Ja­kie są ko­rzy­ści dla firm za­ma­wia­ją­cych krów­ki re­kla­mo­we z na­dru­kiem?

Bu­do­wa­nie wi­ze­run­ku mar­ki to pro­ces wy­ma­ga­ją­cy cza­su, obej­mu­ją­cy sze­reg dzia­łań mar­ke­tin­go­wych. Jed­nym z nich jest re­kla­ma oraz pro­mo­cja ofe­ro­wa­nych przez da­ną fir­mę usług czy pro­duk­tów. Pro­stym spo­so­bem na re­kla­mę fir­my, spraw­dza­ją­cym w każ­dej bran­ży, są krów­ki re­kla­mo­we z wła­snym na­dru­kiem.

Krów­ki z lo­go fir­my – dla­cze­go war­to?

Co­raz wię­cej firm bar­dzo chęt­nie wy­ko­rzy­stu­je krów­ki do pro­mo­cji swo­jej mar­ki. Nic w tym dziw­ne­go, po­nie­waż ta­kie dzia­ła­nia przy­no­szą im wie­le ko­rzy­ści. Zwłasz­cza, że moż­na za­mó­wić krów­ki z wła­snym na­dru­kiem, a więc sper­so­na­li­zo­wa­ne we­dług wła­snych po­trzeb. Jest to nie­dro­ga re­kla­ma da­ją­ca wie­le moż­li­wo­ści na two­rze­nie in­dy­wi­du­al­nych pro­jek­tów.

Krów­ki z lo­go – lep­sza roz­po­zna­wal­ność mar­ki

Nie­mal każ­dy lu­bi krów­ki. Ich smak pa­mię­ta z dzie­ciń­stwa któ­ry do­brze się ko­ja­rzy i wy­wo­łu­je mi­łe uczu­cia. Dla­te­go też, to wła­śnie krów­ki war­to wy­bie­rać do pro­mo­cji mar­ki, wy­ko­rzy­stu­jąc je w róż­ny spo­sób (np. ja­ko wy­raz po­dzię­ko­wa­nia, na szko­le­niach, tar­gach). Krów­ki z wła­snym lo­go spra­wia­ją, że da­na fir­ma bę­dzie się do­brze ko­ja­rzyć po­przez po­zy­tyw­ne ko­no­ta­cje jej sma­ku z da­ną mar­ką.

Krów­ki fir­mo­we – lep­sza roz­po­zna­wal­ność i za­sięg

Krów­ki z wła­snym na­dru­kiem, od­po­wied­nio sper­so­na­li­zo­wa­nym zwięk­sza­ją roz­po­zna­wal­ność fir­my. Ni­by to nie­wiel­ki sło­dycz, ale po­tra­fi wie­le zdzia­łać. Krów­ka fir­mo­wa z gra­fi­ką pro­mo­cyj­ną bę­dzie przy­cią­gać uwa­gę i po­wo­do­wać, że mar­ka bę­dzie za­pa­mię­ty­wa­na. Krów­ki mo­gą wę­dro­wać z oso­ba­mi ob­da­ro­wa­ny­mi, co spra­wia że za­sięg pro­mo­cji da­nej mar­ki się po­sze­rza.