Odzież reklamowa Slazenger opinie.

Odzież reklamowa Slazenger zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Trochę późno, ponieważ ta brytyjska marka sportowa powstała już w 1881 roku, oferując początkowo sprzęt do tenisa i do gry w golfa, by następnie poszerzać asortyment o odzież sportową i inne akcesoria. W Europe marka z powodzeniem rywalizuje z najlepszymi markami sprzętu sportowego na świecie. Kolekcja odzieży Slazenger to ubrania sportowe nieco w stylu retro, lub – jak wolą niektórzy – vintage, co dodaje im klasy i prawdziwego uroku.

Gdybym miał tylko w kilku słowach opisać odzież reklamowa Slazenger, to użyłbym trzech sformułowań: nonszalancki styl, dobra cena za przyzwoitą jakość. Wspaniała propozycja, by ubrać firmę: niezbyt ekstrawaganckie, klasyczne, choć stylowe, porządne ciuchy. Dzięki temu każde logo i grafika świetnie się na niej prezentuje i z pewnością w nadrukowanego Slazengera będziemy się chętnie się ubierać na wszelkie nieformalne spotkania. Nic dziwnego, że polecam Slazengera Klientom i jest on chętnie kupowany. Pomaga nam w tym sama marka, która jest coraz bardziej znana na polskim rynku.

Odzież reklamowa Slazenger 1

Odzież re­kla­mo­wa Sla­zen­ger 1

Ko­lo­ry­sty­ka ko­lek­cji jest sze­ro­ka. do te­go kon­tra­sto­wa i uwzględ­nia­ją­ca pod­sta­wo­we ko­lo­ry uży­wa­ne w lo­go­ty­pach kor­po­ra­cyj­nych, za­tem nie po­win­ni­śmy mieć żad­nych pro­ble­mów z do­bra­niem odzie­zy do iden­ty­fi­ka­cji wi­zu­al­nej do­wol­nej kam­pa­nii. Tka­ni­ny okre­śił­bym ja­ko ty­po­wo spor­to­we, bez więk­szych am­bi­cji w kie­run­ku fa­shion, co zro­zu­mia­łe przy odzie­ży, któ­ra ma przede wszyst­kim być wy­god­na przy ak­tyw­nym uży­wa­niu, a do­pie­ro po­tem ma wy­glą­dać. Wy­obra­żam so­bie, że ta­ka odzież na­da­je się świet­nie do ga­stro­no­mii, na wy­da­rze­nia ple­ne­ro­we i spor­to­we al­bo ja­ko ciu­chy dla ge­eków. Jed­nym zda­niem – styl bez­pre­ten­sjo­nal­ny ca­su­al, sy­gno­wa­ny po­rząd­ną, glo­bal­ną mar­ką, przy­po­mi­na­ją­cą Pu­mę. Odzież re­kla­mo­wa Sla­zen­ger jest za­pro­jek­to­wa­na pod na­druk, za­tem bez pro­ble­mu znaj­dzie­my wła­ści­we miej­sce na ozna­ko­wa­nie. Z na­dru­kiem i ha­ftem nie ma więk­szych pro­ble­mów, a lo­go mar­ki Sla­zen­ger jest umiesz­czo­ne dys­kret­nie i z gło­wą: na met­kach, do­at­kach, al­bo w ma­ło po­pu­lar­nych miej­scach. Z pew­no­ścią nie bę­dzie kon­ku­ro­wa­ło z na­dru­kiem na­sze­go lo­go. Odzież do­star­cza­na jest w fir­mo­wych wor­kach, kar­to­nach i zo ory­gi­nal­ny­mi met­ka­mi, dzię­ki cze­mu wy­glą­da jak ze skle­pu spor­to­we­go.

Odzież reklamowa Slazenger 2

Odzież re­kla­mo­wa Sla­zen­ger 2

Na na­szym ka­na­le na YouTu­be pre­zen­tu­je­my świet­ne, szcze­gó­ło­we fil­my pre­zen­tu­ja­ce tę odzież z bli­ska, co po­zwa­la do­kład­nie spraw­dzić struk­tu­rę, ja­kość i fak­tu­rę tka­nin, jak rów­nież do­strzeć wszel­kie waż­ne szcze­gó­ły. Za­pra­szam – fil­my są krót­kie i tre­ści­we.

Obej­rzyj za­tem naj­po­pu­lar­niej­sze mo­de­le odzie­ży Sla­zen­ger w ro­ku 2016

Ko­szul­ki z na­dru­kiem Sla­zen­ger T-shirt z krót­kim rę­ka­wem: Ace   Re­turn Ace   Chip   Back­spin   Se­rve   Ba­se­li­ne

Ko­szul­ki z na­dru­kiem Sla­zen­ger z dłu­gim rę­ka­wem: Cu­rve

Ko­szul­ki po­lo Sla­zen­ger z na­dru­kiem: Ad­van­ta­ge   Let   Ga­me   Fo­re­hand   Deu­ce   Hac­ker   Po­int    Re­ce­iver   Bac­khand

Ko­szu­le fir­mo­we Sla­zen­ger z na­dru­kiem: Net

Blu­zy z na­dru­kiem Sla­zen­ger: Drop Shot   Toss   Re­fe­ree   Rac­ket   Set   Al­ley   Open   Co­urt

Kurt­ki re­kla­mo­we z na­dru­kiem Sla­zen­ger: Var­si­ty   Ac­tion   Top Spin   Sli­ce   Hawk   Un­der Spin

Kurt­ki So­ft­shell Sla­zen­ger: Match   Chal­len­ger

Bez­rę­kaw­ni­ki – ocie­pla­cze Sla­zen­ger: Gra­vel   Mi­xed Do­ubles

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl