We współ­cze­snym świe­cie re­kla­ma po­ja­wia się nie­mal wszę­dzie. Idąc do le­ka­rza wi­dzi­my re­kla­my le­ków, u den­ty­sty wi­ta nas ol­brzy­mia pa­sta do zę­bów lub szczo­tecz­ka do zę­bów nie­wia­ry­god­nych roz­mia­rów. W skle­pach wi­dzi­my pla­ka­ty, ki­wa­ki, czy sto­ja­ki re­kla­mo­we. Na uli­cach afi­sze i elek­tro­nicz­ne ekra­ny wy­świe­tla­ją­ce róż­ne­go ro­dza­ju re­kla­my gra­ficz­ne lub w for­mie wi­deo. Re­kla­ma obec­na jest w pra­sie, te­le­wi­zji, ra­dio i In­ter­ne­cie. Re­kla­ma po­ja­wia się na odzie­ży, smy­czach na klu­cze oraz róż­nych ga­dże­tach, jak fla­gi, otwie­ra­cze do bu­te­lek, czy port­fe­le i róż­ne­go ro­dza­ju tecz­ki.
Mu­si­my jed­nak zwró­cić uwa­gę, że fir­my mar­ke­tin­go­we za­czę­ły wy­ko­rzy­sty­wać, ja­ko no­śnik re­kla­my róż­ne­go ro­dza­ju gry. W bez­płat­nych grach elek­tro­nicz­nych na te­le­fo­ny ko­mór­ko­we, czy w grach on-li­ne re­kla­my po­ja­wia­ją się co pe­wien czas. Ich au­to­ma­tycz­ne wy­świe­tla­nie, co pe­wien okres cza­su jest for­mą wy­na­gro­dze­nia dla twór­cy gry. Z każ­de­go wy­świe­tle­nia re­kla­my jej twór­ca otrzy­mu­je tan­tie­my, któ­re wy­na­gra­dza­ją je­go trud w po­wsta­nie gry. Gry elek­tro­nicz­ne z po­ja­wia­ją­cy­mi się re­kla­ma­mi są nie­raz iry­tu­ją­ce dla gra­czy, jed­nak nie­mal za­wsze gracz ma moż­li­wość do­ko­na­nia od­płat­no­ści za użyt­ko­wa­nie gry i wów­czas mo­że li­czyć, że re­kla­my już nie wy­sko­czą w naj­bar­dziej nie­spo­dzie­wa­nym mo­men­cie. Bez wąt­pie­nia re­kla­ma jest obec­na w grach elek­tro­nicz­nych, a gry są jed­nym z naj­lep­szych jej no­śni­ków w In­ter­ne­cie i na te­le­fo­nach. Nie­któ­re fir­my zle­ca­ją po­wsta­nie ty­po­wych gier re­kla­mo­wych, gdzie oso­ba gra­ją­ca ma za za­da­nie do­trzeć do np: ja­kie­goś przed­mio­tu z lo­go fir­my. Gry re­kla­mo­we, jed­nak z re­gu­ły są zbyt dro­gie i ła­twiej jest, aby re­kla­ma wy­świe­tla­ła się oka­zjo­nal­nie w in­nych grach, z któ­rych ko­rzy­sta użyt­kow­nik te­le­fo­nu.
Obok elek­tro­nicz­nych gier re­kla­mo­wych po­ja­wia­ły się na ryn­ku nie­jed­no­krot­nie tra­dy­cyj­ne gry z re­kla­mą pod­mio­tu go­spo­dar­cze­go lub mar­ki. Naj­czę­ściej są to kar­ty z lo­go fir­my lub gry plan­szo­we za­wie­ra­ją­ce na plan­szy lo­go fir­my lub za­da­nia na­wią­zu­ją­ce do okre­ślo­nych pro­duk­tów. Bar­dzo czę­sto tra­dy­cyj­ne gry re­kla­mo­we są na­gro­da­mi za udział w pro­mo­cji lub do­dat­kiem do za­ku­pu więk­szej ilo­ści wy­ro­bów da­ne­go pro­du­cen­ta.
Wśród róż­nych ga­dże­tów re­kla­mo­wych bar­dzo czę­sto moż­na spo­tkać rów­nież róż­ne­go ro­dza­ju za­baw­ki re­kla­mo­we. Do naj­po­pu­lar­niej­szych za­ba­wek re­kla­mo­wych za­li­czyć na­le­ży pił­ki dmu­cha­ne na pla­żę. To one z na­dru­ko­wa­nym lo­go są do­sko­na­łym no­śni­kiem re­kla­my na pla­ży. Do in­nych za­ba­wek re­kla­mo­wych na­le­ży za­li­czyć sa­mo­cho­dzi­ki i sa­mo­lo­ty bę­dą­ce mi­nia­tu­ro­wy­mi re­pli­ka­mi rze­czy­wi­stych po­jaz­dów da­nej fir­my. Bar­dzo czę­sto ta­kie po­jaz­dy, ja­ko no­śnik re­kla­my wy­ko­rzy­stu­ją fir­my ku­rier­skie oraz pro­du­cen­ci ar­ty­ku­łów spo­żyw­czych po­sia­da­ją­cy wła­sne flo­ty po­jaz­dów z lo­go swo­jej fir­my lub pro­duk­tu. Re­kla­my w for­mie za­ba­wek moż­na rów­nież spo­tkać w sie­ciach sprze­da­ją­cych je­dze­nie ty­pu fast fo­od. Tam nie­jed­no­krot­nie w ze­sta­wach dla dzie­ci tak­że po­ja­wia­ją się za­baw­ki re­kla­mo­we na­wią­zu­ją­ce do sie­ci re­stau­ra­cji lub do jej do­staw­ców. Za­baw­ki re­kla­mo­we przy­bie­ra­ją też for­mę róż­ne­go ro­dza­ju ma­sko­tek, któ­re przy­wdzie­wa­ne są w odzież z lo­go okre­ślo­nej mar­ki lub lo­go da­ne­go przed­się­biorstw

https://promoshop.pl/gry-lamiglowki-reklamowe-z-nadrukiem-logo

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl