Po co kupować gadżety reklamowe? Czy ta inwestycja się zwraca? Jak ją mierzyć, jak rozliczać ich efektywność? Każdy, kto kiedykolwiek planował budżet marketingowy musiał się zmierzyć z tymi pytaniami.

Zanim przystąpimy do dyskusji z dyrekcją albo księgowością na temat zakupów gadżetów, przypomnijmy sobie czemu w ogóle one mają służyć. Poniższa lista argumentów powinna przekonać każdego menedżera. Gadżety reklamowe to inwestycja, a nie zbędny koszt.

Po­ni­żej 10 pod­sta­wo­wych pro­ble­mów, któ­re roz­wią­żą ga­dże­ty re­kla­mo­we. Moż­na uży­wać tej li­sty ja­ko ze­sta­wu moc­nych ar­gu­men­tów w dys­ku­sjach o opty­mal­nym po­dzia­le bu­dże­tu mar­ke­tin­go­we­go.

  1. Roz­da­jąc ga­dże­ty re­kla­mo­we uru­cha­miasz za­sa­dę wza­jem­no­ści u osób, któ­re są lub bę­dą Two­imi klien­ta­mi. Za­sa­da jest pro­sta: Ty coś ko­muś, więc ktoś coś To­bie. Da­le­ko­sięż­nym ce­lem wy­da­wa­nia bu­dże­tu na ma­te­ria­ły re­kla­mo­we jest wzrost sprze­da­ży pro­duk­tów i usług wła­śnie tym oso­bom, któ­rym te ga­dże­ty roz­da­li­śmy. Je­śli masz do­stęp do do­brze zde­fi­nio­wa­nej gru­py do­ce­lo­wej – nie wa­haj się dłu­go.
  2. Je­steś wi­docz­ny. Do­bry ga­dżet, to wi­docz­ny ga­dżet. Oprócz ob­da­ro­wa­nej oso­by, ko­mu­ni­kat mar­ke­tin­go­wy na­dru­ko­wa­ny na ga­dżet mo­że tra­fić do se­tek, a na­wet ty­się­cy osób. Na przy­kład na tar­czy ze­ga­ra ścien­ne­go w ru­chli­wym miej­scu, al­bo na cza­pecz­ce pod­czas fe­sti­wa­lu.
  3. Kru­szysz lo­dy. Ga­dże­ty otwie­ra­ją za­mknię­te od za­wsze drzwi, po­ma­ga­ją za­ła­twić nie­moż­li­we i „nie-da-sie” i „nie mam cza­su”. Kto zna ży­cie, ten wie.
  4. Pod­trzy­mu­jesz re­la­cje, z obec­ny­mi klien­ta­mi. Czu­ją, że o nich nie za­po­mi­nasz, w co­dzien­nej go­ni­twie za no­wy­mi kon­tak­ta­mi.
  5. Do­da­jesz so­bie pre­sti­żu. Każ­dy upo­mi­nek re­kla­mo­wy ma swo­ją war­tość es­te­tycz­ną, prak­tycz­ną, użyt­ko­wą. Przede wszyst­kim jest jed­nak no­śni­kiem Pań­stwa in­for­ma­cji mar­ke­tin­go­wej, Przede wszyst­kim ma sprze­da­wać, a po­tem do­pie­ro cie­szyć. Nie od­wrot­nie.
  6. Kon­takt non-stop z in­for­ma­cją. Ko­mu­ni­kat mar­ke­tin­go­wy na ga­dże­cie re­kla­mo­wym ni­gdy nie śpi. Nie mo­zna go wy­łą­czyć, nie moż­na go ści­szyć. Przy każ­dym uży­ciu przed­mio­tu re­kla­mo­we­go, na­dru­ko­wa­ny prze­kaz przy­po­mi­na o Two­jej kam­pa­nii.
  7. In­te­gru­jesz ze­spół i pra­cow­ni­ków. Przez wie­le lat do­staw ga­dże­tów re­kla­mo­wych do firm, ob­ser­wo­wa­łem wręcz dzi­ką cie­ka­wość i en­tu­zjazm pra­cow­ni­ków z po­ja­wie­nia się ga­dże­tów fir­mo­wych. By­wa­ło, że i pro­duk­cja sta­wa­ła, i za­rzą­dy prze­ry­wa­ły po­sie­dze­nia, że­by obej­rzeć za­war­tość do­star­czo­nych kar­to­nów. Wpro­wa­dza­ło mnie to za­wsze w lek­ką kon­ster­na­cję, do­pó­ki nie zro­zu­mia­łem, że ga­dże­ty z na­dru­kiem są dla pra­cow­ni­ków bar­dzo sil­nym na­rzę­dziem iden­ty­fi­ka­cji  z fir­mą. Oni nie tyl­ko pra­gną drob­nych ko­rzy­ści, któ­re przy­no­szą ga­dże­ty, ale znacz­nie moc­niej chcą czuć dum­ni z przy­na­leż­no­ści do fir­mo­wej spo­łecz­no­ści. To waż­ny czyn­nik mo­ty­wu­ją­cy.
  8. Wzbu­dzasz sza­cu­nek. Nie każ­dą fir­mę stać, nie każ­da jest na ta­kim po­zio­mie roz­wo­ju (czę­sto wy­ni­ka to tyl­ko z men­tal­no­ści), nie każ­da po­tra­fi in­we­sto­wać w ga­dże­ty re­kla­mo­we. Te któ­re się­ga­ją po te na­rzę­dzia, są do­ce­nia­ne przez od­bior­ców.
  9. Ko­rzy­stasz z dźwi­gni. Oto ta­jem­ni­ca war­to­ści do­da­nej: ga­dżet re­kla­mo­wy naj­le­piej dzia­ła wte­dy, gdy je­go war­tość po­strze­ga­na przez od­bior­cę jest wie­lo­krot­nie wyż­sza niż wy­no­si je­go rze­czy­wi­sta ce­na. To czy­sty zysk.
  10. Prze­bi­jasz kon­ku­ren­cję. Pre­cy­zyj­nie wy­ce­lo­wa­ne ga­dże­ty z na­dru­kiem mo­gą być praw­dzi­wym ro­dzyn­kiem każ­dej kam­pa­nii re­kla­mo­wej i wzbu­dzić wiel­ki „buzz” wo­kół sie­bie. Niech od­bior­cy za­po­mną, że upo­mi­nek jest pro­mo­cyj­ny. Wkom­po­nuj­my roz­da­wa­nie ga­dże­tów w cie­ka­we i ory­gi­nal­ne ak­cje pro­mo­cyj­ne: „call-to-ac­tion”, kon­kur­sy, pro­gra­my lo­jal­no­ścio­we, ak­cje ty­pu „te­ase”. Po­mysł bę­dzie dźwi­gnią sku­tecz­no­ści ga­dże­tów. Upo­min­ki re­kla­mo­we to na­rzę­dzia o zmien­nej sku­tecz­no­ści, więc ich sku­tecz­ność mar­ke­tin­go­wa zmie­nia się w za­leż­no­ści od po­my­słu na ich dys­try­bu­owa­nie.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl