Koszulki reklamowe z nadrukiem logo Szczecin. Nie ma bardziej skutecznego sposobu na to, aby zwiększyć zyski ze swojej działalności niż wykonanie dobrej reklamy. Każdy kto prowadzi swoją własną firmę zdaje sobie sprawę, że aby utrzymać się na rynku, wymagana jest nieustanna promocja swojej marki lub świadczonych usług. Bez reklamy zdobywanie nowych klientów jest znacznie ograniczone. Na dodatek, ciągły brak reklamy może skusić stałych klientów do odejścia do lepiej rozreklamowanej konkurencji.

Jed­nak­że re­kla­ma sa­ma w so­bie mo­że być też nie la­da wy­dat­kiem. Jej kla­sycz­ne for­my ta­kie jak ogło­sze­nia w ga­ze­tach, pla­ka­ty czy bil­l­bo­ar­dy za­zwy­czaj wią­żą się wy­da­niem zna­czą­cej kwo­ty pie­nię­dzy. Jak ktoś nie mo­że po­zwo­lić so­bie na to, aby prze­zna­czyć znacz­ną część bu­dże­tu fir­my na mar­ke­ting, na­le­ży zna­leźć in­ne, spryt­ne spo­so­by, aby wy­dać ma­ło pie­nię­dzy i jed­no­cze­śnie roz­re­kla­mo­wać swo­ją dzia­łal­ność. Jed­nym z naj­lep­szych spo­śród ta­kich spo­so­bów są na pew­no ga­dże­ty re­kla­mo­we, któ­re moż­na za­ła­twić w bar­dzo roz­sąd­nych ce­nach. Ga­dże­ty ta­kie to nic in­ne­go jak róż­ne­go ro­dza­ju przed­mio­ty, któ­re ozna­czo­ne są ja­kimś na­dru­kiem. Mo­że być to sa­mo lo­go fir­my, al­bo jej ha­sło prze­wod­nie, czy też do­dat­ko­we da­ne kon­tak­to­we. Moż­li­wo­ści jest bar­dzo wie­le, tak jak jest też wie­le opcji przy wy­bo­rze przed­mio­tu na któ­ry chce­my na­ło­żyć na­druk. Naj­le­piej aby by­ło to coś wie­lo­krot­ne­go użyt­ku, dzię­ki cze­mu bę­dzie speł­nia­ło swo­ją ro­lę ja­ko no­śni­ka re­kla­my przez dłuż­szy czas. Mo­że być to za­tem ku­bek, dłu­go­pis, smycz al­bo… ko­szul­ka!
Je­że­li cho­dzi o ko­szul­ki re­kla­mo­we Szcze­cin po­dob­nie jak wie­le więk­szych miast pol­skich, jest miej­scem w któ­rym ma­my sze­ro­ką ofer­tę punk­tów, w któ­rych moż­na zle­cić wy­ko­na­nie ta­kich ko­szu­lek.
Pierw­szym kro­kiem jest oczy­wi­ście za­pro­jek­to­wa­nie te­go, jak na­sza wy­ma­rzo­na ko­szul­ka re­kla­mo­wa po­win­na wy­glą­dać. Wie­le punk­tów, któ­re ofe­ru­ją wy­ko­na­nie na­dru­ków po­sia­da go­to­we sza­blo­ny róż­nych pro­jek­tów, dzię­ki cze­mu znacz­nie uła­twi pod­ję­cie de­cy­zji na te­mat każ­de­go szcze­gó­łu. Wśród róż­nych opcji moż­na wy­mie­nić wy­bór ko­lo­ru ko­szul­ki, ma­te­riał z któ­re­go zo­sta­ła wy­ko­na­na, jej krój oraz roz­mia­ry w któ­rych chce­my je otrzy­mać. Oprócz te­go na­le­ży oczy­wi­ście usta­lić szcze­gó­ły te­go jak po­wi­nien wy­glą­dać na­druk na ko­szul­ce. Cho­dzi za­tem nie tyl­ko o sa­mo ha­sło, ale też o wiel­kość li­ter, ich ko­lor oraz po­ło­że­nie na ko­szul­ce.
Je­śli więc ko­goś in­te­re­su­ją na­dru­ki an ko­szul­kach Szcze­cin na pew­no umoż­li­wi wy­ko­na­nie ta­kie­go zle­ce­nia w spo­sób szyb­ki i bar­dzo pro­fe­sjo­nal­ny. Za­zwy­czaj ta­kie na­dru­ki wy­ko­na­ne są me­to­dą si­to­dru­ku. Jest to bar­dzo sku­tecz­na me­to­da, któ­ra umoż­li­wia na­nie­sie­nie na­dru­ków na róż­ne­go ro­dza­ju ma­te­ria­ły. Oprócz te­go, że efekt koń­co­wy jest bar­dzo es­te­tycz­ny, wy­ko­na­ne w ten spo­sób na­dru­ki są też nie­zwy­kle trwa­łe. Z ca­łą pew­no­ścią prze­trwa­ją przez wie­le prań i to w cał­ko­wi­cie nie­zmie­nio­nej for­mie.
Za­tem gdy ktoś chce zdo­być ko­szul­ki z na­dru­kiem lo­go Szcze­cin to do­sko­na­łe mia­sto, gdzie bar­dzo ła­two i ta­nio moż­na za­dbać o re­kla­mę swo­jej dzia­łal­no­ści. Jed­no jest pew­ne – to do­sko­na­ły spo­sób na to, aby zdo­być wie­lu no­wych klien­tów!

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl