­na więc po­wie­dzieć, że wy­wo­ła­nie uśmie­chu na twa­rzy klien­ta jest pierw­szym kro­kiem do zwięk­sze­nia ob­ro­tów fir­my.

Ta­nie spo­so­by na sku­tecz­ną re­kla­mę:

- Kub­ki z wła­snym na­dru­kiem.
– Lo­go lub na­zwa fir­my na ga­dże­tach re­kla­mo­wych.

Ko­rzy­ści z za­mó­wie­nia kub­ków re­kla­mo­wych:

- Ni­ski bu­dżet in­we­sty­cji.
– Moż­li­wość do­tar­cia z ni­mi do sze­ro­kie­go gro­na od­bior­ców (każ­dy uży­wa kub­ka lub fi­li­żan­ki).
– Kształ­to­wa­nie po­zy­tyw­ne­go wi­ze­run­ku mar­ki w oczach ob­da­ro­wa­nych klien­tów.

In­te­re­su­ją­ce kub­ki z na­dru­kiem wła­snym, za­pi­su­ją się w pa­mię­ci klien­tów. Po­zwa­la­ją nam wy­pro­mo­wać na­szą mar­kę oraz bu­do­wać po­zy­tyw­ny wi­ze­ru­nek. Jest to ta­nia i sku­tecz­na me­to­da oswa­ja­nia kon­su­men­tów z usłu­ga­mi czy pro­duk­ta­mi fir­my. Ku­bek jest uży­wa­ny prak­tycz­nie na co dzień, a in­we­sty­cja to jed­no­ra­zo­wy koszt.

Kub­ki na za­mó­wie­nie z na­dru­kiem utrwa­la­ją na­zwę i za­kres usług na­sze­go przed­się­bior­stwa. Prze­glą­da­jąc ofer­ty w in­ter­ne­cie, za­uwa­ży­my, jak wie­le moż­na czer­pać in­spi­ra­cji i za­pro­jek­to­wać ta­ki ku­bek sa­mo­dziel­nie lub po­sił­ko­wać się już do­stęp­ny­mi pro­jek­ta­mi.