Stro­na głów­na Mar­ke­ting Re­kla­ma 10 spo­só­bów Jak dzia­ła­ją ga­dże­ty reklamowe

10 sposóbów Jak działają gadżety reklamowe

Po co kupować gadżety reklamowe? Czy ta inwestycja się zwraca? Jak ją mierzyć, jak rozliczać ich efektywność? Każdy, kto kiedykolwiek planował budżet marketingowy musiał się zmierzyć z tymi pytaniami.

Zanim przystąpimy do dyskusji z dyrekcją albo księgowością na temat zakupów gadżetów, przypomnijmy sobie czemu w ogóle one mają służyć. Poniższa lista argumentów powinna przekonać każdego menedżera. Gadżety reklamowe to inwestycja, a nie zbędny koszt.

Po­ni­żej 10 pod­sta­wo­wych pro­ble­mów, któ­re roz­wią­żą ga­dże­ty re­kla­mo­we. Moż­na uży­wać tej li­sty ja­ko ze­sta­wu moc­nych ar­gu­men­tów w dys­ku­sjach o opty­mal­nym po­dzia­le bu­dże­tu marketingowego.

  1. Roz­da­jąc ga­dże­ty re­kla­mo­we uru­cha­miasz za­sa­dę wza­jem­no­ści u osób, któ­re są lub bę­dą Two­imi klien­ta­mi. Za­sa­da jest pro­sta: Ty coś ko­muś, więc ktoś coś To­bie. Da­le­ko­sięż­nym ce­lem wy­da­wa­nia bu­dże­tu na ma­te­ria­ły re­kla­mo­we jest wzrost sprze­da­ży pro­duk­tów i usług wła­śnie tym oso­bom, któ­rym te ga­dże­ty roz­da­li­śmy. Je­śli masz do­stęp do do­brze zde­fi­nio­wa­nej gru­py do­ce­lo­wej – nie wa­haj się długo.
  2. Je­steś wi­docz­ny. Do­bry ga­dżet, to wi­docz­ny ga­dżet. Oprócz ob­da­ro­wa­nej oso­by, ko­mu­ni­kat mar­ke­tin­go­wy na­dru­ko­wa­ny na ga­dżet mo­że tra­fić do se­tek, a na­wet ty­się­cy osób. Na przy­kład na tar­czy ze­ga­ra ścien­ne­go w ru­chli­wym miej­scu, al­bo na cza­pecz­ce pod­czas festiwalu.
  3. Kru­szysz lo­dy. Ga­dże­ty otwie­ra­ją za­mknię­te od za­wsze drzwi, po­ma­ga­ją za­ła­twić nie­moż­li­we i „nie-da-sie” i „nie mam cza­su”. Kto zna ży­cie, ten wie.
  4. Pod­trzy­mu­jesz re­la­cje, z obec­ny­mi klien­ta­mi. Czu­ją, że o nich nie za­po­mi­nasz, w co­dzien­nej go­ni­twie za no­wy­mi kontaktami.
  5. Do­da­jesz so­bie pre­sti­żu. Każ­dy upo­mi­nek re­kla­mo­wy ma swo­ją war­tość es­te­tycz­ną, prak­tycz­ną, użyt­ko­wą. Przede wszyst­kim jest jed­nak no­śni­kiem Pań­stwa in­for­ma­cji mar­ke­tin­go­wej, Przede wszyst­kim ma sprze­da­wać, a po­tem do­pie­ro cie­szyć. Nie odwrotnie.
  6. Kon­takt non-stop z in­for­ma­cją. Ko­mu­ni­kat mar­ke­tin­go­wy na ga­dże­cie re­kla­mo­wym ni­gdy nie śpi. Nie mo­zna go wy­łą­czyć, nie moż­na go ści­szyć. Przy każ­dym uży­ciu przed­mio­tu re­kla­mo­we­go, na­dru­ko­wa­ny prze­kaz przy­po­mi­na o Two­jej kampanii.
  7. In­te­gru­jesz ze­spół i pra­cow­ni­ków. Przez wie­le lat do­staw ga­dże­tów re­kla­mo­wych do firm, ob­ser­wo­wa­łem wręcz dzi­ką cie­ka­wość i en­tu­zjazm pra­cow­ni­ków z po­ja­wie­nia się ga­dże­tów fir­mo­wych. By­wa­ło, że i pro­duk­cja sta­wa­ła, i za­rzą­dy prze­ry­wa­ły po­sie­dze­nia, że­by obej­rzeć za­war­tość do­star­czo­nych kar­to­nów. Wpro­wa­dza­ło mnie to za­wsze w lek­ką kon­ster­na­cję, do­pó­ki nie zro­zu­mia­łem, że ga­dże­ty z na­dru­kiem są dla pra­cow­ni­ków bar­dzo sil­nym na­rzę­dziem iden­ty­fi­ka­cji  z fir­mą. Oni nie tyl­ko pra­gną drob­nych ko­rzy­ści, któ­re przy­no­szą ga­dże­ty, ale znacz­nie moc­niej chcą czuć dum­ni z przy­na­leż­no­ści do fir­mo­wej spo­łecz­no­ści. To waż­ny czyn­nik motywujący.
  8. Wzbu­dzasz sza­cu­nek. Nie każ­dą fir­mę stać, nie każ­da jest na ta­kim po­zio­mie roz­wo­ju (czę­sto wy­ni­ka to tyl­ko z men­tal­no­ści), nie każ­da po­tra­fi in­we­sto­wać w ga­dże­ty re­kla­mo­we. Te któ­re się­ga­ją po te na­rzę­dzia, są do­ce­nia­ne przez odbiorców.
  9. Ko­rzy­stasz z dźwi­gni. Oto ta­jem­ni­ca war­to­ści do­da­nej: ga­dżet re­kla­mo­wy naj­le­piej dzia­ła wte­dy, gdy je­go war­tość po­strze­ga­na przez od­bior­cę jest wie­lo­krot­nie wyż­sza niż wy­no­si je­go rze­czy­wi­sta ce­na. To czy­sty zysk.
  10. Prze­bi­jasz kon­ku­ren­cję. Pre­cy­zyj­nie wy­ce­lo­wa­ne ga­dże­ty z na­dru­kiem mo­gą być praw­dzi­wym ro­dzyn­kiem każ­dej kam­pa­nii re­kla­mo­wej i wzbu­dzić wiel­ki „buzz” wo­kół sie­bie. Niech od­bior­cy za­po­mną, że upo­mi­nek jest pro­mo­cyj­ny. Wkom­po­nuj­my roz­da­wa­nie ga­dże­tów w cie­ka­we i ory­gi­nal­ne ak­cje pro­mo­cyj­ne: „call-to-ac­tion”, kon­kur­sy, pro­gra­my lo­jal­no­ścio­we, ak­cje ty­pu „te­ase”. Po­mysł bę­dzie dźwi­gnią sku­tecz­no­ści ga­dże­tów. Upo­min­ki re­kla­mo­we to na­rzę­dzia o zmien­nej sku­tecz­no­ści, więc ich sku­tecz­ność mar­ke­tin­go­wa zmie­nia się w za­leż­no­ści od po­my­słu na ich dystrybuowanie.

Przeczytaj koniecznie