Każdy sportowiec wie, jak duże znaczenie ma odzież, której używa w trakcie treningu. Szczególnie ważne jest to w przypadku treningów grupowych lub rozgrywek, kiedy to każdy uczestnik zobowiązany jest nosić koszulki z nadrukiem stanowiącym swoisty rodzaj identyfikacji zawodnika.

Ko­szul­ki funk­cyj­ne z na­dru­kiem
Ko­szul­ki funk­cyj­ne no­szą nie tyl­ko spor­tow­cy, ale czę­sto tak­że tre­ne­rzy i sę­dzio­wie. Po­win­ny one być za­pro­jek­to­wa­ne w ta­ki spo­sób, by nie krę­po­wać ru­chów, a tym sa­mym nie ogra­ni­czać po­la ma­new­ru. Co wię­cej, nie po­win­ny być tak­że zbyt ob­szer­ne, po­nie­waż nad­miar ma­te­ria­łu tak­że ma nie­ko­rzyst­ny wpływ na kom­fort ich użyt­ko­wa­nia.

Ko­szul­ki do bie­ga­nia z na­dru­kiem
Gar­de­ro­ba prze­zna­czo­na do ćwi­czeń, a zwłasz­cza do bie­ga­nia, po­win­na cha­rak­te­ry­zo­wać się tak­że opty­mal­ną hi­gro­sko­pij­no­ścią, Ozna­cza to, że po­win­na za­cho­wy­wać od­po­wied­ni po­ziom wchła­nia­nia wil­go­ci. Bie­ga­cze ma­ją ten­den­cję do ob­fi­te­go po­ce­nia się spo­wo­do­wa­ne­go wzmo­żo­nym wy­sił­kiem fi­zycz­nym. Z te­go wzglę­du na­le­ży za­dbać, by po­sia­da­li oni ko­szul­ki, któ­re:
– nie wchła­nia­ją ca­ło­ści po­tu wy­dzie­la­ne­go przez skó­rę, po­nie­waż bieg w prze­mo­czo­nej ko­szul­ce ma ne­ga­tyw­ny wpływ na wy­daj­ność spor­tow­ca,
– nie izo­lu­ją skó­ry w ta­ki spo­sób, by ca­łość wy­dzie­lo­ne­go po­tu swo­bod­nie spły­wa­ła po cie­le.

Ko­szul­ki od­dy­cha­ją­ce z na­dru­kiem
Bar­dzo waż­ne jest tak­że to, by pod­czas tre­nin­gu czy roz­gry­wek skó­ra spor­tow­ca mo­gła swo­bod­nie od­dy­chać. Za­rów­no w kwe­stii prze­pusz­czal­no­ści po­wie­trza, jak i hi­gro­sko­pij­no­ści naj­więk­szą ro­lę od­gry­wa ma­te­riał, z je­go zo­stał wy­ko­na­ny da­ny ele­ment gar­de­ro­by. Nie­ste­ty, ma­te­ria­ły wy­so­kiej ja­ko­ści nie na­le­żą do naj­tań­szych; z te­go po­wo­du wie­lu bie­ga­czy, pił­ka­rzy czy ko­szy­ka­rzy jest zmu­szo­na tre­no­wać w ko­szul­kach, któ­re nie do koń­ca sprzy­ja­ją kom­for­to­wi pod­czas tre­nin­gu. Co wię­cej, ni­ska prze­pusz­czal­ność po­wie­trza sprzy­ja wzmo­żo­nej po­tli­wo­ści – je­śli więc ko­szul­ka nie tyl­ko unie­moż­li­wia skó­rze od­dy­cha­nie, ale tak­że wy­ka­zu­je ni­ską hi­gro­sko­pij­ność, nie­ko­niecz­nie spraw­dzi się w co­dzien­nym użyt­ko­wa­niu.

Za­kup ko­szu­lek spor­to­wych
Za­rów­no ko­szul­ki funk­cyj­ne, jak i zwy­kłe ko­szul­ki spor­to­we z na­dru­kiem naj­le­piej za­ma­wiać bez­po­śred­nio u pro­du­cen­ta, po uprzed­nim zo­rien­to­wa­niu się w skła­dzie ma­te­ria­łu, z ja­kie­go ma­ją zo­stać wy­ko­na­ne. Na­le­ży pa­mię­tać, iż nie­wska­za­na jest wy­so­ka za­war­tość ly­cry i ela­sty­ny; co praw­da ko­szul­ki wy­ko­na­ne z ela­stycz­nych ma­te­ria­łów są wy­god­ne, nie gnio­tą się i ład­nie pre­zen­tu­ją się na cie­le, ale pod­czas wzmo­żo­ne­go wy­sił­ku nie­ko­niecz­nie się spraw­dza­ją. Le­piej za­in­we­sto­wać w ko­szul­ki, w skład któ­rych wcho­dzi głów­nie wy­so­kiej ja­ko­ści ba­weł­na (z nie­wiel­ką do­miesz­ką ela­stycz­nych włó­kien ta­kich jak ly­cra).

Wy­go­da i kom­fort sprzy­ja­ją kon­cen­tra­cji i sku­pie­niu. Dla­te­go wła­śnie spor­tow­cy po­win­ni za­dać o od­po­wied­nią gar­de­ro­bę. Ko­szul­ki, któ­re w nie­od­po­wied­nim stop­niu wchła­nia­ją pot lub nie prze­pusz­cza­ją po­wie­trza mo­gą znacz­nie ob­ni­żyć wy­daj­ność pod­czas tre­nin­gu lub waż­nych roz­gry­wek, a co za ty idzie – unie­moż­li­wia­ją osią­gnię­cie wy­so­kich wy­ni­ków. Ja­ki z te­go wnio­sek? Na stro­ju spor­to­wym nie war­to oszczę­dzać.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl