Stro­na głów­na Mar­ke­ting Biz­nes Ko­min z na­dru­kiem logo

Komin z nadrukiem logo

Kominy sportowe stosowane są głównie przez biegaczy lub osoby uprawiające inne sporty. Służą im one jako zabezpieczenie przed zimnem i wiatrem. Jednak w ostatnim czasie, kiedy dopadła nas epidemia koronawirusa, stają się one środkami ochrony indywidualnej.

Komin z nadrukiem logo jako maseczka ochronna.

W naj­bliż­szych mie­sią­cach ko­mi­ny z na­dru­kiem lo­go sta­ną się swo­istą for­mą re­kla­my. Mo­gą one za­stę­po­wać ma­secz­ki ochron­ne, któ­re są wy­ma­ga­ne w ostat­nim cza­sie. Na­su­nię­te na nos i usta gwa­ran­tu­ją nam do­brą ochro­nę. Na ko­mi­nach tych naj­czę­ściej wid­nie­je lo­go bran­ży spor­to­wej czy wy­da­rze­nia, ja­kie się od­by­ło. Ko­mi­ny re­kla­mo­we to rów­nież pa­miąt­ka po waż­nym dla nas wy­da­rze­niu. Te­raz za­stę­pu­ją ma­secz­kę ochron­ną i jed­no­cze­śnie sta­no­wią re­kla­mę fir­my, pro­du­ku­ją­cej kominy.

Bądź oryginalny i wyróżnij się z tłumu.

Po­przez za­sto­so­wa­nie ko­lo­ro­we­go ko­mi­na z na­dru­kiem za­miast zwy­kłej, bia­łej ma­secz­ki sta­je­my się ory­gi­nal­ni na swój spo­sób. Za­pew­ne trud­no bę­dzie zna­leźć po­dob­ny wzór, ja­ki bę­dzie wid­niał na na­szym okry­ciu twa­rzy. Z pew­no­ścią zwró­ci on uwa­gę prze­chod­niów. Wy­bierz­my za­tem ko­lo­ro­we wzo­ry, do­pa­suj­my do te­go od­po­wied­ni ubiór i wyjdź­my na ze­wnątrz. Wy­glą­daj­my sty­lo­wo, ale jed­no­cze­śnie pa­mię­taj­my o za­cho­wa­niu bez­pie­czeń­stwa i prze­strze­ga­niu na­rzu­co­nych za­sad. Ko­mi­ny są wy­ko­na­ne z róż­ne­go ro­dza­ju ma­te­ria­łów, jed­nak naj­czę­ściej wy­bie­ra­ne są te ela­stycz­ne, wy­ko­na­ne z jed­nej war­stwy ma­te­ria­łu. Ich plu­sem jest to, że do­brze ukła­da­ją się na szyi i twa­rzy, ale jed­no­cze­śnie jej nie uci­ska­ją. O do­stęp­ność te­go ty­pu ko­mi­nów nie na­le­ży się martwić.

Gdzie szukać takiego okrycia twarzy?

Ko­mi­ny re­kla­mo­we naj­czę­ściej spo­ty­ka­ne są u spor­tow­ców, któ­rzy prze­waż­nie do­sta­ją je od swo­ich spon­so­rów. Te­raz jed­nak nie ma róż­ni­cy, dla ko­go są one głów­nie prze­zna­czo­ne. Je­śli ma­my w pla­nach za­kup tej rze­czy za­miast ma­secz­ki ochron­nej, wy­star­czy, że uda­my się do skle­pu spor­to­we­go. Znaj­dzie­my tam ogrom­ny wy­bór róż­ne­go ro­dza­ju i wzo­ru ko­mi­nów. W przy­pad­ku, gdy jed­nak wo­li­my zo­stać w do­mu i sto­so­wać się do za­sad, od­wiedź­my in­ter­ne­to­wy sklep spor­to­wy i wy­bierz­my in­te­re­su­ją­cy nas wzór i ko­lor. W za­leż­no­ści od te­go, w ja­kim ty­pie gu­stu­je­my, mo­że to być wy­róż­nia­ją­cy się z tłu­mu ko­min z na­dru­kiem lub pro­sta w wy­ko­na­niu ochro­na twarzy. 

Pa­mię­taj­my o za­cho­wa­niu bez­pie­czeń­stwa w tym trud­nym okre­sie. Ko­mi­ny re­kla­mo­we spraw­dzą się ja­ko ochro­na twa­rzy. Ich za­le­tą jest moż­li­wość wie­lo­krot­ne­go uży­cia po wcze­śniej­szym wy­pra­niu i oczy­wi­ście ce­na, któ­ra nie jest wy­so­ka w sto­sun­ku do cen ma­se­czek ochron­nych w nor­mal­nych sklepach. 

Przeczytaj koniecznie