Jak za­ma­wiać ko­szul­ki re­kla­mo­we z na­dru­kiem?

Ko­szul­ki re­kla­mo­we z na­dru­kiem ni­gdy nie wyj­dą z mo­dy!

Ma­ło jest ta­kich ga­dże­tów re­kla­mo­wych, któ­re przez la­ta zu­peł­nie nie stra­ci­ły na po­pu­lar­no­ści. Szał na T-shir­ty z na­dru­kiem roz­po­czął się w la­tach 60-tych. Ni­czym kart­ka pa­pie­ru, t-shir­ty z na­dru­kiem są no­śni­kiem in­for­ma­cji, ma­ni­fe­stów, ha­seł, slo­ga­nów i gra­fik bę­dą­cych cre­do oso­by, któ­ra je wdzie­wa. Do­pó­ki ko­szul­ki bę­dą kul­to­we, do­pó­ty ni­gdy się nie znu­dzą, o czym war­to pa­mię­tać pro­jek­tu­jąc na­dru­ki re­kla­mo­we. Ko­szul­ki z na­dru­kiem za­ma­wia­ne są z wie­lu po­wo­dów. Cza­sem po­trzeb­ne są na im­pre­zy, even­ty i fe­sty­ny lub tar­gi ja­ko ta­ni ga­dżet, in­nym ra­zem ubie­ra się w nie ho­stes­sy, pra­cow­ni­ków i klien­tów VIP. Ta róż­no­rod­ność po­trzeb spra­wia, że ry­nek ofe­ru­je dziś ty­sią­ce mo­de­lów ko­szu­lek.

Na eu­ro­pej­skim ryn­ku ko­szu­lek re­kla­mo­wych obec­nych jest w tej chwi­li co naj­mniej kil­ka­dzie­siąt ma­rek, o zróż­ni­co­wa­nej ja­ko­ści, ce­nie, fa­so­nie oraz do­stęp­no­ści. Na­wet pro­fe­sjo­na­li­stom do­syć trud­no po­ru­szać się wśród naj­now­szych ma­rek i wszyst­kich opcjach ko­lo­ry­stycz­nych.

Naj­po­pu­lar­niej­sze i spraw­dzo­ne mar­ki ze śred­niej pół­ki ja­ko­ścio­wej i ce­no­wej na pol­skim ryn­ku to nie­wąt­pli­wie Sted­man, Gil­dan, Frut of the Lo­om, US Ba­sic, Pro­mo­Stars oraz Ad­ler. Nie­co ni­żej pla­su­ją się ko­szul­ki re­kla­mo­we mar­ki Keya, kó­re w ostat­nich la­tach pod­bi­ja­ją pol­ski ry­nek ni­ską ce­ną. Do ma­rek pre­mium z pew­no­ścią na­le­ży za­li­czyć ko­szul­ki re­kla­mo­we Ha­nes, Ha­rvest i Prin­ter, B&C, Sla­zen­ger.

Jak za­ma­wiać ko­szul­ki re­kla­mo­we?

1. Zwróć uwa­gę na ja­kość mo­de­lu w trzech wy­mia­rach: ja­kość ba­weł­ny, ja­kość od­szy­cia oraz bar­wie­nia.

2. Zwróc uwa­ge na roz­mia­rów­kę. Wbrew po­zo­rom roz­mia­ry odzie­ży znacz­nie się róż­nią w za­leż­no­ści od pro­du­cen­ta. Roz­mia­ry S-M-L-XL-XXL wca­le nie są znor­ma­li­zo­wa­ne jak są­dzi wie­lu Klien­tów.

3. Uzy­skaj in­for­ma­cję do­ty­czą­cą do­stęp­no­ści po­szu­ki­wa­nej ko­lo­ry­sty­ki. By­wa, że w ma­ga­zy­nach pro­du­cen­tów koń­czą się cho­dli­we roz­mia­ry, co utrud­nia skom­ple­tow­na­ie za­mó­wie­nia.

4. Za­się­gnij u nas opi­nii na te­mat po­szcze­gól­nych ma­rek. Z pew­no­ścią do­bie­rze­my wła­ści­wą pół­kę ce­no­wą i ja­ko­ścio­wą ko­szu­lek re­kla­mo­wych.

5. Obej­rzyj wzo­ry w na­szej wzor­cow­ni i świa­do­mie wy­bierz ko­szul­ki re­kla­mo­we do swo­je­go pro­jek­tu.

Kil­ka rad jak za­mó­wić na­dru­ki na ko­szul­kach:

1. Mniej­sza ilośc ko­lo­rów na­dru­ku to mniej­sze kosz­ty na­dru­ku. Po­dob­nie z umiej­sco­wie­niem na­dru­ku: więk­sza ilość na­dru­ko­wa­nych miejsc (np.: na pier­si i na rę­kaw­ku) to więk­sze kosz­ty, na­wet je­śli to na­druk w tym sa­mym ko­lo­rze.

2. Wy­bierz tech­no­lo­gię na­dru­ku wła­ści­wą dla tka­ni­ny ko­szul­ki (dla ba­weł­ny: si­to­druk, DTG, ter­mo­trans­fer, fleks, a dla po­lie­stru: sub­li­ma­cja)

3. Wszel­kie szwy, prze­szy­cia, kie­szon­ki, met­ki, ścią­ga­cze utrud­nia­ją lub unie­mo­zli­wia­ją na­druk w swo­im naj­bliż­szym są­siedz­twie na ko­szul­ce.

4. Zde­cy­duj, czy chcesz pa­ko­wać na­dru­ko­wa­ne ko­szul­ki w in­dy­wi­du­al­ne wo­recz­ki. To do­dat­ko­wy koszt.

5. Przy za­sto­so­wa­niu nie­któ­rych tech­no­lo­gii, do kosz­tów na­dru­ku do­li­czo­ny bę­dzie jed­no­ra­zo­wy koszt ma­tryc. Tak bę­dzie przy si­to­dru­ku i ter­mo­trans­fe­rze. Ten koszt nie wy­ste­pu­je przy sub­li­ma­cji i na­dru­ku DTG (Di­rect-To-Gar­ment).

6. Wła­ści­wie wy­ko­na­ny na­druk nie ma pra­wa wy­blek­nąć, sprać się lub złusz­czyć pod wa­run­kiem pra­nia ko­szu­lek we wła­ści­wych tem­pe­ra­tu­rach.

koszulki reklamowe

ko­szul­ki re­kla­mo­we

 Ko­mu za­le­ca­na jest odzież pro­mo­cyj­na?

            Odzież sto­so­wa­na do pro­mo­wa­nia przed­się­bior­stwa od za­wsze cie­szy­ła się ogrom­ną po­pu­lar­no­ścią. Współ­cze­śnie, mi­mo do­stę­pu do róż­nych in­nych pro­duk­tów mar­ke­tin­go­wych, ko­szul­ki re­kla­mo­we szcze­cin w dal­szym cią­gu są tak chęt­nie do­bie­ra­ne jak daw­niej. Dzi­siaj w asor­ty­men­cie firm han­dlo­wych od­szu­kać moż­na tak ob­szer­ny wy­bór kro­jów, od­cie­ni i me­tod na­dru­ków, iż każ­dy wy­szu­ka dla sie­bie odzież, któ­ra w peł­ni bę­dzie speł­niać je­go po­trze­by, za­ra­zem pod wzglę­dem kosz­tów, jak rów­nież ja­ko­ści lub sa­me­go wy­glą­du. Ko­szul­ki z na­dru­kiem szcze­cin to jed­nak­że nie wszyst­ko, nad­zwy­czaj po­pu­lar­ne są tak­że ko­szul­ki z ha­ftem. War­to uprzed­nio w spo­sób do­kład­ny prze­ana­li­zo­wać kwe­stię na­nie­sie­nia zna­ku mar­ki na odzież. Je­że­li ktoś chce zło­żyć za­mó­wie­nie na ko­szul­ki z lo­go trze­ba zna­leźć fir­mę, któ­ra do­star­cza ko­rzyst­nej ja­ko­ści pro­duk­ty. Odzież ma obo­wią­zek być stwo­rzo­na w bar­dzo do­brej ja­ko­ści, waż­ny jest ma­te­riał, z któ­re­go bę­dzie ona wy­ko­na­na. Odzież po­win­na słu­żyć użyt­kow­ni­kom przez dłu­gi czas, a po pra­niu po­win­na za­cho­wać swo­je ko­lo­ry. Pa­mię­taj­my o tym, że sa­tys­fak­cja klien­tów z ga­dże­tów mar­ke­tin­go­wych rów­nież ma ogrom­ne zna­cze­nie.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl