Co­raz czę­ściej fir­my ko­sme­tycz­ne oprócz ko­sme­ty­ków, ja­ko pod­sta­wo­we­go pro­duk­tu ofe­ru­ją ak­ce­so­ria do­dat­ko­we. Są to mie­dzy in­ny­mi ak­ce­so­ria po­trzeb­ne do wy­ko­ny­wa­nia ma­ki­ja­żu – pędz­le, lu­ster­ka, pu­der­nicz­ki, ale od ja­kie­goś cza­su za­czę­ły po­ja­wiać się na ryn­ku ko­sme­tycz­ki re­kla­mo­we. Jest to co­raz częst­sza for­ma pro­mo­cji – ko­sme­tycz­ki z na­dru­kiem mo­gą być ide­al­ną re­kla­mą, a po­sia­dacz­ki ko­sme­ty­ków da­nej fir­my mo­gą za­my­kać swo­je za­ku­py w ob­rę­bie jed­nej fir­my. Ko­sme­tycz­ki re­kla­mo­we nie tyl­ko są do­bra for­mą re­kla­my fir­my, ja­ko fir­my ko­sme­tycz­nej, ale rów­nież da­wać po­czu­cie dba­nia o swo­ich klien­tów. Ko­sme­tycz­ki z na­dru­kiem mo­gą zo­stać do­sto­so­wa­ne do roz­mia­rów ko­sme­ty­ków da­nej fir­my, a tak­że być od­po­wied­nio do­sto­so­wa­ne za­rów­no do klien­tów jak i do da­nej li­nii ko­sme­tycz­nej. Fir­my ofe­ru­ją­ce ko­sme­ty­ki dla na­sto­la­tek mo­gą ofe­ro­wać ko­sme­tycz­ki z na­dru­kiem peł­nym ko­lo­rów i peł­ne mło­dzień­czej ra­do­ści. Ko­sme­ty­ki skie­ro­wa­ne dla spor­tow­ców mo­gą zo­stać spa­ko­wa­ne w ko­sme­tycz­ki re­kla­mo­we w sto­no­wa­nych ko­lo­rach, ale ma­te­riał, z któ­re­go są wy­ko­na­ne mo­że być rów­nież wo­do­od­por­ny. Na­to­miast ko­sme­tycz­ki re­kla­mo­we prze­zna­czo­ne dla luk­su­so­wych ko­sme­ty­ków, prze­zna­czo­nych na wiel­kie wyj­ścia mo­gą być de­li­kat­ne i nie­rzu­ca­ją­ce się w oczy oraz funk­cjo­nal­ne przy oka­zji da­wać po­czu­cie ele­gan­cji. Waż­ne jest rów­nież, aby ko­sme­tycz­ki re­kla­mo­we, któ­re bę­dą iden­ty­fi­ko­wa­ne z kon­kret­ną mar­ką by­ły wy­ko­na­ne z do­brej, ja­ko­ści ma­te­ria­łów oraz wy­trzy­ma­łe. Da­je to klien­to­wi po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa, za­rów­no o ko­sme­ty­ki, jak i o rze­czy, któ­re bę­dą z tą ko­sme­tycz­ką są­sia­do­wać. Istot­ne też, aby ta­kie ko­sme­tycz­ki z na­dru­kiem by­ły tez od­po­wied­nio za­pro­jek­to­wa­ne i do­sto­so­wa­ne wiel­ko­ścio­wo do pro­duk­tów, do któ­rych są prze­zna­czo­ne. Jest to wła­ści­wie naj­waż­niej­sza rzecz, po­nie­waż pro­mo­cja po­przez ko­sme­tycz­ki re­kla­mo­we lub ko­sme­tycz­ki z na­dru­kiem, któ­re nie miesz­czą ko­sme­ty­ków da­nej mar­ki mi­ja się z ce­lem. Dla­te­go tak waż­ne jest, aby ta­kie ma­te­ria­ły re­kla­mo­we jak ko­sme­tycz­ki re­kla­mo­we lub ko­sme­tycz­ki z na­dru­kiem zo­sta­ły za­pro­jek­to­wa­ne i wy­ko­na­ne prze­my­śla­nie i pro­fe­sjo­nal­nie.

https://promoshop.pl/Kosmetyczki-reklamowe-z-nadrukiem

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl