Stro­na głów­na Cie­ka­wost­ki Jak wy­glą­da pro­ces za­mó­wie­nia pro­jek­tu gra­ficz­ne­go w agen­cji reklamowej?

Jak wygląda proces zamówienia projektu graficznego w agencji reklamowej?

Jak wygląda proces zamówienia projektu graficznego w agencji reklamowej?

Współ­pra­ca z agen­cją re­kla­mo­wą ozna­cza ko­niecz­ność okre­śle­nia ocze­ki­wań do­ty­czą­cych za­ma­wia­nej gra­fi­ki, a na­stęp­nie dłu­gi pro­ces ak­cep­to­wa­nia pro­jek­tów gra­ficz­nych re­klam i na­dru­ków przy­go­to­wy­wa­nych przez agen­cje. War­to za­tem do­kład­nie ze­brać i spre­cy­zo­wać na­sze ocze­ki­wa­nia do­ty­czą­ce gra­fi­ki i prze­ka­zać agen­cji ma­xi­mum in­for­ma­cji po­trzeb­nych do po­praw­ne­go wy­ko­na­nia pro­jek­tów gra­ficz­nych przez gra­fi­ków. Wte­dy pro­ces ak­cep­ta­cji i pro­duk­cji re­klam pój­dzie spraw­nie i szyb­ko – o co prze­cież nam wszyst­kim cho­dzi. Oszczę­dza­my czas i pieniądze.

O czym należy pamiętać rozpoczynając współpracę z agencją reklamową związaną z wykonaniem projektu graficznego nadruku?

Ko­niecz­nie na­le­ży wcze­śniej do­wie­dzieć się ja­kich in­for­ma­cji bę­dzie po­trze­bo­wa­ła da­na agen­cja do wy­ko­na­nia pro­jek­tu gra­ficz­ne­go. Re­ko­men­do­wa­ne jest za­dba­nie o każ­dy naj­mniej­szy szcze­gół, by licz­ba po­pra­wek by­ła jak naj­mniej­sza. Je­że­li klient chce, by w pro­jek­cie zo­sta­ła wy­ko­rzy­sta­na je­go gra­fi­ka mu­si do­star­czyć agen­cji plik w od­po­wied­nim formacie. 

Prze­waż­nie agen­cje re­kla­mo­we ma­ją na swo­ich stro­nach in­ter­ne­to­wych brie­fy, któ­re mu­szą zo­stać wy­peł­nio­ne jesz­cze przed roz­po­czę­ciem prac. Znaj­du­ją się tam wszyst­kie ko­niecz­ne wy­tycz­ne nie­zbęd­ne do pro­fe­sjo­nal­ne­go opra­co­wa­nia pro­jek­tu graficznego. 

Jak wykonywane są projekty graficzne nadruków?

Je­że­li zo­sta­nie agen­cji re­kla­mo­wej do­star­czo­ny kom­plet wy­tycz­nych, a tak­że fir­ma bę­dzie mia­ła za­księ­go­wa­ną wpła­tę pro­jekt zo­sta­nie skie­ro­wa­ny do re­ali­za­cji. W cią­gu 14 dni od mo­men­tu uru­cho­mie­nia wspo­mnia­ne­go pro­jek­tu klient do­sta­nie od agen­cji na ema­il pro­jekt gra­ficz­ny na­dru­ku, któ­ry oczy­wi­ście mu­si zaakceptować. 

Pro­jekt zo­sta­nie uzna­ny za za­ak­cep­to­wa­ny w przy­pad­ku, gdy w cią­gu 3 dni nie zo­sta­ną zgło­szo­ne uwa­gi. W in­nym przy­pad­ku agen­cja skie­ru­je pro­jekt do po­praw­ki. W zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści przy­pad­ków po­praw­ki zaj­mą agen­cji mak­sy­mal­nie 7 dni. Agen­cje prze­waż­nie po­zwa­la­ją na zgło­sze­nie dwóch po­pra­wek (w ce­nie). Oczy­wi­ście klien­ci mo­gą zgła­szać nie­ogra­ni­czo­ną licz­bę po­pra­wek, jed­nak za każ­dą ko­lej­ną bę­dą mu­sie­li uiścić opła­tę, któ­ra wy­no­si oko­ło 120 zło­tych net­to za go­dzi­nę pra­cy grafika. 

Je­że­li pro­jekt gra­ficz­ny zo­sta­nie za­ak­cep­to­wa­ny, agen­cja przy­go­tu­je dla klien­ta pli­ki. War­to pod­kre­ślić, że wno­sze­nie po­pra­wek na wspo­mnia­nym eta­pie nie bę­dzie wią­za­ło się z do­dat­ko­wy­mi kosztami. 

Projekt graficzny cena.

Agen­cje prze­waż­nie po­da­ją na swo­ich stro­nach in­ter­ne­to­wych czy ofer­tach mi­ni­mal­ną ce­nę za da­ny pro­jekt gra­ficz­ny na­dru­ku. Ce­na mo­że bo­wiem ulec zmia­nie po za­po­zna­niu się z wy­tycz­ny­mi klien­ta. War­to jed­nak wie­dzieć, że agen­cje re­kla­mo­we nie do­li­cza­ją do osta­tecz­nej ce­ny za­ku­pu po­szcze­gól­nych zdjęć czy gra­fik, któ­re bę­dą wy­ko­rzy­sta­ne w pro­jek­cie. Klient mo­że tak­że sa­mo­dziel­nie do­star­czyć zdjęcia. 

Prze­waż­nie w ce­nie uwzględ­nio­na jest jed­na pro­po­zy­cja pro­jek­tu gra­ficz­ne­go, a tak­że dwie drob­ne po­praw­ki. Jak zo­sta­ło już wspo­mnia­ne wcze­śniej za każ­dą ko­lej­ną po­praw­kę klient mu­si do­dat­ko­wo za­pła­cić. Oczy­wi­ści po­praw­ki nie bę­dą obej­mo­wa­ły kom­plek­so­wej zmia­ny ca­łe­go pro­jek­tu gra­ficz­ne­go na­dru­ku. Agen­cja na swo­jej stro­nie in­ter­ne­to­wej de­kla­ru­je wy­ko­na­nie wszyst­kich po­pra­wek zło­żo­nych przez klien­ta w cią­gu 7 dni. Wy­jąt­kiem są sy­tu­acje, gdzie usta­lo­no z klien­tem in­ny ter­min. Po­nad­to ce­na nie obej­mu­je prze­ka­za­nia klien­to­wi przez agen­cję pli­ków źró­dło­wych projektów.

Po­przed­ni ar­ty­kułEko ga­dże­ty ekologiczne
Na­stęp­ny ar­ty­kułSprze­daż B2B

Przeczytaj koniecznie