By za­cząć być roz­po­zna­wal­nym na ryn­ku war­to za­in­we­sto­wać w ga­dże­ty dla firm. Je­śli do­pie­ro za­czy­na­my mu­si­my dać się po­znać. A od­po­wied­nie re­kla­ma po­zwo­li się nam wy­bić, a z pew­no­ścią do­trzeć do wie­lu osób. W ga­dże­ty fir­mo­we po­win­na być w po­sia­da­niu każ­da fir­ma. Nie za­wsze mu­si­my mieć ak­cję pro­mo­cyj­ną, by owe ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne roz­da­wać. Przyj­mu­jąc klien­tów w biu­rze za­wsze mo­że­my za­pro­po­no­wać im ga­dże­ty w na­dru­kiem. Na­wet je­śli pro­wa­dzi­my sprze­daż in­ter­ne­to­wą to war­to cho­ciaż­by na po­cząt­ku do każ­de­go za­mó­wie­nia do­rzu­cać ga­dże­ty re­kla­mo­we z lo­go. Ta­ka re­kla­ma po­zwo­li zo­stać nam nie­za­po­mnia­nym przez dłuż­szy czas. Dla­te­go też war­to in­we­sto­wać w dłu­go­pi­sy, kub­ki i in­ne ga­dże­ty, z któ­rych na­si klien­ci chęt­ne sko­rzy­sta­ją. Re­kla­ma peł­ni nie­zwy­kle waż­ną ro­lę w każ­dej dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej, dla­te­go war­to w nią za­in­we­sto­wać. Je­śli bę­dzie­my po­sia­dać od­po­wied­nią stra­te­gię bę­dzie­my mo­gli li­czyć na zwrot, a tak­że moż­li­wość li­cze­nia zy­sków. Pa­mię­taj­my tak­że, by co ja­kiś przy­po­mi­nać o so­bie sta­łym już klien­tom po­przez ta­kie ga­dże­ty.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl

c36653f4-1263-11e4-b214-12313d1c3a13-original