Kontakt

kontaktBUTTERFLY GADŻETY REKLAMOWEAGENCJA REKLAMOWA SZCZECIN
WILLA STAFFA – ul. Staf­fa 12 • 71–149 Szczecin
tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

Za­pra­sza­my po­nie­dzia­łek – pią­tek, w go­dzi­nach 8:00 – 16:00

Sprze­daż / Dystrybucja:
Pro­mo­shop Sp. z o.o.
ul. Le­opol­da Staf­fa 12, 71–149 Szczecin
e‑mail: info@promoshop.pl

NIP 852–26-69–539REGON 387910920KRS0000878120
Kon­to mBank 51114020040000350280853776

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty fir­mo­we i ar­ty­ku­ły re­kla­mo­we z lo­go. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki (si­tro­druk, tam­po­druk), gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne dla kil­ku­dzie­się­ciu ty­się­cy Klien­tów w Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­nież z Tobą.

Je­steś w Szcze­ci­nie? Od­wiedź nas ko­niecz­nie – ma­my biu­ro na szcze­ciń­skim Po­god­nie (nie­da­le­ko Ry­necz­ku Po­god­no i ul. Mickiewicza)

Zareklamuj swoje biuro !!!

Po­sia­da­nie wła­sne­go biu­ra re­kla­mo­we­go jest czymś, o czym ma­rzy chy­ba każ­dy mar­ke­tin­go­wiec za­czy­na­ją­cy pra­cę w za­wo­dzie. Ni­gdy nie jest to ła­twe i trze­ba edu­ko­wać się przez wie­le, wie­le lat, że­by w ogó­le móc do­stą­pić te­go za­szczy­tu – i mieć ty­le do­świad­cze­nia, aby fir­ma od ra­zu nie upa­dła ze wzglę­du na brak za­in­te­re­so­wa­nia na­szy­mi pro­jek­ta­mi. Czymś, cze­go jed­nak ab­so­lut­nie nie moż­na za­nie­dbać, szcze­gól­nie je­śli pra­gnie­my spe­cja­li­zo­wać się w pro­jek­tach nie­ru­cho­mo­ści prze­zna­czo­nych dla użyt­kow­ni­ków in­dy­wi­du­al­nych, czy­li na przy­kład dom­ków jed­no­ro­dzin­nych, jest od­po­wied­nia reklama.
Re­kla­ma jest czymś, co szcze­gól­nie waż­ne jest na po­cząt­ku ist­nie­nia każ­dej fir­my i biu­ro pro­jek­to­we nie jest w tym przy­pad­ku wy­jąt­kiem. W ja­kiś spo­sób przy­szli za­in­te­re­so­wa­ni na­szy­mi usłu­ga­mi mu­szą prze­cież do­wie­dzieć się, że ist­nie­je­my, a po­tem pa­mię­tać o nas na ty­le dłu­go, że­by spraw­dzić, co ofe­ru­je­my – praw­da? Dla­te­go sko­rzy­sta­nie z usług ta­kich firm jak Ga­dże­ty Re­kla­mo­we Szcze­cin po­zwo­li nam na wy­pro­mo­wa­nie na­sze­go stu­dia ar­chi­tek­to­nicz­ne­go. Waż­ne, aby lo­go i na­zwa na­sze­go biu­ra by­ło wi­docz­ne na wie­lu ele­men­tach. Za­cząć moż­na od pa­pie­ru fir­mo­we­go, któ­ry jest tu­taj bar­dzo waż­ny i bar­dzo czę­sto obo­wiąz­ko­wy dla fir­my, czę­sto mu­si mieć ści­śle okre­ślo­ny w prze­pi­sach wzór. Re­kla­mo­wać moż­na się jed­nak też na in­ne spo­so­by i tu­taj ogra­ni­cza nas tyl­ko na­sza kre­atyw­ność. Na spo­tka­niach roz­da­wać mo­że­my krów­ki, któ­rych słod­ki smak z pew­no­ścią wpły­nie na pa­mięć przy­szłych, po­ten­cjal­nych czy na­wet obec­nych klien­tów. War­to za­in­we­sto­wać w dłu­go­pi­sy fir­mo­we, któ­re bę­dzie­my roz­da­wać bli­skim oso­bom i któ­re bę­dą za­pew­nia­ły prze­ka­za­nie in­for­ma­cji o ist­nie­niu biu­ra wie­lu oso­bom. Nie lek­ce­waż­my ni­gdy wa­gi prze­ka­zu pod­pro­go­we­go! Je­śli po raz któ­ryś na­tra­fia­my na na­zwę ja­kiejś fir­my czy ja­kiś pro­dukt, wy­da­je on nam się wte­dy pew­ny i spraw­dzo­ny, znacz­nie ła­twiej jest wte­dy za­ufać usłu­gom – ja­kie­kol­wiek one by by­ły, czy ku­pu­je­my mle­ko w su­per­mar­ke­cie czy pro­jekt bliź­nia­ka z po­dwój­nym ga­ra­żem ulo­ko­wa­ne­go na przedmieściach.
War­to cza­sa­mi pójść da­lej i za­in­we­sto­wać w ko­szul­ki re­kla­mo­we, któ­re są znacz­nie więk­sze i czy­tel­niej­sze niż ma­lut­kie dłu­go­pi­sy al­bo ła­ko­cie. Ta­kie zde­cy­do­wa­nie spra­wią się na tar­gach, na przy­kład bu­dow­la­nych. Wte­dy świet­nie spraw­dzą się też ba­lo­ni­ki z na­szym na­pi­sem i lo­go. W neo­no­wym ko­lo­rze, na pew­no przy­cią­gną wzrok i prze­mó­wią szcze­gól­nie do młod­szych go­ści prze­by­wa­ją­cych na tar­gach. A je­śli coś spodo­ba się dziec­ku – z pew­no­ścią ro­dzic zwró­ci po­tem na to uwa­gę i mo­że na­wet spoj­rzy przy­chyl­niej­szym okiem. Z ta­ki­mi ele­men­ta­mi z ła­two­ścią po­ra­dzą so­bie ga­dże­ty szcze­cin, któ­re wy­pro­du­ku­ją nam, co tyl­ko chce­my – na­dru­ku­ją na­zwę na­szej fir­my na­wet na po­ma­rań­cze i ba­na­ny, je­że­li bę­dzie­my te­go po­trze­bo­wa­li i ta­ki bę­dzie nasz wy­raz artystyczny.
Re­kla­mo­wać moż­na się też na in­ne spo­so­by, na przy­kład na­dru­ko­wu­jąc na sa­mo­chód wiel­ką re­kla­mę, któ­ra bę­dzie jeź­dzić z na­mi wszę­dzie. Plus jest ta­ki, że w wiel­kim mie­ście bar­dzo czę­sto stoi się w kor­kach i wte­dy nie­któ­rzy bę­dą mie­li przy­jem­ność dłu­gie­go wpa­try­wa­nia się w na­szą reklamę.