Zacznę od razu od tego, iż gorąco polecam odzież Elevate tym, którzy mają większe oczekiwania. Marka posiada genialne tkaniny, perfekcyjne wykończenie i prosty, klasyczny krój, przez co odzież fantastycznie nadaje się pod znakowanie. Dobrze wykonany nadruk na odzieży Elevate wręcz błyszczy. Sitodruk, termotransfer, haft i łączenie tych technik daje radę, nie tylko dzięki nowoczesnym i przyjaznym tym technologiom tkaninom, ale również ze względu na łatwy dostęp do tych miejsc na ubraniach, gdzie zwykle wykonujemy nadruk.

Jednym słowem – marka silna, dobrze przemyślana i precyzyjnie zdefiniowana jako odzież reklamowa w segmencie premium. Co ważne: projektantom Elevate udało się przy tym utrzymać naturalny i modny styl, przez co, ubrani w korporacyjne ciuchy Elevate, będziemy się w nich czuli równie dobrze, co we własnych. Warto.

Kurtki bluzy koszulki Elevate

Kurt­ki, blu­zy, ko­szul­ki, czap­ki Ele­va­te – Van­cu­over 2010, źró­dło: trimarksportswear.com

Za­nim mar­ka Ele­va­te tra­fi­ła do Eu­ro­py, zdą­ży­ła pod­bić ro­dzi­mą Ka­na­dę oraz USA. Naj­więk­szym i pre­sti­żo­wym suk­ce­sem mar­ki był wy­bór Ele­va­te na ofi­cjal­ne­go do­staw­cy odzie­ży ac­ti­ve­we­ar na Olm­pia­dę w Van­co­uver w 2010 ro­ku, dzię­ki cze­mu usły­szał o niej ca­ły świat. Do dziś mar­ka czer­pie ze świa­ta spor­tu, kie­ru­jąc się ha­słem:Li­fe is Sport and Sport Li­ves in Li­fe.

Wpraw­dzie odzież re­kla­mo­wa Ele­va­te nie na­le­ży do naj­tań­szych, ale trze­ba tu moc­no pod­kre­ślić, że jest te­go war­ta. Gdy po­zna­my ja­kość tka­nin, kom­fort uży­wa­nia oraz per­fek­cyj­ne od­szy­cie, to mi­mo wszyst­ko bę­dzie­my mie­li po­czu­cie do­brze wy­da­nych pie­nię­dzy. Zwłasz­cza, gdy po­rów­na­my je do ba­joń­skich cen w bu­ti­kach odzie­żo­wych świa­to­wych ma­rek, któ­re mo­gły­by się wie­le od Ele­va­te na­uczyć w kwe­stii re­la­cji cena/jakość.

Odzież reklamowa Elevate - Showroom

Odzież re­kla­mo­wa Ele­va­te – Show­ro­om

Pro­sty, kla­sycz­ny, wręcz mi­ni­ma­li­stycz­ny styl, wg za­sa­dy mniej zna­czy wię­cej, po­zo­sta­wia wie­le prze­strze­ni na zdo­bie­nie i na­druk re­kla­mo­wy, któ­re wy­glą­da­ją na Ele­va­te na­tu­ral­nie i es­te­tycz­nie. Jak pod­kre­śla­ją pro­jek­tan­ci Ele­va­te, ich ce­lem by­ło stwo­rze­nie ko­lek­cji odzie­ży, któ­ra bę­dzie się do­brze kom­po­no­wa­ła z róż­ny­mi oso­bi­sty­mi gu­sta­mi mo­do­wy­mi i sty­la­mi ubie­ra­nia oraz w róż­nych co­dzien­nych sy­tu­acjach: w pra­cy, na spo­tka­niach z przy­ja­ciół­mi, czy pod­czas za­jęć spor­to­wych.

Tak się faj­nie skła­da, że eu­ro­pej­ski ma­ga­zyn dys­try­bu­to­ra Ele­va­te jest w Pol­sce, co ozna­cza, że czas re­ali­za­cji za­mó­wień jest bar­dzo krót­ki. Tak na­praw­dę jest to wy­łącz­nie kwe­stia cza­su, ja­ki po­trzeb­ny jest na na­druk re­kla­mo­wy.

Kurtka Elevate na Olimpiadzie w Rio 2016

Kurt­ka Ele­va­te na Olim­pia­dzie w Rio 2016

Kurtka Elevate na Olimpiadzie w Rio 2016

Kurt­ka Ele­va­te na Olim­pia­dzie w Rio 2016

Na na­szym ka­na­le na YouTu­be pre­zen­tu­je­my fil­my w ja­ko­ści HD, dzię­ki któ­rym do­kład­nie wi­dać struk­tu­rę, ja­kość i fak­tu­rę tka­nin wraz z opi­sem ko­lo­ry­stycz­nym i tech­nicz­nym. Za­pra­sza­my !

Obej­rzyj naj­po­pu­lar­niej­sze mo­de­le 2016:

Ko­szul­ki z na­dru­kiem T-shirt Ele­va­te z krót­kim rę­ka­wem: Na­na­imo Sa­rek Nia­ga­ra Ka­war­tha Qu­ebec King­ston

Ko­szul­ki z na­dru­kiem Ele­va­te z dłu­gim rę­ka­wem: Whi­stler Po­no­ka

Ko­szul­ki po­lo z na­dru­kiem Ele­va­te: Sel­ler Cal­ga­ry Yukon Da­de York Mar­kham Tip­ton Ki­so Mac­ta Pre­scott Pra­ter Ot­ta­wa

Blu­zy z na­dru­kiem Ele­va­te: Oakvil­le Ta­za Mo­res­by Sur­rey Sto­kes Gar­ner Aro­ra

Swe­try Ele­va­te: Spru­ce Fer­nie

Kurt­ki z lo­go Ele­va­te: Ma­ple Rich­mond Eg­mont Flint Nel­son Tin­cup La­bra­dor No­rqu­ay Smi­thers  Sco­tia Ka­na­ta Ca­le­don Ozark

Kurt­ki so­ft­shell Ele­va­te: Ma­xson Ka­pu­tar Lan­gley How­son

Ko­szu­le Ele­va­te: Wil­shi­re Stir­ling Ma­ni­to­ba Nu­na­vut Ha­mil­ton Va­il­lant

Bez­rę­kaw­ni­ki Ele­va­te: Tyn­dall Mer­cer Fa­irview

Kurt­ki po­la­ro­we – po­la­ry Ele­va­te: Bros­sard Ma­ni

Showroom Elevate

Show­ro­om Ele­va­te

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl