Mu­zy­ka ota­cza nas z każ­dej stro­ny. Czy zna­my ko­go­kol­wiek kto wca­le nie słu­cha mu­zy­ki? Ow­szem, ist­nie­ją ta­kie oso­by, ale jest ich dość ma­ło. Sty­lów mu­zycz­nych jest ty­le, że ja­kiś z nich za­wsze prze­mó­wi do czy­je­goś gu­stu. Słu­cha­my ra­dia, kie­dy szy­ku­je­my obiad al­bo je­dzie­my do pra­cy, słu­cha­my go rów­nież w trak­cie go­dzin ro­bo­czych. Od­twa­rza­my fil­mi­ki na YouTu­be, włą­cza­my au­to od­twa­rza­nie i da­je­my się po­nieść nu­tom i ryt­mom. Ko­rzy­sta­my z plat­form ta­kich jak Spo­ti­fy, że­by nie mu­sieć szu­kać wy­ko­naw­ców, któ­rzy za­in­te­re­su­ją nas swo­im do­rob­kiem. Wciąż jesz­cze po­pu­lar­ne są pły­ty, rów­nież wi­ny­le wciąż po­sia­da­ją swo­ich fa­nów, któ­rzy są w sta­nie wy­dać na nie cięż­kie pie­nią­dze.

Tak więc mu­zy­ki słu­cha­my, ro­bi­my to czę­sto i w du­żych ilo­ściach. Słu­cha­my, a co za tym idzie, ku­pu­je­my. In­we­stu­je­my w do­bre słu­chaw­ki, któ­re wy­głu­szą od­gło­sy mia­sta al­bo au­to­bu­su, któ­rym co­dzien­nie się prze­miesz­cza­my. Ku­pu­je­my ma­łe ra­dyj­ko, ra­dio sa­mo­cho­do­we czy ta­kie do do­mu. Ku­pu­je­my tak­że gło­śni­ki.

Gło­śni­ki są ele­men­tem, któ­ry każ­dy me­lo­man czy fa­scy­nat ja­kie­go­kol­wiek sty­lu mu­zycz­ne­go po­wi­nien po­sia­dać. Waż­ne jest nie tyl­ko to, że­by do­brze brzmia­ły, ale też, że­by wy­glą­da­ły świet­nie, szcze­gól­nie je­śli są du­że. Dla­te­go tak po­pu­lar­ne sta­ją się gło­śni­ki z na­dru­kiem – dzię­ki te­mu mo­że­my je sper­so­na­li­zo­wać i do­pa­so­wać do na­sze­go oto­cze­nia, tak, że­by pa­so­wa­ły do wy­stro­ju do­mu al­bo po pro­stu wy­glą­da­ły in­ne niż wszyst­kie – by­ły po pro­stu na­sze! Gło­śni­ki z na­dru­kiem bę­dą też ge­nial­nym pre­zen­tem, je­śli na przy­kład nasz przy­ja­ciel lu­bi tech­no, dys­ko­te­ko­wa ku­la na gło­śni­ku bę­dzie ko­ja­rzy­ła mu się bar­dzo przy­jem­nie, po­za tym po­czu­je on, że pre­zent zo­stał skie­ro­wa­ny bez­po­śred­nio do nie­go, bę­dzie to pre­zent oso­bi­sty. A to za­wsze jest war­to­ścio­we.

Gło­śni­ki po­tra­fią być też świet­nym ak­ce­so­rium re­kla­mo­wym. Wy­bór na­su­wa się sa­mo przez się, je­śli fir­ma zaj­mu­je się czymś zwią­za­nym z mu­zy­ką. I nie­waż­ne, o co cho­dzi – czy jest to wy­twór­nia pły­to­wa, czy ni­szo­wy ar­ty­sta pra­gną­cy się wy­bić ra­zem ze swo­im ze­spo­łem, czy są to lu­dzie pro­du­ku­ją­cy mi­ni key­bo­ar­dy dla dzie­ci. W każ­dym z tych przy­pad­ków gło­śni­ki z lo­go spraw­dzą się ge­nial­nie. Ta­kie lo­go nie mu­si być du­że, wy­star­czy że­by by­ło zro­bio­ne w miej­scu, w któ­rym bę­dzie wi­docz­ne i bę­dzie do­brze pa­so­wa­ło. Wte­dy za­pew­nio­ny jest do­bre efekt wi­zu­al­ny i po­zy­tyw­ny od­biór. Bę­dzie też dość spo­ro osób, któ­ry ta­ki gło­śnik bę­dą chcia­ły ku­pić, na­wet Ci, któ­rzy pre­fe­ru­ją mi­ni­ma­lizm i brak ja­kich­kol­wiek wzor­ków. Je­śli in­te­re­su­je nas coś więk­sze­go, coś, co od ra­zu, z miej­sca rzu­ci się w oczy, mo­że­my oczy­wi­ście lo­go zro­bić du­że i wi­docz­ne. Je­że­li bę­dzie ład­ne i do­brze za­pro­jek­to­wa­ne, w ża­den spo­sób nie wpły­nie ne­ga­tyw­nie na od­biór to­wa­ru, ja­kim bę­dzie ta­ki gło­śnik.

Gło­śni­ki re­kla­mo­we świet­ne spraw­dzą się na róż­nych wy­da­rze­niach, na przy­kład kon­cer­tach. Oczy­wi­ście mo­wa tu­taj o więk­szym sprzę­cie, nie ta­kim do­mo­wym, ale uży­wa­nym do na­gło­śnie­nia. Na kon­cer­cie wszy­scy wi­dzo­wie pa­trzą na sce­nę, praw­da? Za­pew­ni więc to na­sze­mu lo­go bar­dzo du­żą uwa­gę i zde­cy­do­wa­nie wpły­nie na suk­ces re­kla­mo­wy.

https://promoshop.pl/Glosniki-reklamowe-z-nadrukiem

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl