Jak głosi porzekadło: „reklama dźwignią handlu”. O jego prawdziwości niejednokrotnie przekonali się przedsiębiorcy, którzy w pewnym momencie doświadczyli chwilowego braku zainteresowania swoimi usługami. Wówczas nieocenioną pomocą jest ich oryginalne zareklamowanie – tu sprawdzają się krawaty reklamowe z nadrukiem.

Kra­wat re­kla­mo­wy
Jed­ną z naj­mod­niej­szych w ostat­nim cza­sie form re­kla­my są sto­sow­ne ga­dże­ty z lo­go da­ne­go przed­się­bior­stwa. Do nie­daw­na by­ły to dłu­go­pi­sy, ka­len­da­rze, no­te­sy czy fla­ma­stry za­opa­trzo­ne w znak gra­ficz­ny ko­ja­rzą­cy się z da­ną mar­ką, a nie­jed­no­krot­nie tak­że da­ne te­le­adre­so­we. Ostat­nio jed­nak uzna­nie zy­ska­ły kra­wa­ty two­rzo­ne na po­trze­by firm pra­gną­cych się za­re­kla­mo­wać. Po­sia­da­ją one wi­docz­ne lo­go i za­zwy­czaj są do­pa­so­wa­ne ko­lo­ry­stycz­nie do sza­ty gra­ficz­nej da­ne­go przed­się­bior­stwa; na przy­kład je­śli lo­go jest zie­lo­ne z do­dat­kiem bie­li i zło­ta, ta­ki też po­wi­nien być re­kla­mo­wy kra­wat. Oczy­wi­ście nie jest to wy­mo­giem, ale jed­nak wła­ści­cie­le firm chcą być ko­ja­rze­ni ze swo­im lo­go. Po­nad­to kra­wa­ty peł­nią­ce funk­cje re­kla­my mu­szą wi­zu­la­nie pa­so­wać tak­że do resz­ty stro­ju; ba­zu­jąc na po­wyż­szym przy­kła­dzie – kra­wat w od­cie­niach zie­le­ni, bie­li i zło­ta ra­czej nie bę­dzie two­rzył do­bre­go po­łą­cze­nia z czer­wo­ną ko­szu­lą lub ró­żo­wy­mi spodnia­mi.

God­ne re­pre­zen­to­wa­nie fir­my na tar­gach
Do­brym po­my­słem na roz­re­kla­mo­wa­nie fir­my jest jej uczest­nic­two w zor­ga­ni­zo­wa­nych tar­gach han­dlo­wych – z re­gu­ły są one te­ma­tycz­ne, na przy­kład zwią­za­ne z elek­tro­ni­ką, tek­sty­lia­mi czy pro­duk­cją okre­ślo­ne­go ty­pu to­wa­rów. Na ta­kich tar­gach han­dlo­wych naj­waż­niej­szą kwe­stią jest roz­po­zna­wal­ność. Przed­sta­wi­cie­le da­ne­go przed­się­bior­stwa czę­sto po­sia­da­ją wła­śnie wspo­mnia­ne kra­wa­ty z lo­go fir­my. Jest to do­sko­na­łym spo­so­bem na to, by za­paść w pa­mięć roz­mów­cy.

Przed­sta­wi­cie­le han­dlo­wi w fir­mo­wych kra­wa­tach
Kra­wa­ty z na­dru­kiem zwią­za­nym z fir­mą czę­sto po­sia­da­ją tak­że przed­sta­wi­cie­le han­dlo­wi, któ­rzy od­wie­dza­ją po­szcze­gól­ne przed­się­bior­stwa czy pun­ty usłu­go­we w ce­lu przed­sta­wie­nia ich pra­cow­ni­kom i/lub wła­ści­cie­lom ofert han­dlo­wych. Jest to co raz częst­sza prak­ty­ka, któ­ra z pew­no­ścią się opła­ca. Bez wąt­pie­nia wpły­wa tak­że na roz­po­zna­wal­ność da­nej mar­ki.

Kra­wa­ty roz­da­wa­ne klien­tom
Kra­wa­ty re­kla­mo­we nie mu­szą być no­szo­ne wy­łącz­nie przez przed­sta­wi­cie­li da­ne­go przed­się­bior­stwa; nie­jed­no­krot­nie roz­da­wa­ne są ja­ko ga­dże­ty dla po­ten­cjal­nych klien­tów. Od­ry­wa­ją wów­czas ta­ką sa­mą ro­lę, jak re­kla­mo­we dłu­go­pi­sy, ka­len­da­rze czy no­te­sy.

Ko­szul­ki z lo­go fir­my
Bez wąt­pie­nia naj­czę­ściej sto­so­wa­ną for­mą re­kla­my są fir­mo­we ko­szul­ki. W wie­lu przed­się­bior­stwach znacz­na część pra­cow­ni­ków zo­bo­wią­za­na jest do no­sze­nia fir­mo­wych ko­szu­lek na co dzień – nie tyl­ko przy oka­zji tar­gów han­dlo­wych czy roz­mów z po­ten­cjal­ny­mi klien­ta­mi. Po­dob­nie jak kra­wa­ty – ko­szul­ki cza­sem zo­sta­ją roz­da­ne ja­ko ga­dżet re­kla­mo­wy. Jed­nak są o wie­le bar­dziej pro­ble­ma­tycz­ne, po­nie­waż kra­wa­ty są uni­wer­sal­ne, na­to­miast ko­szul­ki mu­szą być do­pa­so­wa­ne do syl­wet­ki klien­ta – cięż­ko by­ło­by skom­ple­to­wać od­po­wied­nią ilość ko­szu­lek w roz­mia­rach od XS do XXXl
L. Z te­go po­wo­du zde­cy­do­wa­nie czę­ściej ga­dże­tem re­kla­mo­wym sta­ją się kra­wa­ty.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl