Iden­ty­fi­ka­to­ry re­kla­mo­we z na­dru­kiem lo­go. Opi­nie.

Wbrew pozorom niewielka, mała tabliczka z logiem firmy może pozytywnie wpłynąć na dochody całego biznesu. Mowa tutaj o identyfikatorze, po którym klient rozpoznaje przedstawiciela danej działalności. Tak naprawdę w każdej firmie wszyscy pracownicy powinni posiadać swoje własne identyfikatory, by w dowolnym momencie mogli je zaprezentować potencjalnemu klientowi. Aby to wszystko osiągnąć, trzeba najpierw taką tabliczkę stworzyć, co nie jest wcale prostym zadaniem.

Atrak­cyj­ne Iden­ty­fi­ka­to­ry re­kla­mo­we bę­dą od­zna­czać się kil­ko­ma ce­cha­mi. Po pierw­sze, na pew­no mu­szą one wy­glą­dać pro­fe­sjo­nal­nie. Każ­da fir­ma chce być bo­wiem ko­ja­rzo­na z do­kład­no­ścią i per­fek­cyj­no­ścią, dla­te­go też na­wet naj­mniej­szy ele­ment wcho­dzą­cy w jej struk­tu­rę mu­si po­sia­dać ta­kie ce­chy. Pro­fe­sjo­nal­nym iden­ty­fi­ka­to­rem ni­gdy nie sta­nie się wy­dru­ko­wa­na na zwy­kłym sprzę­cie i by­le jak przy­cię­ta, ma­ła kar­tecz­ka. Aby by­ła ona wy­so­ko ja­ko­ścio­wa, mu­si zo­stać utwo­rzo­na w spe­cja­li­stycz­nym za­kła­dzie. Z te­go po­wo­du fir­my wręcz po­win­ny na­wią­zy­wać współ­pra­ce z in­ny­mi przed­się­bior­stwa­mi, któ­re mo­gą dla nich wy­ko­nać rze­czy, ja­kich one sa­me ni­gdy nie by­ły­by w sta­nie stwo­rzyć. Je­dy­nie spe­cja­li­stycz­ne agen­cje re­kla­mo­we oraz za­kła­dy dru­kar­skie dys­po­nu­ją na­praw­dę no­wo­cze­sny­mi przy­rzą­da­mi, któ­re po­zwa­la­ją na wy­kre­owa­nie iden­ty­fi­ka­to­rów od­zna­cza­ją­cych się naj­wyż­szą ja­ko­ścią. Two­rzy się je z war­to­ścio­we­go pa­pie­ru, na­no­sząc na nie­go spe­cjal­ny atra­ment. Tak przy­go­to­wa­na, z po­zo­ru zwy­kła kart­ka każ­de­go za­dzi­wi swo­im pro­fe­sjo­nal­nym wy­glą­dem.

Co jed­nak po­win­ny za­wie­rać w so­bie te pro­fe­sjo­nal­ne Iden­ty­fi­ka­to­ry z na­dru­kiem? O tym mu­si za­de­cy­do­wać ten, kto je dla sie­bie wy­ko­nu­je. Za­zwy­czaj te kar­tecz­ki za­wie­ra­ją przede wszyst­kim na­zwę da­nej dzia­łal­no­ści. To ona mu­si po­ja­wić się w ich naj­bar­dziej wi­docz­nym miej­scu, czy­li na sa­mej gó­rze pa­pie­ru bądź na środ­ku iden­ty­fi­ka­to­ra. Na­zwę fir­my naj­le­piej wy­ko­nać stan­dar­do­wą, wy­raź­ną i pro­stą czcion­ką o po­gru­bio­nej kur­sy­wie. Choć nie­któ­re fir­my de­cy­du­ją się na ko­lo­ro­we na­pi­sy, nie­ko­niecz­nie do­brze się one spraw­dzą, po­nie­waż nie bę­dą pre­zen­to­wać się pro­fe­sjo­nal­nie. Oczy­wi­ście pew­ne ele­men­ty po­ja­wia­ją­ce się na iden­ty­fi­ka­to­rach po­win­ny być nie­co bar­dziej barw­ne, gdyż czar­no-bia­ła kart­ka pa­pie­ru ni­ko­go ni­czym nie za­in­te­re­su­je. War­to za­tem za­sto­so­wać na tych ma­łych ta­blicz­kach np. nie­wiel­kie ele­men­ty gra­ficz­ne lub po pro­stu lo­go ca­łej fir­my. Te frag­men­ty mo­gą być już ko­lo­ro­we, jed­nak trze­ba uwa­żać, by na­sy­ce­nie za­sto­so­wa­nych barw nie by­ło zbyt du­że. Ludz­kie oko źle re­agu­je na zbyt in­ten­syw­ne i ja­skra­we od­cie­nie, dla­te­go prze­sad­nie ko­lo­ro­we Iden­ty­fi­ka­to­ry z lo­go mo­gą przy­nieść od­wrot­ny sku­tek. Na­le­ży na to uwa­żać.

Ma­jąc po­ję­cie o tym, jak po­wi­nien wy­glą­dać pro­fe­sjo­nal­ny iden­ty­fi­ka­tor, moż­na go za­pro­jek­to­wać sa­mo­dziel­nie, po­słu­gu­jąc się w tym ce­lu do­stęp­ny­mi za dar­mo pro­gra­ma­mi kom­pu­te­ro­wy­mi. Je­śli jed­nak wła­ści­ciel ja­kiejś fir­my nie do koń­ca wie­rzy wła­snym umie­jęt­no­ściom, za­wsze mo­że zgło­sić się do agen­cji re­kla­mo­wej i ją po­pro­sić o przy­go­to­wa­nie ide­al­nych iden­ty­fi­ka­to­rów dla swo­je­go biz­ne­su.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl