Wujek Google odpowiada na pytanie „gdzie kupić” blisko 10.000 razy miesięcznie, z czego tylko kilkanaście razy odpowiada na pytanie „gdzie kupić gadżety reklamowe”. Wynika z tego, że Klienci nie mają już kłopotu z namierzeniem danego produktu, ponieważ internet wypluwa tysiące stron odpowiedzi, mają oni jednak problem z samym sprzedawcą.

Bardzo łatwo w internecie prężyć muskuły i udawać kogoś, kim się nie jest. Bardzo łatwo wpisać w sklepie ceny niższe niż konkurencja. Cała magia pryska, gdy przychodzi do zamówienia i do fizycznej realizacji. Zatem jak kupić gadżety reklamowe od sprawdzonego i wiarygodnego dostawcy?

Gdzie kupić gadżety reklamowe z nadrukiem?

Gdzie ku­pić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem?

Za­nim sku­szą nas pięk­ne ob­raz­ki i szo­ku­ją­co ni­skie ce­ny, sprawdź­my, czy do­staw­ca ga­dże­tów re­kla­mo­wych, któ­re­my po­wie­rza­my prze­cież nasz pre­stiż, wi­ze­ru­nek w oczach klien­tów, suk­ces kam­pa­nii pro­mo­cyj­nej, a czę­sto i wła­sną ka­rie­rę, jest w sta­nie spro­stać za­da­niu. Po­mo­gą w tym ła­two we­ry­fi­ko­wal­ne in­for­ma­cje.

  1. Rok za­ło­że­nia dzia­łal­no­ści. Je­śli fir­ma jest kil­ka­na­ście lat na ryn­ku, to z pew­no­ścią ma opa­no­wa­ne na­dru­ki re­kla­mo­we oraz moż­na przed nią sta­wiać trud­niej­sze za­da­nia lo­gi­stycz­ne i pro­duk­cyj­ne.
  2. Re­fe­ren­cje od klien­tów. Re­fe­ren­cje po­sia­da każ­da fir­ma, jed­nak nie każ­da je pu­bli­ku­je. Za­wsze jed­nak moż­na o nie po­pro­sić. Brak re­fe­ren­cji po­wi­nien eli­mi­no­wać do­staw­cę.
  3. Wa­run­ki fi­nan­so­we. Mło­de i ma­łe fir­my cza­sem nie są w sta­nie udźwi­gnąć fi­nan­so­wa­nia za­mó­wie­nia na ga­dże­ty re­kla­mo­we. Re­ali­zu­ją za­mó­wie­nia za go­tów­kę u do­staw­ców lub na kre­dyt ku­piec­ki, li­cząc, że zdą­żą z za­pła­tą swo­im do­staw­com pie­niędz­mi uzy­ska­ny­mi od klien­ta, stąd czę­sto prak­ty­ką jest żą­da­nie uisz­cze­nia za­pła­ty przed roz­po­czę­ciem re­ali­za­cji za­mó­wie­nia.
  4. Pro­ce­du­ra ob­słu­gi za­mó­wie­nia. To się od ra­zu rzu­ca w oczy. Do­świad­czo­ny do­staw­ca ma bar­dzo przej­rzy­sty i ja­sny spo­sób ob­słu­gi klien­ta. Za­mó­wie­nia re­ali­zu­je we­dług sys­te­mu, od­po­wied­nio do­ku­men­tu­je po­szcze­gól­ne kro­ki, w jed­no­znacz­ny i czy­tel­ny spo­sób przy­go­to­wu­je i przed­sta­wia do ak­cep­ta­cji pro­jek­ty gra­ficz­ne. Brak ta­kich pro­ce­dur ozna­cza jed­no – nie­po­ro­zu­mie­nia i kło­po­ty
  5. Opi­nie w in­ter­ne­cie. Za­rów­no sa­mo Go­ogle, jak i wie­le por­ta­li in­ter­ne­to­wych zaj­mu­je się oce­nia­niem ja­ko­ści ob­słu­gi klien­ta, usług i po­rduk­tów. Ta­ka wie­dza jest w sta­nie do­star­czyć nam wie­le in­for­ma­cji na te­mat po­ten­cjal­ne­go do­staw­cy.
  6. Zdję­cia biu­ra i za­ple­cza. Wia­ry­god­ny do­staw­ca nie ma nic do ukry­cia. Na swo­ich stro­nach in­ter­ne­to­wych po­ka­zu­je swój po­ten­cjał: biu­ro, za­ple­cze pro­duk­cyj­ne, ze­spół pra­cow­ni­ków, show­ro­om, wzor­cow­nię, jak i do­ku­men­tu­je swój udział w wy­da­rze­niach bran­żo­wych.
  7. Obec­ność w So­cial Me­diach. Fa­ce­bo­ok, Twit­ter, Lin­ke­dIn, Pin­te­rest to źró­dła naj­śwież­szych in­for­ma­cji o co­dzien­nym ży­ciu fir­my. Mo­że­my przyj­rzeć się za­rów­no pra­cy fir­my, bie­żą­cym re­ali­za­cjom, jak i pro­mo­cjom.
  8. Do­ra­dza­nie roz­wią­zań. Do­bry do­staw­ca ga­dże­tów re­kla­mo­wych nie jest od po­ta­ki­wa­nia i zga­dza­nia się na wszyst­ko. Je­śli jest fa­chow­cem po­wien za­pre­zen­to­wać pro­mo­cje na ga­dże­ty re­kla­mo­we, wie gdzie ku­pić ga­dże­ty re­kla­mo­we (od do­staw­ców), by by­ło szyb­ko, do­brze ja­ko­ścio­wo i ta­nio. Po­nad­to, in­for­mu­je klien­ta o ogra­ni­cze­niach tech­no­lo­gii dru­ku i nie ma żad­nych opo­rów, by do­star­czyć klien­to­wi wzo­ry do po­ka­za­nia przed roz­po­czę­ciem re­ali­za­cji.

Śred­nio raz w mie­sią­cu zda­rza nam się ra­to­wa­nie skó­ry klien­tom, któ­rzy nie chcie­li sko­rzy­stać z na­szych usług, bo uwa­ża­li, że jest za dro­go, po czym wra­ca­li do nas z cał­ko­wi­cie za­wa­lo­ny­mi za­mó­wie­nia­mi. Głów­nie cho­dzi o opóź­nie­nia, dra­ma­tycz­na ja­kość na­dru­ków i ga­dże­tów, brak in­for­ma­cji i pa­smo nie­po­ro­zu­mień – moż­na by­ło wszyst­kie­go te­go unik­nąć, gdy­by le­piej spraw­dzić do­staw­cę. I na ko­niec po raz ko­lej­ny oka­zu­je się, że wca­le nie by­li­śmy ta­cy dro­dzy, tyl­ko wła­ści­wie osza­co­wa­li­śmy przed­miot za­mó­wie­nia.

Za­pra­szam Was do spraw­dze­nia na­szej fir­my w ak­cji. Bę­dzie mi bar­dzo mi­ło po­roz­ma­wiać o re­ali­za­cji ga­dże­tów dla Wa­szej fir­my. Na­pisz­cie do mnie i obej­rzyj­cie na­szą ofer­tę w pro­mo­sho­pie.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e‑mail: info@promoshop.pl