Gra­wer la­se­ro­wy fo­re­ver

Gra­wer la­se­ro­wy to efek­tow­na, bar­dzo do­kład­na i „do­ży­wot­nio” trwa­ła me­to­da zna­ko­wa­nia przed­mio­tów. Po­le­ga na wy­pa­le­niu przez pro­mień la­se­ra od­wzo­ro­wy­wa­ne­go kształ­tu w twar­dych przed­mio­tach. Gra­wer la­se­ro­wy wpraw­dzie unie­moż­li­wia sto­so­wa­nie pa­le­ty ko­lo­rów, ale przed­mio­ty gra­we­ro­wa­ne la­se­ro­wo – „szla­chet­nie­ją” i wy­glą­da­ją bar­dzo ele­ganc­ko. Ze wzglę­du na moc ist­nie­ją dwa ro­dza­je la­se­rów: kosz­tow­ny la­ser ty­pu JAG o du­żej mo­cy gra­we­ru­je przed­mio­ty me­ta­lo­we (pió­ra, ter­mo­sy, pier­siów­ki), i nie­co tań­szy (co nie zna­czy, że bar­dzo ta­ni) la­ser ty­pu CO2 gra­we­ru­ją­cy po­zo­sta­łe przed­mio­ty: drew­no, szkło, jak rów­nież me­ta­le pla­te­ro­wa­ne two­rzy­wa­mi i far­ba­mi.

 1. Me­cha­nicz­ny – gra­wer­mistrz – ręcz­ny, frez plo­te­ro­wy wy­ci­na me­cha­nicz­nie tekst lub ksztalt, nie jest to do­sko­na­ła me­to­da, kra­wę­dzie są czę­sto po­szar­pa­ne, nie są ide­al­nie pro­ste.
 2. La­ser CO2 – gra­we­ru­je mięk­kie ma­te­ria­ły: szkło, drew­no, pla­te­ro­wa­ne me­ta­le, two­rzy­wa sztucz­ne, ale jest za sła­by do gra­we­ro­wa­nia me­ta­lu, za wy­jąt­kiem me­ta­li pla­te­ro­wa­nych, czy­li po­kry­tych war­stwą far­by lub two­rzy­wa. Trze­ba jed­nak pa­mię­tać, że la­ser nie gra­we­ru­je sa­me­go me­ta­lu, tyl­ko wy­pa­la war­stwę go po­kry­wa­ją­cą. Mo­że­my gra­we­ro­wać skó­ry, eko­skó­ry i okle­iny – uzy­ska­my świet­ną roz­dziel­czość. La­se­rze CO2 czę­sto wy­ci­na się rów­nież pie­cząt­ki al­bo li­te­ry ze sty­ro­du­ru, kształ­ty z ple­xi, etc.
grawer w drewnie

gra­wer w drew­nie

Ogra­ni­cze­nia:

 1. Gra­we­ru­je­my ra­czej drob­ne przed­mio­ty. La­ser CO2 wy­glą­da jak więk­sze kse­ro sta­re­go ty­pu z kla­pą- ozna­cza to, że ośrod­ka nie wło­ży­my du­żych i dłu­gich przed­mio­tów, po pro­stu się nie zmiesz­czą.
 2. Ko­lor od­kry­tej po­wierzch­ni me­ta­lo­wej, po wy­pa­le­niu war­stwy far­by mo­że być nie­spo­dzian­ką!!!
 3. Uwa­ga: ta­jem­ni­cza pa­sta.

Oszczęd­no­ści:

 1. Na koszt gra­we­ro­wa­nia la­se­rem skła­da się wy­łącz­nie czas pra­cy la­se­ra na jed­nym przed­mio­cie. Po­nie­waż szyb­kość gra­we­ro­wa­nia jest sta­ła, pod­sta­wo­wym pa­ra­me­trem wpły­wa­ją­cym na ce­nę usłu­gi jest wiel­kość gra­we­ru. In­ne czyn­ni­ki są mniej waż­ne.
 2. Na ryn­ku szcze­ciń­skim ist­nie­je spo­ra kon­ku­ren­cja w za­kre­sie usług gra­we­ro­wa­nia la­se­rem CO2. Ist­nie­je ok. 8 urzą­dzeń te­go ty­pu, moż­na więc ne­go­cjo­wać ko­rzyst­ne ce­ny.
 3. Uwa­ga: urzą­dze­nia do gra­we­ru la­se­ro­we­go są urzą­dze­nia­mi pe­ry­fe­ryj­ny­mi pod­łą­cza­ny­mi bez­po­śred­nio do kom­pu­te­ra. Nie mo­że być więc mo­wy o żad­nych kosz­tach przy­go­to­wal­ni i ma­tryc, co cza­sa­mi pró­bu­ją do­li­czać nie­któ­re agen­cje re­kla­mo­we – pła­ci się cza­sa­mi za usta­wie­nie­nie przed­mio­tów w ma­szy­nie ok 30,00 zł

 

 1. La­ser du­żej mo­cy JAG – wiel­kie i kosz­tow­ne urzą­dze­nie. Prak­tycz­nie jest to ca­ła li­nia tech­no­lo­gicz­na. W ca­łej Pol­sce jest za­le­d­wie kil­ka urzą­dzeń ty­pu JAG, uży­wa­nych do ce­lów re­kla­mo­wych. Ta­kie urzą­dze­nie kosz­tu­je kil­ka mi­lio­nów zło­tych i ma du­że mo­ce prze­ro­bo­we.

Ogra­ni­cze­nia

 1. Do­dat­ko­wy koszt trans­por­tu do firm gra­we­ru­ją­cych i z po­wro­tem
 2. Gra­wer JAG jest ok. dwa ra­zy droż­szy niż przy gra­we­rze CO2.
 3. Szyb­ki ser­wis jest prak­tycz­nie nie­moż­li­wy – cze­ka­my w ko­lej­ce zle­ceń.

Oszczęd­no­ści:

 1. Tak sa­mo jak w CO2 – na koszt gra­we­ro­wa­nia la­se­rem skła­da się wy­łącz­nie czas pra­cy la­se­ra na jed­nym przed­mio­cie. Po­nie­waż szyb­kość gra­we­ro­wa­nia jest sta­ła, pod­sta­wo­wym pa­ra­me­trem wpły­wa­ją­cym na ce­nę usłu­gi jest wiel­kość gra­we­ru. In­ne czyn­ni­ki są mniej waż­ne.

Ta­blicz­ka gra­wer­ton – sku­tecz­ny pa­tent na na­głe­go VIP’a.

Pa­mię­taj­my, że tam­po­druk świet­nie uda­je gra­wer la­se­ro­wy, a kosz­tu­je kil­ka ra­zy mniej!!!

grawer laserowy na gadżetach reklamowych

gra­wer la­se­ro­wy na ga­dże­tach re­kla­mo­wych

Gra­wer la­se­ro­wy (gra­we­ro­wa­nie la­se­ro­we) – me­to­da wy­ko­ny­wa­nia dru­ko­wych form w flek­so­gra­ficz­nej i wklę­sło­dru­ko­wej tech­ni­ce dru­ko­wa­nia. W me­to­dzie tej wy­ko­rzy­stu­je się wiąz­kę świa­tła, któ­ra mo­dy­fi­ku­je po­wierzch­nię zna­ko­wa­ne­go pro­duk­tu. Pro­ces dru­ko­wa­nia jest w peł­ni zauto­ma­ty­zo­wa­ny i ste­ro­wa­ny jest cy­fro­wo. Głe­bo­kość zna­ko­wa­nia (gra­we­ru) za­le­ży od mo­cy urza­dze­nia i cza­su od­dzia­ły­wa­nia wiąz­ki la­se­ra na przed­miot oraz ma­te­ria­łu, z ja­kie­go da­ny przed­miot jest wy­ko­na­ny. Ta tech­ni­ka zna­ko­wa­nia jest bar­dzo trwa­ła oraz pre­cy­zyj­na. Do­dat­ko­wo, ce­chu­je się du­ża wy­daj­no­ścią, dzię­ki cze­mu moż­li­we jest zna­ko­wa­nie wy­so­kich na­kła­dów w bar­dzo krót­kim cza­sie. Wy­ko­na­ny wzór jest bar­dzo ele­ganc­ki i es­te­tycz­ny. Moż­na go wy­ko­ny­wać na róż­ne­go ro­dza­ju ma­te­ria­łach (me­tal, pa­pier, si­li­kon, drew­no, skó­ra, skó­ra eko, alu­mi­nium, szkło, ce­ra­mi­ka, ak­tyl, mo­siądz i wie­le in­ych).

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl