Kosze upominkowe. Codziennie praktycznie jest jakieś święto: Dzień Babci, Dzień Matki, Dzień Kobiet, jubileusz w firmie lub jakaś inna istotna uroczystość, którą powinniśmy celebrować. Coraz częściej prowadząc firmę, staramy się o to, aby nasi klienci, kontrahenci, pracownicy oraz partnerzy biznesowi czuli się docenieni i wiedzieli, że o nich pamiętamy. Dążymy do tego, aby stale pielęgnować nasze relacje, bez względu na to, czy mamy do czynienia z klientem, żoną, rodziną czy przyjaciółmi.

Ja­ki pre­zent wy­brać na po­szcze­gól­ne oka­zje? Na, co zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę? Z my­ślą o Was, przy­go­to­wa­li­śmy krót­kie pod­po­wie­dzi, któ­re po­zwo­lą Wam, do­sto­so­wać pre­zent do da­nej oka­zji. War­to jed­nak za­cząć od te­go, że jest je­den uni­wer­sal­ny pre­zent, któ­ry świet­nie spraw­dzi się jed­na­ko­wo, ja­ko po­da­ru­nek dla klien­ta, pre­zent na Dzień Ko­biet, pre­zent na Dzień Oj­ca lub drob­ny gest po­dzię­ko­wa­nia.

War­to za­wsze do­pa­so­wać pre­zent na da­ną oka­zję. Je­że­li pre­zent po­wi­nien być, na przy­kład na Wa­len­tyn­ki, to war­to szu­kać roz­wią­zań, na­ce­cho­wa­nych emo­cjo­nal­nie, któ­re od­wo­łu­ją się do na­szych uczuć i re­la­cji z uko­cha­ną oso­bą.

W przy­pad­ku pre­zen­tów, któ­re wrę­cza­my, na przy­kład na pod­su­mo­wa­nie kon­kret­nych wy­ni­ków sprze­da­żo­wych lub wrę­cza­my po­dzię­ko­wa­nia dla na­szych pra­cow­ni­ków, któ­rzy zy­ska­li awans al­bo zdo­by­li du­ży kon­trakt, war­to po­my­śleć o czymś uni­wer­sal­nym. Wie­le firm po­sia­da róż­ne lo­ka­li­za­cje w każ­dym miej­scu Pol­ski. Ze wzglę­du na od­le­głość nie je­ste­śmy w sta­nie przy­go­to­wać wszyst­kich pre­zen­tów, któ­re bę­dą wy­glą­da­ły tak sa­mo i bę­dzie­my mo­gli roz­dzie­lić je, po­szcze­gól­nym dzia­łom han­dlo­wy.

Aby unik­nąć sy­tu­acji, któ­re mo­gą ne­ga­tyw­nie wpły­nąć na re­la­cje mię­dzy klien­tem a pra­cow­ni­kiem, war­to za­ku­pić te sa­me pre­zen­ty, któ­re Wa­si pra­cow­ni­cy, czy Wa­si han­dlow­cy oraz in­ni przed­sta­wi­cie­le da­ne­go re­gio­nu bę­dą mo­gli wrę­czyć klien­tom.

Do jed­nych z po­pu­lar­niej­szych i naj­lep­szych roz­wią­zań te­go ty­pu na­le­żą ko­sze upo­min­ko­we, któ­re mo­że­my do­sto­so­wy­wać do kon­kret­nej oka­zji, je­że­li na przy­kład są Świę­ta, mo­że­my za­mó­wić kosz, któ­ry bę­dzie, za­wie­rał: pier­ni­ki bomb­ki, i in­ne ga­dże­ty re­kla­mo­we, któ­re pod­kre­ślą od ko­go, jest ten upo­mi­nek. Bar­dzo faj­ne jest też to, że te­go ko­sze, mo­gą być róż­no­rod­ne, więc tak na­praw­dę, mo­że­my do­wol­nie je kom­po­no­wać. Wnę­trze z: bom­bo­nier­ki, za­pro­sze­nia­mi, kart­ka­mi po­dzię­ko­wa­nia, al­ko­ho­lu i sło­dy­czy. To tyl­ko nie­licz­ne z pro­duk­tów, któ­re znaj­dzie­my w ko­szach upo­min­ko­wych.

Zda­rza się, że cza­sa­mi idzie­my, na przy­kład na: imie­ni­ny lub uro­dzi­ny do osób, któ­re nie­ko­niecz­nie są nam zna­ne, chce­my za­sko­czyć ich faj­nym pre­zen­tem, z dru­giej stro­ny, za­sta­na­wia­my się nad tym, co ta oso­ba lu­bi. Nie­ste­ty, czę­sto nie po­sia­da­my od­po­wied­niej wie­dzy, a ku­po­wa­nie ko­lej­nych i zbęd­nych bi­be­lo­tów bę­dzie, bez­ce­lo­we. W ta­kiej sy­tu­acji war­to po­my­śleć o pre­zen­cie, któ­ry bę­dzie do­bry za­rów­no, jak i dla ko­bie­ty, a tak­że męż­czy­zny. Bez wzglę­du na to, czy jest to bli­ska nam oso­ba, czy spo­ty­ka­my się z nią pierw­szy raz. Ko­sze pre­zen­to­we to ide­al­ne roz­wią­za­nie na każ­dą oka­zję bez wzglę­du na ja­ką uro­czy­stość, się wy­bie­ra­my. Mo­że­my do­wol­nie uzu­peł­nić je­go wnę­trze o po­szcze­gól­ne de­ta­le, któ­re wpły­ną na to, że pre­zent bę­dzie sper­so­na­li­zo­wa­ny i z pew­no­ścią ucie­szy każ­de­go ob­da­ro­wa­ne­go.

https://promoshop.pl/kosze-koszyki-reklamowe-na-zakupy

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl