Ko­sze świą­tecz­ne dla firm to do­sko­na­ły po­mysł na to, aby zro­bić mi­ły pre­zent swo­im pra­cow­ni­kom. War­to cho­ciaż raz do ro­ku uho­no­ro­wać ich pra­cę i po­da­ro­wać im ko­sze świą­tecz­ne dla pra­cow­ni­ków, któ­re moż­na za­mó­wić w spe­cjal­nych fir­mach. Ofer­ty tych firm znaj­dzie­cie w in­ter­ne­cie lub też w mar­ke­tach han­dlo­wych.

Za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z ofer­tą ko­szy świą­tecz­nych z de­li­ka­te­sa­mi dla biz­ne­su.

30 wrze­śnia 2016r.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl