Stro­na głów­na Cie­ka­wost­ki 7 po­trzeb, któ­re za­spo­ko­ją ga­dże­ty firmowe

7 potrzeb, które zaspokoją gadżety firmowe

Gadżety firmowe to sposób na realizację wielu potrzeb.
Ga­dże­ty fir­mo­we to spo­sób na re­ali­za­cję wie­lu pod­świa­do­mych potrzeb.

Najnowsze trendy marketingowe: content marketing, inbound i outbound marketing, gigantyczny rozwój e‑commerce i social media, sprawiły, że gadżety reklamowe w planach marketingowych zeszły nieco na dalszy plan. Równocześnie, ostatnie badania ICA Research pokazały, że aż 60% polskich firm nie rozumie porzeb swoich potencjalnych klientów. Najwyraźniej najnowsza wiedza marketingowa (której zresztą jestem wielkim fanem), nie uderza dostatecznie celnie w sedno biznesu, czyli motywy zakupowe klientów. Warto czasem odkurzyć stare podręczniki i przypomieć sobie podstawy: po co są i jakie potrzeby klientów zaspokajają gadżety reklamowe z nadrukiem?

W tym wpisie nie będzie wielu rozważań psychologicznych i socjologicznych, ponieważ opisałem je już w „Gadżety reklamowe i psychologia”. Będzie za to praktyczne spojrzenie na to, co mogą nam załatwić gadżety firmowe i materiały reklamowe. To oczywiste, że wręczając gadżety chcemy zdobyć uwagę klienta i przechylić szalę jego decyzji zakupowach na naszą stronę. Czujemy też intuicyjnie, że ma to sens i przyniesie korzyśći. Zwykle nie zdajemy sobie jednak sprawy, że akt wręczania wprost zaspokaja szereg ludzkich potrzeb, głęboko zakorzenionych w naszej psychice:


1. Po­trze­ba efek­tyw­no­ści 
Na­sze roz­licz­ne dzia­ła­nia po­cha­ła­nia­ją czas, dla­te­go chce­my je wy­ko­ny­wać jak naj­le­piej i jak naj­szyb­ciej. Szu­ka­my efek­tyw­no­ści we wszyst­kim co ro­bi­my. Od po­ran­nej ka­wy, do­jaz­du do pra­cy przez ak­tyw­ność fi­zycz­ną w wol­nym cza­sie, aż po re­ali­za­cję za­dań sprze­da­żo­wych w fir­mie. I tu­taj wła­śnie ga­dże­ty re­kla­mo­we wy­raź­nie skra­ca­ją i uprasz­cza­ją pro­ces bu­do­wa­nia re­la­cji z klien­ta­mi. Wrę­czo­ny ga­dżet to do­bry pre­tekst do na­wią­za­nia bez­po­śred­niej, roz­mo­wy, prze­sła­nia ofer­ty, umó­wie­nia spo­tka­nia lub te­le­fo­nu. 

2. Po­trze­ba wy­róż­nie­nia
Ga­dże­ty fir­mo­we umoż­li­wia­ją zbu­do­wa­nie moc­ne­go wi­ze­run­ku oso­bi­ste­go, po­nie­waż ob­da­ro­wa­ni po­czu­ją się spe­cjal­ni i waż­ni. Po­trze­bu­je­my czuć się wy­róż­nie­ni i to naj­le­piej w obec­no­ści in­nych, bo to wzmac­nia nasz sta­tus spo­łecz­ny. Do­dam, że to mi­łe uczu­cie prze­no­si się na­stę­po­nie na na­sze de­cy­zje za­ku­po­we: chce­my ku­po­wać, to co nas wy­róż­ni z tłu­mu. Je­śli są to pro­duk­ty lub usłu­gi, któ­re pro­mu­je otrzy­ma­ny ga­dżet, z pew­no­ścią sko­ja­rzy­my je wprost z re­ali­za­cją tej waż­nej po­trze­by.

3. Po­trze­ba szczę­ścia
Ga­dże­ty naj­bar­dziej uszczę­śli­wia­ją wte­dy, gdy są mi­łą, nie­pla­no­wa­ną i prak­tycz­ną nie­spo­dzian­ką. Jest coś w stwier­dze­niu, że otrzy­mu­jąc ga­dże­ty za­mie­nia­my się w dziec­ko roz­pa­ko­wu­ją­ce świą­tecz­nie pre­zen­ty. Szu­ka­my przy­jem­no­ści, uśmie­chu i ra­do­ści. Pra­gnie­my ak­cep­ta­cji oto­cze­nia, a otrzy­ma­nie na­gro­dy od ob­cych osób jest na to nie­zbi­tym do­wo­dem. 

4. Po­trze­ba wpły­wu
Lu­bi­my miec wpływ na de­cy­zje in­nych. Klien­ci, któ­rym spodo­ba­ją  się otrzy­ma­ne ga­dże­ty re­kla­mo­we, bę­dą się tym dzie­lić z in­ny­mi. Ro­bią to zwy­kle na dwa spo­so­by: po pierw­sze, uży­wa­jąc ich na co­dzień, bę­dą przy­po­mi­nać, pre­zen­to­wać i in­for­mo­wać in­nych skąd je ma­ją. Po dru­gie, sa­mi chęt­nie bę­dą re­ko­men­do­wać pro­mo­wa­ne pro­duk­ty i usłu­gi, po­nie­waż uży­wa­jąc ga­dże­tu fir­mo­we­go bę­dą czu­li się zo­bo­wią­za­ni do by­cia am­ba­sa­do­rem marki. 

5. Po­trze­ba prze­zwy­cię­ża­nia
Chce­my sku­tecz­nie roz­wią­zy­wać co­dzien­ne pro­ble­my i po­ko­ny­wać prze­szko­dy. Na­wet te drob­ne, ba­nal­ne, któ­re za­ła­twią nam ga­dże­ty re­kla­mo­we: pen­dri­vy re­kla­mo­we, pa­ra­so­le, tor­by, czy dłu­go­pi­sy z na­dru­kiem. Bę­dą dla nas po­cie­sze­niem i po­pra­wią na­strój. Ma­my to do sie­bie, że nie szczę­dzi­my pie­nię­dzy na mar­ki, któ­re po­pra­wia­ją nam hu­mor. 

6. Po­trze­ba do­świad­cza­nia
Ko­cha­my ko­lek­cjo­no­wać no­we wra­że­nia i przy­jem­ne do­świad­cze­nia. Szu­ka­my co­raz to no­wych oka­zji, by je zdo­by­wać. Do ta­kich na­le­ży z pew­no­ścią otrzy­ma­nie pre­zen­tu od lo­su. Gdy ar­ty­ku­ły re­kla­mo­we są mi­łym i nie­spo­dzie­wa­nym do­świad­cze­niem, wspa­nia­le pa­su­ją do na­szej ga­le­rii wra­żeń. Nie za­po­mni­my te­go, gdy bę­dzie­my de­cy­do­wać o za­ku­pie kon­kret­nych pro­duk­tów i usług.  

7. Po­trze­ba kon­tak­tu
Wresz­cie ma­my tu wiel­ką spo­łecz­ną po­trze­bę kon­tak­tu z in­ny­mi. Szu­ka­my bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu, po­nie­waż da­je nam on in­for­ma­cje waż­ne do po­dej­mo­wa­nia ży­cio­wych de­cy­zji. Co istot­ne, nie tyl­ko sprze­daw­cy szu­ka­ją kon­tak­tu z klien­ta­mi, ale rów­nież klien­ci chęt­nie po­dej­mu­ją dia­log ze sprze­daw­ca­mi. Li­czą na to, że dia­log po­zwo­li im na osię­gnię­cie ko­rzy­ści i roz­wią­za­nie ja­kichś pro­ble­mów. Ga­dże­ty re­kla­mo­we są sku­tecz­nym na­rzę­dziem, kru­szą­cym lo­dy i uła­twia­ją­cym pod­ję­cie kontaktu.

Na wi­ze­ru­nek na­szej fir­my dzia­ła­my tak na­praw­dę ca­ły czas. Nie­kie­dy jed­na nie­mi­ła sy­tu­acja spra­wia, że do­tych­cza­so­we suk­ce­sy sta­ją się ni­czym. Nie wy­star­czy raz za­in­we­sto­wać w re­kla­mę, by do­trzeć do lu­dzi i my­śleć, że te­raz mu­si być je­dy­nie le­piej. W przy­pad­ku po­sia­da­nia fir­my ca­ły czas mu­si­my mieć się na bacz­no­ści. Do­bro klien­ta po­win­no być dla nas naj­waż­niej­sze. Oprócz ofe­ro­wa­nia mu naj­lep­szej ja­ko­ści pro­duk­ty lub usłu­gi mo­że­my co ja­kiś czas o so­bie przy­po­mnieć w mi­ły spo­sób. Tu po­móc nam mo­gą ar­ty­ku­ły re­kla­mo­we. Re­kla­ma w dzi­siej­szych cza­sach czę­sto jest nie­zwy­kle na­mol­na. To spra­wia, że ma­ło osób wy­po­wia­da się o niej po­zy­tyw­nie. Ak­ce­so­ria re­kla­mo­we po­zwa­la­ją nam w ła­god­ny spo­sób się za­re­kla­mo­wać, ale rów­nież dać do zro­zu­mie­nia klien­tom, że o nich pa­mię­ta­my. Ja­kie ar­ty­ku­ły pro­mo­cyj­ne war­to wy­brać? Te, któ­re naj­le­piej wpa­su­ją się w gru­pę do­ce­lo­wą. Mo­że­my wy­bie­rać po­mię­dzy spraw­dzo­ny­mi ga­dże­ta­mi, ta­ki­mi jak dłu­go­pi­sy czy bre­lo­ki. Rów­nie do­brze mo­że­my za­mó­wić ko­sme­ty­ki czy na­rzę­dzia z lo­go na­szej firmy.

Po­przed­ni ar­ty­kułGra­wer la­se­ro­wy forever
Na­stęp­ny ar­ty­kułKo­sze świą­tecz­ne 2018. Opinie

Przeczytaj koniecznie