Badania reakcji odbiorców na słodycze reklamowe takie jak krówki reklamowe, czekoladki, reklamowe cukierki owocowe, gumy do żucia, jednoznacznie wskazują, że są odbierane jako sympatyczne i niezbowiązujące. Przy tym niewiele kosztują. Prosty wniosek: czestując klientów cukierkiem reklamowym, za cenę kilkunastu groszy zyskujemy szansę na rozmowę, uśmiech i wdzięczność ze strony osób, o kórych uwagę zabiegamy. To czysta korzyść.

Mało tego, każdy kęs czekolady z logo to wzrost poziomu serotoniny i endorfin – neuroprzekaźników odpowiedzialnych w mózgu za odczuwanie przyjemności oraz przeciwdziałanie depresji. Kto by nie chciał, by jego marka kojarzyła się klientom z przyjemnością? To marzenie wielu marketerów mogą spełnić w banalny sposób słodycze reklamowe, a zwłaszcza cukierki reklamowe z logo.

Cze­ko­lad­ki i in­ne sło­dy­cze re­kla­mo­we to „ga­dżet”, któ­ry pa­su­je do każ­dej nie­mal bran­ży, a od­bior­ców znaj­dzie i wśród star­szych, i naj­młod­szych. To w każ­dym przy­pad­ku strzał w dzie­siąt­kę, po­nie­waż ob­da­ro­wa­na oso­ba bę­dzie nie tyl­ko czu­ła się wy­jąt­ko­wo, ale za­spo­koi też ape­tyt na sło­dy­cze. Naj­now­sze moż­li­wo­ści po­zwa­la­ją po­sza­leć tak­że z for­mą – mo­że­my po­da­ro­wać mi­ły upo­mi­nek, któ­ry przy­wie­dzie na myśl cza­sy dzie­ciń­stwa, al­bo praw­dzi­wie ele­ganc­ki pre­zent z wyż­szej półki.Gadżety re­kla­mo­we mu­szą być jak sztu­ka użyt­ko­wa

Róż­ne for­my przy­jem­no­ści

By­cie ob­da­ro­wa­nym sło­dy­cza­mi re­kla­mo­wy­mi to za­wsze ra­dość. Ko­ja­rzyć się z ra­do­ścią – to ma­rze­nie każ­dej fir­my. Pod­nie­sio­ny po­ziom en­dor­fin, wy­rów­na­nie po­zio­mu cu­kru we krwi – to wy­mier­ne efek­ty, ja­kie moż­na osią­gnąć, roz­da­jąc krów­ki lub cu­kier­ki re­kla­mo­we za­miast (lub w to­wa­rzy­stwie) wi­zy­tó­wek. Ge­nial­ne w swo­jej pro­sto­cie.

Krów­ki, cią­gut­ki, lan­dryn­ki – w pa­pier­kach z na­dru­kiem lub za­pa­ko­wa­ne w pusz­ki czy wy­myśl­ne kar­to­ni­ki ob­ran­do­wa­ne lo­go mar­ki – wszyst­kie spra­wią ra­dość i na pew­no zo­sta­ną na­le­ży­cie wy­ko­rzy­sta­ne. Pa­mię­taj­my, że tak­że opa­ko­wa­nia sło­dy­czy re­kla­mo­wych mo­gą mieć wy­miar użyt­ko­wy (w ilu do­mach pusz­ki po cu­kier­kach czy cia­stecz­kach la­ta­mi słu­ży­ły ja­ko ozdob­ne pu­deł­ko do prze­cho­wy­wa­nia skar­bów?).  Wy­obraź­nia jest tu­taj je­dy­ną gra­ni­cą – im bar­dziej „od­le­ci­my” z po­my­sła­mi, tym pew­niej ga­dżet re­kla­mo­wy, ja­kim są sło­dy­cze, nie skoń­czy swo­je­go od­dzia­ły­wa­nia w mo­men­cie de­lek­to­wa­nia się przy­jem­no­ścią. Cze­ko­lad­ki w kształ­cie sa­mo­cho­dów dla klien­tów de­ale­ra? Pro­szę bar­dzo. Je­śli do­dat­ko­wo opa­trzy­my je opa­ko­wa­niem, któ­re bę­dzie war­te za­cho­wa­nia – na pew­no po­zo­sta­nie­my w do­mu klien­ta na dłu­żej.

Wy­so­ka ja­kość = wy­mier­ne ko­rzy­ści

War­to pa­mię­tać, że cu­kier­ki po­win­ny być nie tyl­ko cie­ka­we w for­mie – po­win­ny być, przede wszyst­kim, pysz­ne. Naj­prost­sza krów­ka od­wi­nię­ta z pa­pier­ka z Two­im lo­go, je­śli bę­dzie sma­ko­wa­ła jak w dzie­ciń­stwie, bę­dzie ide­al­nym kre­ato­rem wi­ze­run­ku mar­ki. Cu­kier­ki re­kla­mo­we z naj­wyż­szej ja­ko­ści cze­ko­la­dy to gwa­ran­cja wy­so­kiej za­war­to­ści ma­gne­zu, wap­nia i pod­nie­sio­ne­go po­zio­mu hor­mo­nów szczę­ścia. Nie war­to te­go szczę­ścia zmar­no­wać.

Słodycze reklamowe: cukierki, krówki i czekoladki.

Sło­dy­cze re­kla­mo­we: cu­kier­ki, krów­ki i cze­ko­lad­ki.

Cu­kier­ki re­kla­mo­we to świet­ny po­mysł na tar­gi, kon­fe­ren­cje, wy­kła­dy i pre­zen­ta­cje!

Tak na­praw­dę wie­le nie kosz­tu­ją (18–26 zł/kg), a są wi­docz­ne, bez­pre­ten­sjo­nal­ne i spra­wia­ją du­żo ra­do­ści. Po­nad­to, fir­mo­we sło­dy­cze no­bi­li­tu­ją i sta­no­wią mi­ni-po­czę­stu­nek, ja­ki fir­ma mo­że za­ofe­ro­wać po­ten­cjal­nym Klien­tom na pierw­szym spo­tka­niu: na ta­cy, w ko­szy­ku, do ka­wy…

Ilość mi­ni­mal­na za­mó­wie­nia sło­dy­czy re­kla­mo­wych nie od­stra­sza. W przy­pad­ku kró­wek i cu­kier­ków owo­co­wych to 30 kg (6–8 kar­to­ni­ków), w przy­pad­ku cze­ko­la­dek mo­że to być jesz­cze mniej. Na zdję­ciu po­ni­żej naj­czę­ściej za­ma­wia­ne cu­kier­ki re­kla­mo­we – od le­wej: krów­ki re­kla­mo­we, cu­kier­ki owo­co­we oraz cze­ko­lad­ki fir­mo­we.

War­to za­in­te­re­so­wać się tą for­mą re­kla­my. Cu­kier­ki moż­na prze­cho­wy­wać zwy­kle 6 mie­się­cy od da­ty pro­duk­cji, co ozna­cza, że star­czą nam na dłu­żej, niż tyl­ko jed­na ak­cja pro­mo­cyj­na. W każ­dej chwi­li moż­na do­mó­wić więk­szą ilość – stan­dar­do­wy czas po­trzeb­ny na wzno­wie­nie pro­duk­cji to 7 dni oraz mak­sy­mal­nie 14 dni na pro­duk­cje no­we­go pro­jek­tu.

Ja­kie słod­ko­ści pro­mu­ją­ce fir­mę wy­ty­po­wać, że­by za­do­wo­lić kon­tra­hen­tów?

            Każ­dy po­sia­dacz fir­my, któ­ry chce za­ku­pić sło­dy­cze re­kla­mo­we na pew­no po­dej­mu­je świet­ny wy­bór, gdyż słod­ko­ści, któ­ry­mi ob­da­ro­wy­wa­ni są kon­tra­hen­ci są w sta­nie zdzia­łać cu­da. Na­tu­ral­nie ta­kie sło­dy­cze mu­szą po­cho­dzić z kon­kret­ne­go źró­dła, aby by­ły do­bre i nie­zbyt dro­gie. Fir­my, któ­re ofe­ru­ją te­go ty­pu słod­kie upo­min­ki za­pew­nia­ją zróż­ni­co­wa­ne ce­ny. To, jak du­żo za­pła­ci­my za za­kup sło­dy­czy re­kla­mo­wych za­le­ży głów­nie od te­go, jak spo­ro ich za­mó­wi­my oraz w ja­kiej for­mie. Bar­dzo ko­rzyst­ne ce­no­wo są cu­kier­ki na wa­gę, po­sia­da­ją one lo­go fir­my na opa­ko­wa­niu i mo­gą być do­bra­ne wzglę­dem ty­pu i sma­ku. War­to wie­dzieć tak­że, że cu­kier­ki ofe­ro­wa­ne są w for­mie lan­dry­nek czy też cze­ko­la­dek, na­tu­ral­nie te dru­gie są zde­cy­do­wa­nie chęt­niej pre­fe­ro­wa­ne przez kon­su­men­tów. Sło­dy­cze fir­mo­we to tym­cza­sem nie je­dy­nie cu­kier­ki, to jed­no­cze­śnie ciast­ka, li­za­ki, drop­sy al­bo cze­ko­lad­ki. Fak­tycz­nie jest w czym wy­bie­rać. Naj­waż­niej­sze jest to, aby sło­dy­cze ład­nie wy­glą­da­ły i wy­jąt­ko­wo sma­ko­wa­ły. Dzię­ki te­mu z ca­łą pew­no­ścią zna­ko­mi­cie bę­dą speł­niać ro­lę mar­ke­tin­go­wą.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl