Kubki na zamówienie. Opinie. Swoje firmy zakładamy zazwyczaj po to, by po prostu móc na nich jak najwięcej zarabiać. Mamy dość pracy w cudzych działalnościach i pragniemy wreszcie wziąć sprawy w swoje ręce, dlatego postanawiamy wykreować własny biznes, który wiążemy ze swoimi zainteresowaniami lub wykształceniem. Początkowo jesteśmy pełni zapału i wierzymy w to, że nasza firma bardzo szybko zacznie na siebie zarabiać, jednak rzeczywistość mocno nas rozczarowuje.

Nie zdo­by­wa­my bo­wiem żad­nych klien­tów i nie po­tra­fi­my ich do sie­bie prze­ko­nać, przez co za­czy­na­my my­śleć o za­mknię­ciu ca­łe­go in­te­re­su. Czy jed­nak rze­czy­wi­ście mu­si­my to ro­bić? Na pew­no nie, bo je­śli za­sto­su­je­my re­kla­mo­we kub­ki na za­mó­wie­nie lub in­ne fan­ta­stycz­ne na­rzę­dzia mar­ke­tin­go­we, pręd­ko za­uwa­ży­my, gdzie po­peł­ni­li­śmy błąd. Nie za­dba­li­śmy po pro­stu o re­kla­mę ca­łe­go biz­ne­su, któ­ra jest na­szym klu­czem do suk­ce­su.

Sko­ro na­sza fir­ma cał­kiem nie­daw­no po­ja­wi­ła się w ogó­le na ryn­ku, ozna­cza to, że jesz­cze nie zdo­ła­li­śmy na niej zbyt wie­le za­ro­bić. Nie dys­po­nu­je­my mi­lio­na­mi czy na­wet ty­sią­ca­mi na swo­im kon­cie, dla­te­go też mu­si­my szu­kać nie­co tań­szych na­rzę­dzi mar­ke­tin­go­wych. Nie dla nas bę­dą ogrom­ne kam­pa­nie re­kla­mo­we, umiesz­cza­ne w te­le­wi­zji, pra­sie czy ra­diu. Za­miast więc mar­twić się o to, że nie stać nas na te wszyst­kie fan­ta­stycz­ne no­śni­ki pro­mo­cji, po­myśl­my, co mo­że­my zro­bić, by mi­mo wszyst­ko wy­pro­mo­wać się na ryn­ku. Od ra­zu ustal­my też, ja­ką część bu­dże­tu mo­gli­by­śmy za­in­we­sto­wać w swo­je no­we na­rzę­dzia re­kla­mo­we. Je­śli jest ona śmiesz­nie ma­ła, nie ozna­cza to wca­le, że nasz mar­ke­ting bę­dzie kiep­ski czy nie­zbyt sku­tecz­ny. Stan­dar­do­we, re­kla­mo­we kub­ki na za­mó­wie­nie od lat są prze­cież uzna­wa­ne za efek­tyw­ne na­rzę­dzia, a na pew­no nie kosz­tu­ją one du­żo. Jed­ną sztu­kę ta­kie­go ar­ty­ku­łu wy­pro­du­ku­je­my już za kil­ka­dzie­siąt gro­szy, więc na­wet je­śli za­mó­wi­my ty­siąc ta­kich pro­duk­tów, łącz­nie po­zbę­dzie­my się ok. 500 zł. Na pew­no nie jest to du­ża ce­na za sku­tecz­ną re­kla­mę.

Na­tu­ral­nie nie tyl­ko rze­czy ma­te­rial­ne mo­gą być na­szą re­kla­mą. Je­śli bo­wiem je­ste­śmy cho­ciaż tro­chę kre­atyw­ni i mo­że­my po­świę­cić wię­cej cza­su na za­pla­no­wa­nie mar­ke­tin­gu, da­my ra­dę wy­pro­mo­wać się zu­peł­nie za dar­mo. Do te­go ce­lu mu­si­my tyl­ko wy­ko­rzy­stać to wszyst­ko, co ofe­ru­je nam obec­nie In­ter­net. Je­że­li bo­wiem na­sza fir­ma wciąż nie po­sia­da swo­jej od­dziel­nej stro­ny w sie­ci, to wła­śnie ją po­win­ni­śmy te­raz utwo­rzyć. Zrób­my to sa­mi, ko­rzy­sta­jąc z zu­peł­nie dar­mo­wych kre­ato­rów stron www. Za­dbaj­my przede wszyst­kim o sza­tę gra­ficz­ną ca­łe­go por­ta­lu, by ser­wis był na ty­le es­te­tycz­ny i atrak­cyj­ny, aby każ­dy chciał w nim po­zo­stać na dłu­żej. Opisz­my na por­ta­lu ca­łą swo­ją dzia­łal­ność i po­zo­staw­my swo­je da­ne kon­tak­to­we, by po­ten­cjal­ny klient mógł szyb­ko do nas za­dzwo­nić.

Ta­nia re­kla­ma jest w za­się­gu na­szej rę­ki. Mo­że­my prze­cież w każ­dej chwi­li zło­żyć za­mó­wie­nie na kub­ki re­kla­mo­we bądź utwo­rzyć stro­nę dla ca­łej fir­my, aby bły­ska­wicz­nie przy­czy­nić się do zdo­by­cia no­wych kon­su­men­tów. Pró­buj­my też od cza­su do cza­su zmie­nić coś w swo­jej kam­pa­nii mar­ke­tin­go­wej, aby nie znu­dzi­ła się ona spo­łe­czeń­stwu.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl