Ja­kie są ko­rzy­ści dla firm za­ma­wia­ją­cych krów­ki re­kla­mo­we z na­dru­kiem?

Nie od dziś wia­do­mo, że do­bra re­kla­ma po­tra­fi do­trzeć do sze­ro­kiej gru­py klien­tów. Jed­nak re­kla­ma w tv, ba­ner w in­ter­ne­cie czy pla­kat na mie­ście nie za­wsze jest opła­cal­ny i do­strze­gal­ny przez in­te­re­su­ją­cą nas klien­te­lę. Dla­te­go też, wie­le firm i przed­się­biorstw za­ma­wia cu­kier­ki krów­ki z na­dru­kiem. Ja­kie są ko­rzy­ści dla firm za­ma­wia­ją­cych krów­ki re­kla­mo­we z na­dru­kiem? O to od­po­wiedź. Za­pra­szam do po­niż­sze­go ar­ty­ku­łu.

Krów­ko­wa re­kla­ma
Krów­ki re­kla­mo­we z ro­ku na rok zy­sku­ją na po­pu­lar­no­ści pra­wie w każ­dej bran­ży. Wie­le firm, chce by ich lo­go, mot­to lub ha­sło znaj­do­wa­ło się wła­śnie na tych sło­dy­czach. Dzię­ki nim za­chę­ca­ją po­ten­cjal­nych klien­tów do zwró­ce­nia na nie uwa­gi. Fir­my czę­sto po­sia­da­ją je u sie­bie ja­ko po­cze­stu­nek dla po­ten­cjal­nych kon­tra­hen­tów lub są swo­istą re­kla­mą, gdyż roz­da­ją je za­rów­no w swo­jej sie­dzi­bie, jak i na tar­gach lub spo­tka­niach biz­ne­so­wych. Klien­ci, któ­rzy otrzy­ma­ją krów­ki z lo­go – za­chę­ce­ni for­mą oraz sma­kiem, za­in­te­re­su­ją się na­dru­kiem, któ­ry na nich się znaj­du­je.

Ja­kie są ko­rzy­ści dla firm za­ma­wia­ją­cych krów­ki re­kla­mo­we z na­dru­kiem?
Dzię­ki tym nie­wiel­kim sma­ko­ły­kom, za­rów­no te ma­łe, jak i więk­sze fir­my są w sta­nie do­trzeć do szer­szej gru­py klien­tów. Gdy fir­ma po­da­ru­je je tar­gach czy róż­ne­go ro­dza­ju pre­zen­ta­cjach – zwięk­sza to szan­se fir­my na zna­le­zie­nie do­ce­lo­wych klien­tów. Za­ma­wia­jąc ta­ka for­mę re­kla­my mo­że­my li­czyć na za­do­wo­le­nie od­bior­ców oraz jest to zde­cy­do­wa­nie tań­sza for­ma niż re­kla­ma w tv czy w ra­diu. Do­dat­ko­wo, fir­my pro­du­ku­ją­ce krów­ki z lo­go po­sia­da­ją licz­ne pro­mo­cje w za­leż­no­ści od ilo­ści za­ma­wia­nych cu­kier­ków. Róż­no­rod­ne wzo­ry, ko­lo­ry po­zwa­la­ją stwo­rzyć pro­dukt pod in­dy­wi­du­al­ne za­mó­wie­nie fir­my, co ozna­cza, że za­ma­wia­ją­cy do­sta­nie to­war, któ­ry ide­al­nie okre­śla je­go fir­mę.