Stro­na głów­na Re­cen­zje Pre­zen­ty Gi­ft­bo­xy na Świę­ta. Opinie.

Giftboxy na Święta. Opinie.

Coraz częściej stajemy przed wyzwaniem związanym z wyborem odpowiedniego prezentu dla naszych klientów, pracowników, kontrahentów oraz partnerów biznesowych. Szukamy inspiracji i wskazówek, jednak z upływem lat wykorzystujemy wiele opcji. Tradycyjne kosze upominkowe, możemy spotkać na każdym kroku w dodatku na półkach w supermarketach, więc nie stanowią już o czymś wyjątkowym. Karty podarunkowe dla pracowników, wręczamy często z okazji konkursów lub wysokich wyników sprzedażowych. Z kolei długopisy, kubki, smycze, kalendarze oraz notesy, nasi Klienci dostają na każdym kroku.

W takim razie jak zaskoczyć Klientów, Pracowników oraz Kontrahentów?


Od­po­wiedź na po­wyż­sze py­ta­nie, przy­go­to­wa­li­śmy w krót­kim ar­ty­ku­le, któ­ry z pew­no­ścią uła­twi Wam za­da­nie. Szu­ka­li­śmy uni­wer­sal­ne­go pre­zen­tu, któ­ry bę­dzie ide­al­ny roz­wią­za­niem dla każ­dej fir­my, bez wzglę­du na bran­żę, ilość pra­cow­ni­ków czy za­so­by finansowe.

Gi­fbo­xy to sper­so­na­li­zo­wa­ne pre­zen­ty, któ­re mo­że­my po­da­ro­wać każ­de­mu bez wzglę­du na oka­zję. Sa­mi de­cy­du­je­my o tym, co za­wie­ra­ją, więc mo­że­my do­pa­so­wać je dla każdego.

Gi­ft­bo­xy pre­zen­ty dla pra­cow­ni­ków po­win­ny za­wie­rać słod­kość oraz upo­min­ki z lo­go fir­my. Do­dat­ko­wym plu­sem bę­dzie na przy­kład kart­ka oko­licz­no­ścio­wa, któ­ra pod­kre­śli ran­gę da­nej uro­czy­sto­ści. Moż­na po­my­śleć rów­nież o ga­dże­tach z imie­niem kon­kret­ne­go pra­cow­ni­ka. Pa­mię­taj­my o tym, że za­do­wo­lo­ny i do­ce­nio­ny pra­cow­nik, pra­cu­je o wie­le efek­tyw­niej i bar­dziej zwią­zu­je się na­szą fir­mą. War­to za­tem dbać o każ­dy, na­wet drob­ny szczegół.

Gi­ft­bo­xy pre­zen­ty dla klien­tów po­win­ny być do­sto­so­wa­ne do oka­zji. Je­że­li sta­no­wią pre­zent z oka­zji Świąt Bo­że­go Na­ro­dze­nia, war­to do­dać kil­ka je­go ak­cen­tów ta­kich jak na przy­kład pier­ni­ki, bom­bo­nier­ki, wi­no lub in­nych al­ko­hol oraz rze­czo­wy upo­mi­nek. Za­dbaj o to, aby mia­ły lo­go Two­jej fir­my. Zda­rza się, że gdy przy­wo­zi­my pre­zen­ty do firm — w tak zwa­nym „go­rą­cym okre­sie” – nie mo­że­my li­czyć na spo­tka­nie z pre­ze­sem lub wła­ści­cie­lem. Przez co pre­zent zo­sta­wia­ły se­kre­tar­ce lub in­nym pra­cow­ni­kom. W ta­kiej sy­tu­acji Gi­ft­bo­xy dla firm z lo­go oraz ewen­tu­al­nie slo­ga­nem re­kla­mo­wym, czy da­ny­mi do kon­tak­tu, bę­dą niezbędne.

Ry­nek sta­le się roz­wi­ja. Z każ­dej stro­ny na­tra­fia­my na no­we for­my re­kla­my i po­szu­ku­je­my no­wo­cze­snych i nie­tu­zin­ko­wych roz­wią­zań. War­to jed­nak za­dbać o to, aby oprócz po­szu­ki­wa­nia no­wych klien­tów, sku­piać się na re­la­cjach z obec­ny­mi. Gi­fbo­xy dla no­wych klien­tów z pew­no­ścią bę­dą mi­łym i obie­cu­ją­cym ak­cen­tem w związ­ku z na­wią­za­ną współ­pra­cą, na­to­miast sta­no­wią rów­nież ide­al­ną pro­po­zy­cję dla obec­nych part­ne­rów oraz kon­tra­hen­tów, któ­rzy po­czu­ją się ważni.

Ist­nie­je wie­le go­to­wych in­spi­ra­cji, któ­re ofe­ru­ją fir­my two­rzą­ce i sprze­da­ją­ce gi­fbo­xy, więc nie po­win­ni­śmy mieć pro­ble­mu z ich wy­bo­rem. Peł­na pa­le­ta pro­duk­tów po­zwo­li na ide­al­ne do­pa­so­wa­nie pre­zen­tu do kon­kret­nej bran­ży, oka­zji oraz klien­ta. Drob­ny upo­mi­nek dla pra­cow­ni­ków z pew­no­ścią spra­wi, że po­czu­ją się wy­jąt­ko­wi i do­ce­nie­ni, a to za­owo­cu­je w przy­szło­ści o ich wy­ni­kach pracy.

War­to roz­wa­żyć gi­fo­xy na każ­dą po­pu­lar­ną okazję.

Przeczytaj koniecznie