Stro­na głów­na Mar­ke­ting Pro­mo­cja Jak pro­mu­je­cie swo­je usłu­gi, produkty?

Jak promujecie swoje usługi, produkty?

Czy przygotowując swoje stoisko reklamowe, gdzie będziecie promować swoje usługi, zastanawiacie się jak ono ma wyglądać, aby przyciągało wzrok? Jak przygotowujecie się idąc na spotkanie biznesowe, poza sprawami merytorycznymi? Co zrobicie, aby pozostawić po sobie jak najlepsze wrażenie? Dobre wrażenie wyklucza bylejakość. Jak działa wasz dział marketingu? Czy Wasz dział marketingu zaopatruje prezesa, dyrektora, przedstawicieli handlowych tylko w kubki reklamowe, kubki z logo firmy i sloganem reklamowym?

Je­śli fir­ma ofe­ru­je eks­klu­zyw­ne usłu­gi, eks­klu­zyw­ne przed­mio­ty, pro­duk­ty to ga­dże­ty re­kla­mo­we po­win­ny być tak­że nie by­le ja­kie, ale wy­so­kiej kla­sy.
Co ko­ja­rzy nam się z drob­nym, ale eks­klu­zyw­nym pre­zen­tem re­kla­mo­wy?
Co mo­że być ele­ganc­kim ga­dże­tem re­kla­mo­wym, ta­kim, któ­ry „się przy­da” i ucie­szy oko? Co mo­że być ele­ganc­kim, eks­klu­zyw­nym upo­min­kiem reklamowym?


Na pew­no ga­lan­te­ria skó­rza­na. Drob­na ga­lan­te­ria skó­rza­na wy­ko­na­na z pięk­nie wy­pra­wio­nej skó­ry to pre­zent, któ­ry każ­dy z ra­do­ścią przyj­mie i bę­dzie uży­wał np. etui na pió­ro czy dłu­go­pis, etui na wi­zy­tów­ki, etui na oku­la­ry czy etui na tablet.


Tak­że uży­tecz­na drob­na elek­tro­ni­ka, ka­ble ła­du­ją­ce, pen­dri­ve, ad­ap­te­ry do­brze się pre­zen­tu­ją i są wdzięcz­ny­mi upominkami.


Ele­ganc­ki upo­mi­nek biz­ne­so­wy świad­czy o kla­sie pre­ze­sa czy dy­rek­to­ra fir­my. Ja­ki upo­mi­nek ta­ka fir­ma, czy­li nie ina­czej „jak Cię wi­dzą tak Cię piszą”.

Przeczytaj koniecznie