Wśród ogrom­nej licz­by ga­dże­tów re­kla­mo­wych bar­dzo zna­czą­ce miej­sce zaj­mu­ją kar­tecz­ki sa­mo­przy­lep­ne. Tym bar­dziej, że trud­no so­bie wy­obra­zić biu­ro lub na­wet miesz­ka­nie, a zwłasz­cza kuch­nię, w któ­rej bra­ku­je ta­kich kar­te­czek, słu­żą­cych do za­pi­sy­wa­nia róż­nych waż­nych in­for­ma­cji. W do­mu do­ty­czyć one mo­gą spraw do za­ła­twie­nia lub za­ku­pów, a w biu­rze na przy­kład za­dań do wy­ko­na­nia czy zle­ceń lub róż­nych in­nych waż­nych wy­da­rzeń. Ta­kie kar­tecz­ki wbrew po­zo­rom nie są tyl­ko zwy­kły­mi pa­ska­mi pa­pie­ru słu­żą­cy­mi do pi­sa­nia. Wszyst­ko wy­ja­śnia już ich na­zwa: „sa­mo­przy­lep­ne”. Dzię­ki bo­wiem umiesz­czo­nym na nich miej­scom z kle­jem, moż­na je na­le­piać wszę­dzie, a zwłasz­cza tam, gdzie bę­dą nam przy­po­mi­nać o waż­nych ter­mi­nach czy in­nych spra­wach.
Ze wzglę­du na swą ni­ską ce­nę ta­kie kar­tecz­ki mo­gą być wy­ko­rzy­sta­ne ja­ko prak­tycz­ny ga­dżet re­kla­mo­wy, zwłasz­cza wte­dy, gdy bę­dą to kar­tecz­ki sa­mo­przy­lep­ne z na­dru­kiem. Dzię­ki nim świet­nie za­re­kla­mu­je­my swo­ją fir­mę, bo kar­tecz­ki na pew­no bę­dą czę­sto uży­wa­ne ze wzglę­du na swo­ją przy­dat­ność. Zaś wie­lo­krot­nie ich oglą­da­nie przez ob­da­ro­wa­ne­go spra­wi, że utrwa­lą się w je­go pa­mię­ci i za­chę­cą go do sko­rzy­sta­nia z na­szych usług.
Oczy­wi­ście moż­na na­być go­to­we kar­tecz­ki w róż­nych wzo­rach i ko­lo­rach, jed­nak war­to za­pro­jek­to­wać je sa­me­mu, tak by sta­no­wi­ły jak naj­lep­szą re­kla­mę na­szej fir­my i do­pie­ro wte­dy od­dać je do dru­ku. Do­brym po­su­nię­ciem jest też umiesz­cze­nie na nich lo­go fir­my.
Je­że­li cho­dzi o cie­ka­we roz­wią­za­nia w tym te­ma­cie, trze­ba wspo­mnieć o no­te­sach re­kla­mo­wych z kar­tecz­ka­mi sa­mo­przy­lep­ny­mi. Ta­kie no­te­sy czę­sto wy­po­sa­żo­ne są w do­dat­ko­we ele­men­ty, na przy­kład dłu­go­pis, li­nij­kę czy kal­ku­la­tor oraz es­te­tycz­ne za­mknię­cie na gum­kę. Pięk­ne i sty­lo­we okład­ki z lo­go fir­my, wy­ko­na­ne z tek­tu­ry lub eko­skó­ry, a na­wet z bam­bu­sa, sta­ran­nie wy­koń­czo­ne i ko­lo­ro­we, na pew­no zwró­cą uwa­gę każ­de­go. Do­brze po­strze­ga­ne bę­dzie też miej­sce w ta­kim no­te­sie na wi­zy­tów­ki czy pa­mięć USB.
Jak więc wi­dać roz­wią­zań wy­ko­rzy­sta­nia kar­te­czek sa­mo­przy­lep­nych z na­dru­kiem jest wie­le. War­to sko­rzy­stać z tych pro­po­zy­cji.

https://promoshop.pl/Karteczki-samoprzylepne-z-nadrukiem

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl