Ko­sze świą­tecz­ne

Kosz świą­tecz­nych ob­fi­to­ści

Wiel­kie, prze­past­ne, peł­ne nie­kła­ma­nej ra­do­ści – świą­tecz­ne ko­sze pre­zen­to­we to fan­ta­stycz­ny po­mysł, by uczcić gwiazd­kę w wy­jąt­ko­wy spo­sób: z klien­ta­mi, kon­tra­hen­ta­mi i pra­cow­ni­ka­mi.

Bo­że Na­ro­dze­nie i koń­ców­ka ro­ku sprzy­ja­ją pod­su­mo­wa­niom. War­to prze­ana­li­zo­wać mi­ja­ją­cy wła­śnie rok i zde­cy­do­wać, ko­mu chce­my po­da­ro­wać coś szcze­gól­ne­go. Dla­cze­go kosz pre­zen­to­wy jest ta­kim szcze­gól­nym upo­min­kiem? To pro­ste – jest bo­ga­ty, za­uwa­żal­ny, nie spo­sób przejść obok nie­go obo­jęt­nie, spra­wia ogrom­ną ra­dość, naj­czę­ściej nie jed­nej, a wie­lu oso­bom.

Ko­sze świą­tecz­ne to prze­past­ne skarb­ni­ce – ich za­war­tość za­le­ży od kil­ku czyn­ni­ków. Po pierw­sze – zważ­my, co wy­pa­da ob­da­ro­wu­ją­ce­mu: le­piej nie pa­ko­wać do ko­sza al­ko­ho­lu, gdy pro­wa­dzi­my np. dzia­łal­ność edu­ka­cyj­ną. Po­dob­nie: je­śli klient czy kon­tra­hent to np. pra­cow­nik in­sty­tu­cji za­ufa­nia pu­blicz­ne­go, by­ło­by nie­zręcz­nie ob­da­ro­wy­wać go bu­tel­ką wi­na czy do­brej whi­sky. Ale za to – ka­wa, cze­ko­lad­ki, roz­grze­wa­ją­ce zi­mo­we przy­pra­wy czy su­szo­ne owo­ce – to bez­piecz­ne „wy­po­sa­że­nie” ta­kie­go ko­szy­ka. Do te­go – mo­że­my oczy­wi­ście do­łą­czyć spe­cjal­ny świą­tecz­ny ku­bek z lo­go al­bo in­ne ga­dże­ty re­kla­mo­we, któ­re bę­dą przy­po­mi­na­ły o ob­da­ro­wu­ją­cym, a zo­sta­ną u klien­ta na dłu­żej, niż cze­ko­lad­ki czy her­ba­ta. To od nas za­le­ży, czym uzu­peł­ni­my ta­ki de­li­ka­te­so­wy kosz, by spra­wić przy­jem­ność i osią­gnąć wy­mier­ne efek­ty.

Do­dat­ko­wą war­to­ścią jest to, że kosz pe­łen świą­tecz­nych upo­min­ków to pre­zent nie tyl­ko dla jed­nej oso­by, ale zbiór ga­dże­tów, któ­re po­zwo­lą obu­dzić mi­łe sko­ja­rze­nia wśród kil­ku pra­cow­ni­ków da­ne­go biu­ra.

Ta­ki spe­cjal­ny po­da­ru­nek to tak­że sy­gnał, że prze­ana­li­zo­wa­li­śmy ostat­ni rok – że do­ce­ni­li­śmy oso­bę bądź in­sty­tu­cję, któ­rą ob­da­ro­wu­je­my, że chce­my dać znać, że ta służ­bo­wa re­la­cja jest waż­na, że bu­dzi emo­cje. Ta­ka emo­cjo­nal­na więź – mi­mo że na po­zio­mie za­wo­do­wym – to re­al­na re­la­cja, któ­ra po­zwo­li przez ko­lej­ny rok kon­ty­nu­ować i ulep­szać re­la­cję za­wo­do­wą, za­cie­śniać wy­mia­nę usług czy pro­duk­tów. Świę­ta to czas, kie­dy mo­że­my so­bie po­zwo­lić na roz­bu­dze­nie cie­plej­szych uczuć, mo­że­my stać się odro­bi­nę mniej ofi­cjal­ni. Po ludz­ku – naj­pro­ściej – ży­czyć so­bie wszyst­kie­go do­bre­go. I wszyst­ko, co do­bre za­pa­ko­wać w świą­tecz­ny kosz pe­łen fir­mo­wych pre­zen­tów, ale i do­brych re­la­cji z pra­cow­ni­ka­mi, kon­tra­hen­ta­mi i klien­ta­mi.

Jak zdo­być ser­ce kon­tra­hen­ta – przez żo­łą­dek. Ko­sze pre­zen­to­we z de­li­ka­te­sa­mi są ni­czym róg ob­fi­to­ści. Ko­sze są po­dziel­ne – do­sta­je jed­na oso­ba, ale czę­sto czę­stu­je wszyst­kich w swo­im oto­cze­niu. Ko­sze to nie pacz­ka żyw­no­ścio­wa – to epic­kie po­dzię­ko­wa­nie za współ­pra­cę i na­gro­da. To war­tość i ma­te­rial­na ko­rzyść dla pra­cow­ni­ków – praw­dzi­wa pacz­ka od Mi­ko­ła­ja. Ko­sze to pod­su­mo­wa­nie współ­pra­cy nie tyl­ko z oka­zji Świąt, ale rów­nież z oka­zji koń­ca ro­ku – i przy oka­zji no­we otwar­cie i „re­set”, po­pra­wa wi­ze­run­ku, za­że­gna­nie nie­po­ro­zu­mień i wy­czysz­cze­nie sta­rych spraw.  aki kosz­tow­ne pre­zen­ty biz­ne­so­we na Świę­ta, i choć war­to­ścio­we i cie­szą­ce oso­by ob­da­ro­wa­ne, mo­gą jed­nak wpra­wiać na­szych od­bior­ców w za­kło­po­ta­nie. War­to pa­mie­tać, że zwy­kle za­war­to­ścią ko­szy na­si od­bior­cy bę­dą mu­sie­li się po­dzie­lić ze współ­pra­cow­ni­ka­mi. Zwy­kle nie wy­glą­da to naj­le­piej, gdy kosz świą­tecz­ny do­sta­je jed­na oso­ba, dzie­lą­ca po­kój z kimś in­nym. War­to wziąć pod uwa­gę ta­ki sce­na­riusz i nie wpę­dzać ob­da­ro­wa­nej oso­by w kło­po­tli­wą sy­tu­ację. Za­daj­my też so­bie py­ta­nie, czy chce­my wrę­czać ko­sze z de­liak­te­sa­mi, czy pacz­kę żywnościową.aki kosz­tow­ne pre­zen­ty biz­ne­so­we na Świę­ta, i choć war­to­ścio­we i cie­szą­ce oso­by ob­da­ro­wa­ne, mo­gą jed­nak wpra­wiać na­szych od­bior­ców w za­kło­po­ta­nie. War­to pa­mie­tać, że zwy­kle za­war­to­ścią ko­szy na­si od­bior­cy bę­dą mu­sie­li się po­dzie­lić ze współ­pra­cow­ni­ka­mi. Zwy­kle nie wy­glą­da to naj­le­piej, gdy kosz świą­tecz­ny do­sta­je jed­na oso­ba, dzie­lą­ca po­kój z kimś in­nym. War­to wziąć pod uwa­gę ta­ki sce­na­riusz i nie wpę­dzać ob­da­ro­wa­nej oso­by w kło­po­tli­wą sy­tu­ację. Za­daj­my też so­bie py­ta­nie, czy chce­my wrę­czać ko­sze z de­liak­te­sa­mi, czy pacz­kę żyw­no­ścio­wą.

ko­sze świą­tecz­ne
Ko­sze pre­zen­to­we
ko­sze świą­tecz­ne
ko­sze de­ilak­te­so­we
ko­sze świą­tecz­ne dla klien­tów
ko­sze świą­tecz­ne dla kon­tra­hen­tów
ko­sze świą­tecz­ne dla pra­cow­ni­ków
aki kosz­tow­ne pre­zen­ty biz­ne­so­we na Świę­ta, i choć war­to­ścio­we i cie­szą­ce oso­by ob­da­ro­wa­ne, mo­gą jed­nak wpra­wiać na­szych od­bior­ców w za­kło­po­ta­nie. War­to pa­mie­tać, że zwy­kle za­war­to­ścią ko­szy na­si od­bior­cy bę­dą mu­sie­li się po­dzie­lić ze współ­pra­cow­ni­ka­mi. Zwy­kle nie wy­glą­da to naj­le­piej, gdy kosz świą­tecz­ny do­sta­je jed­na oso­ba, dzie­lą­ca po­kój z kimś in­nym. War­to wziąć pod uwa­gę ta­ki sce­na­riusz i nie wpę­dzać ob­da­ro­wa­nej oso­by w kło­po­tli­wą sy­tu­ację. Za­daj­my też so­bie py­ta­nie, czy chce­my wrę­czać ko­sze z de­liak­te­sa­mi, czy pacz­kę żyw­no­ścio­wą.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl