Jak pi­sać SIWZ, OPZ i opi­sy na ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem ?

SIWZ – Spe­cy­fi­ka­cja Istot­nych Wa­run­ków Za­mó­wie­nia

OPZ – Opis Przed­mio­tu Za­mó­wie­nia

Dru­ki, pu­bli­ka­cje, na­dru­ki, i ga­dże­ty re­kla­mo­we po­ja­wia­ją się w za­mó­wie­niach pu­blicz­nych i z wol­nej rę­ki do­syć czę­sto w SIWZ, OPZ (opi­sach przed­mio­tu za­mó­wie­nia). Pra­wi­dło­we spo­rzą­dze­nie spe­cy­fi­ka­cje i opi­su przez Za­ma­wia­ją­ce­go: urząd lub in­sty­ty­ucję ma za­tem klu­czo­we zna­cze­nie dla ja­ko­ści, ter­mi­no­wo­ści, ce­ny i es­te­ty­ki pla­no­wa­ne­go za­mó­wie­nia. Po­trzeb­ne są do te­go pew­ne prak­tycz­ne umie­jęt­no­ści do­ty­czą­ce przede wszyst­kim po­słu­gi­wa­nia się pro­fe­sjo­nal­nym słow­nic­twem, no­men­kla­tu­rą bran­żo­wą. Cza­sem war­to sko­rzy­stać z wie­dzy Wy­ko­naw­ców lub in­nych spe­cja­li­stów z za­kre­su pro­jek­to­wa­nia gra­ficz­ne­go i po­li­gra­fii. Na­by­cie tych umie­jęt­no­ści znacz­nie zre­du­ku­je ilość błę­dów po­wsta­łych po stro­nie wy­ko­naw­ców (np.: gra­fi­ków i dru­kar­ni) jak i sa­mych za­ma­wia­ją­cych.

1. Ter­mi­no­lo­gia, słow­nic­two, sfor­mu­ło­wa­nia: kon­fron­ta­cja wad i za­let ję­zy­ka opi­su przed­mio­tu za­mó­wie­nia z przy­kła­da­mi opi­sów opu­bli­ko­wa­nych

2. Naj­istot­niej­sze ele­men­ty pro­jek­tu umo­wy z wy­ko­naw­ca­mi, zwią­za­ne z re­ali­za­cją przed­mio­tu za­mó­wie­nia, w kon­tek­ście ja­ko­ści i re­kla­ma­cji:

·  za­pis o prze­bie­gu pro­ce­su we­ry­fi­ka­cji tek­stów

·  za­pis o prze­bie­gu pro­ce­su au­to­ry­za­cji i ak­cep­ta­cji ko­lo­rów do dru­ku

·  za­pis o re­gu­la­cjach praw­no­au­tor­skich od­no­szą­cych się do dru­ku

·  za­pis o wa­run­kach re­kla­ma­cji wad dru­ku

3. Tech­ni­ki dru­ku wy­ko­rzy­sty­wa­ne przez dział pro­mo­cji urzę­du – prze­gląd cech istot­nych dla OPZ-tu  (of­f­set, cy­fro­wy druk dzie­ło­wy, ro­to­gra­wiu­ra, flek­so­gra­fia, cy­fro­wy druk wiel­ko­for­ma­to­wy, si­to­druk, tam­pon­druk, ter­mo­gra­fia, druk so­czew­ko­wy)

4. Ele­men­ty za­py­ta­nia o ce­nę – ana­li­za skład­ni­ków za­py­ta­nia w kon­tek­ście pro­ble­mów, nie­ści­sło­ści sfor­mu­ło­wań i obo­wią­zu­ją­cej no­men­kla­tu­ry po­ję­cio­wej:

· zde­fi­nio­wa­nie for­ma­tów lub wy­mia­rów przed­mio­tu za­mó­wie­nia

· no­men­kla­tu­ro­wa za­sa­da de­fi­nio­wa­nia ko­lo­rów dru­ku i na­dru­ku

· cha­rak­te­ry­sty­ka i opis pa­pie­ru i in­nych pod­ło­ży do dru­ku

· po­praw­ność sfor­mu­ło­wań okre­śla­ją­cych spo­sób uszla­chet­nie­nia i wy­koń­cze­nia dru­ków oraz spe­cy­fi­ka­cja prac in­tro­li­ga­tor­skich; ro­dza­je uszla­chet­nień i wy­koń­czeń

5.  Opis przed­mio­tu za­mó­wie­nia – ćwi­cze­nia po­le­ga­ją­ce na ana­li­zie opi­sów dru­ków wy­ko­ny­wa­nych róż­ny­mi tech­ni­ka­mi po­li­gra­ficz­ny­mi:

·  na­zwa przed­mio­tu za­mó­wie­nia – ter­mi­no­lo­gia i sfor­mu­ło­wa­nia na przy­kład ne­ga­tyw­nych i po­zy­tyw­nych; gru­py, wa­dy i za­le­ty sto­so­wa­nych sfor­mu­ło­wań

·  przy­kła­dy opi­sów za­wie­ra­ją­ce wa­dy po­je­dyn­czych ele­men­tów w opi­sach

·  przy­kła­dy opi­sów unie­moż­li­wia­ją­cych wy­ko­na­nie kal­ku­la­cji i spo­rzą­dze­ni ofer­ty przez wy­ko­naw­cę

· wzo­ry opi­sów pra­wi­dło­wych (tu m.in. pu­bli­ka­cji wie­lo­stro­ni­co­wej, tecz­ki fir­mo­wej, sztan­co­wa­ne­go ga­dże­tu po­li­gra­ficz­ne­go, ka­len­da­rza, na­dru­ku na dłu­go­pis, ołó­wek, ga­dżet itp.)

6. Py­ta­nia i od­po­wie­dzi – roz­strzy­ga­nie spor­nych kwe­stii

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl