Przed­się­bior­cy się­ga­ją po róż­ne for­my pro­mo­cji swo­ich pro­duk­tów. Re­kla­ma jest nie­od­łącz­ną for­mą po­zy­ski­wa­nia no­wych klien­tów. A co z obec­ny­mi klien­ta­mi i pra­cow­ni­ka­mi? Przed­się­bior­cy ko­rzy­sta­ją z róż­nych form po­zwa­la­ją­cych na na­gro­dze­nie lo­jal­nych klien­tów jak rów­nież pra­cow­ni­ków. Do­brym roz­wią­za­niem jest przy­go­to­wa­nie upo­min­ków. Gi­ft­bo­xy dla firm są do­brym po­my­słem na re­ali­za­cję pro­mo­cji przed­się­bior­stwa.

Gi­ft­bo­xy dla klien­tów zwięk­sza­ją po­ziom za­do­wo­le­nia klien­ta. Ga­dże­ty za­wie­ra­ją­ce lo­go pro­mo­wa­ne­go przed­się­bior­stwa sta­no­wią do­brą for­mę nie­na­tar­czy­wej re­kla­my. Pro­duk­ty te nie mu­szą być zwią­za­ne bez­po­śred­nio z for­mą pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści. Ma­ją one za za­da­nie ścią­gnąć uwa­gę klien­ta przy wy­ko­ny­wa­niu co­dzien­nych czyn­no­ści na fir­mę, od któ­rej do­sta­li upo­mi­nek. Przy­kła­dem mo­że być bre­lo­czek do klu­czy ze zna­kiem gra­ficz­nym lub na­wią­za­nym ha­słem do przed­się­bior­stwa. Klient ko­rzy­sta­ją­cy z pre­zen­tu nie­świa­do­mie sta­je się czę­ścią re­kla­my. Przy­kła­do­wo: otrzy­mał on tor­bę na za­ku­py ze zna­kiem gra­ficz­nym fir­my. Idąc na za­ku­py za­bie­ra ją ze so­bą i in­ne oso­by wi­dzą na­dru­ko­wa­ny znak fir­mo­wy na­sze­go przed­się­bior­stwa. Gi­ft­bo­xy dla klien­tów mo­gą zo­stać do­łą­czo­ne do za­ku­pów, lub w trak­cie even­tów fir­mo­wych. Czę­sto oso­by sku­szo­ne ta­kim upo­min­kiem się­ga­ją po ofe­ro­wa­ne pro­duk­ty. Ta­ki ro­dzaj bo­nu­su sta­je się co­raz bar­dziej po­pu­lar­ny. Wpły­wa­ją one rów­nież na zwią­za­nie klien­tów z da­ną fir­mą.

Przed­się­bior­cy na­gra­dza­ją tak­że swo­ich pod­wład­nych. Gi­ft­bo­xy dla pra­cow­ni­ków ma­ją za za­da­nie zbu­do­wać więk­sze przy­wią­za­nie pra­cow­ni­ka do fir­my, w któ­rej pra­cu­je. Ta­ki pre­zent pra­co­daw­ca mo­że wrę­czyć na przy­kład przy oka­zji ban­kie­tu pra­cow­ni­cze­go. Ta­ka for­ma cie­szy się du­żą po­pu­lar­no­ścią. Pra­cow­ni­cy lu­bią otrzy­my­wać ga­dże­ty zwią­za­ne z ich miej­scem pra­cy. Mo­gą je wy­ko­rzy­sty­wać w trak­cie wy­ko­ny­wa­nia swo­ich obo­wiąz­ków jak rów­nież po­za miej­scem pra­cy – przy­kła­dem mo­gą być dłu­go­pi­sy przy­go­to­wa­ne z lo­go fir­my.

Jest wie­le usłu­go­daw­ców, któ­rzy ma­ją w ofer­cie gi­ft­bo­xy dla firm. W za­leż­no­ści od po­trzeb przy­go­to­wu­ją oni ga­dże­ty dla za­ma­wia­ją­ce­go. Naj­po­pu­lar­niej­szy­mi ga­dże­ta­mi są: ko­szul­ki, kub­ki, dłu­go­pi­sy czy no­te­sy. Jest wie­le do­stęp­nych wzo­rów do wy­bo­ru. fir­my przy­go­to­wu­ją­ce ga­dże­ty na za­mó­wie­nie po­mo­gą w wy­bo­rze od­po­wied­nie­go ha­sła re­kla­mo­we­go oraz pod­po­wie­dzą ja­kie ko­lo­ry wy­brać, aby na­sze lo­go by­ło czy­tel­ne i rzu­ca­ją­ce się w oczy. Na po­cząt­ku moż­na za­mó­wić kil­ka sztuk, aby prze­ko­nać się o ja­ko­ści ofe­ro­wa­nych pro­duk­tów, a przy więk­szym za­mó­wie­niu na pew­no jest opcja wy­ne­go­cjo­wa­nia niż­szej ce­ny.

Każ­da for­ma re­kla­my przy­no­si skut­ki dla przed­się­bior­stwa. Bez wzglę­du na to czy za­mó­wio­ne zo­sta­ną gi­ft­bo­xy dla klien­tów czy gi­ft­bo­xy dla pra­cow­ni­ków są one cie­ka­wą, in­no­wa­cyj­ną for­mą re­kla­my. Każ­dy z nas lu­bi do­sta­wać pre­zen­ty. Ta­kie upo­min­ki wpły­wa­ją na po­zy­tyw­ną oce­nę pro­wa­dzo­nej przez nas dzia­łal­no­ści. Przy nie­wiel­kim na­kła­dzie fi­nan­so­wym przed­się­bior­ca mo­że du­żo zy­skać. Pre­zen­ty ocie­pla­ją re­la­cję mię­dzy pra­co­daw­ca a pra­cow­ni­ka­mi, a klien­ci otrzy­mu­ją­cy po­da­ru­nek wią­żą się z da­ną fir­mą na dłu­żej.

https://promoshop.pl/pl/c/Giftboxy-dla-pracownikow/2154310

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl