Gra­fik w agen­cji re­kla­mo­wej to brzmi dum­nie. Do­brze jed­nak przyj­rzeć się z bli­ska skraj­nie róż­nym kom­pe­ten­cjom i spe­cja­li­za­cjom osób na ta­kich sta­no­wi­skach, aby wy­brać do współ­pra­cy wła­ści­wą oso­bę.

Gra­fik kre­atyw­ny – moż­na po­wie­dzieć, że to ar­chi­tekt bran­du, mo­że tro­chę ar­ty­sta, ale z do­głęb­ną wie­dzą tech­no­lo­gicz­ną. Zna­ki iden­ty­fi­ka­cyj­ne, któ­re two­rzy są ła­twe do od­wzo­ro­wa­nia za po­mo­cą róż­nych tech­no­lo­gii dru­ku i na róż­nych no­śni­kach. Je­go pro­jek­ty są har­mo­nij­ne, pro­ste, czy­tel­ne i wpa­da­ją­ce w oko. Ma ukie­run­ko­wa­ne wy­kształ­ce­nie, czę­sto ASP lub Wy­dział Ar­chi­tek­tu­ry. Ko­ne­ser. Na wej­ściu pre­zen­tu­je­my mu stra­te­gię mar­ke­tin­go­wą, a na wyj­ściu otrzy­mu­je­my gra­fi­kę. W trak­cie pro­ce­su twór­cze­go le­piej mu nie prze­szka­dzać. Non­sza­lanc­ko nie zna się na skła­dzie i pro­jek­tu­je tyl­ko na Macintosh’u.

Gra­fik DTP, czy­li skła­dacz – czło­wiek przy­go­to­wu­ją­cy pro­jek­ty do dru­ku za po­mo­cą kom­pu­te­ra. To „skła­dacz”, czy­li ope­ra­tor kom­pu­te­ro­wy (De­sk­top Pu­bli­shing). Ope­ra­tor to oso­ba spraw­nie ope­ru­ją­ca na­rzę­dziem – cza­sem ko­par­ką, cza­sem CorelDraw’em. Wpraw­dzie to rze­mieśl­nik, ale o do­brych ta­kich bar­dzo trud­no. Wy­ko­naw­ca i od­twór­ca go­to­wych idei i po­my­słów. Na co dzień bez­cen­ny.

Gra­fik po­śred­ni – tro­chę kre­atyw­ny, tro­chę DTP. By­wa, że ani jed­no, ani dru­gie spe­cjal­nie do­brze.

Gra­fik sa­mo­ro­dek – je­go do­świad­cze­nie to kil­ka epic­kich ob­raz­ków stwo­rzo­nych na  kom­pu­te­rze, któ­re po­chwa­li­ła ro­dzi­na, w tym za­pro­sze­nia na ślub sio­stry. Cha­rak­te­ry­zu­je się ra­do­snym po­czu­ciem du­my z tych do­ko­nań. Uskrzy­dla go to w roz­mo­wie z klien­ta­mi, ale pod­ci­na skrzy­dła roz­mów­com z bran­ży. Ge­ne­ral­nie – pu­łap­ka i stra­ta cza­su – ka­te­go­rie po­krew­ne to Gra­fik ar­ty­sta, Gra­fik ab­sol­went.

Li­to­ści­wie na tym skończ­my.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl