Stro­na głów­na Re­cen­zje Pre­zen­ty Jak wy­brać pre­zen­ty i ga­dże­ty świą­tecz­ne dla klientów?

Jak wybrać prezenty i gadżety świąteczne dla klientów?

mikolaj_baner-min

Święta nieodparcie kojarzą się nam z wręczaniem prezentów, nic więc dziwnego, że ta tradycja została zaadaptowana przez biznes do celów marketingowych, sprzedażowych i wizerunkowych. Nie ma w tym nic złego. Nic tak nie rozwija (a czasem uzdrawia) relacji, jak miłe, ciepłe i oryginalne upominki świąteczne. Z punktu widzenia działań Public Relations, Boże Narodzenie to prawdziwe Eldorado, pełne niepowtarzalnych okazji do budowania marki i poprawy wizerunku. Okres świąt to wymarzona okazja, by przypomnieć się wszystkim partnerom: klientom, dostawcom, współpracownikom i kolegom z pracy. Okazja jest podwójna – okreś świąteczny w wielu firmach kończy rok, więc prezenty wręczane na Święta są też podziękowaniem za wspólnie przepracowany rok.

Firmowe gadżety świąteczne wręczane tym okresie mają zupełnie inny charakter, od tych zamawianych na co dzień, a branża gadżetów reklamowych przygotowuje się do Świąt dużo wcześniej. Pierwsze katalogi z ofertą świąteczną trafiają na rynek już w połowie wakacji, ale prawdziwy sezon na gadżety świąteczne rozpoczyna się na dobre we wrześniu i trwa stosunkowo krótko – do listopada. W grudniu raczej nie ma już co wybierać i magazyny święcą pustkami. Nic więc dziwnego, że przy planowaniu zakupów prezentów świątecznych wskazany jest refleks i wczesne podejmowanie decyzji. Nie ma na co czekać – im bliżej Świąt, tym mniej towaru.

Śmia­ło moż­na na­pi­sać, że pre­zen­ty świą­tecz­ne dla firm i ich klien­tów to bran­ża, któ­ra rzą­dzi się od­mien­ny­mi za­sa­da­mi i gu­sta­mi. Naj­czę­ściej gu­stem Pre­ze­sa, któ­ry czę­sto wpra­wia pra­cow­ni­ków w ner­wo­wość swo­imi ocze­ki­wa­nia­mi. Jed­nak nie­za­leż­nie od Je­go wi­dzi­mi­się, upo­min­ki świą­tecz­ne dla firm da się po­gru­po­wać w kil­ka naj­waż­niej­szych grup produktowych:

 1. Ozdo­by cho­in­ko­we. To bar­dzo do­bry po­mysł. Trud­no wy­obra­zić so­bie ko­goś, kto nie po­trze­bu­je ozdób cho­in­ko­wych przed Świę­ta­mi, je­sli nie do do­mu, to cho­ciaż­by do ozdo­bie­nia biu­ra. Na ryn­ku ga­dże­to­wym moż­na zna­leźć fir­mo­we bomb­ki z na­dru­kiem, ozdo­by z fil­cu (mi­ko­ła­je, re­ni­fe­ry, gwiazd­ki, bał­wa­ny i wie­le po­dob­nych mo­ty­wów). Ład­ne są rów­nież ozdo­by drew­nia­ne i z su­row­ców na­tu­ral­nych (wi­kli­na, su­szo­ne tra­wy, ga­łąz­ki, owo­ce, itp.). Ta­kie ozdo­by nie kosz­tu­ją du­żo, a są mi­łym ak­cen­tem, któ­ry mo­że­my po­da­ro­wać klien­tom i pra­cow­ni­kom. Ręcz­nie ro­bio­ne upo­min­ki świą­tecz­ne za­wsze cie­szą i zwra­ca­ją uwagę.
 2. Kub­ki świą­tecz­ne. O dzi­wo – fi­li­żan­ki i kub­ki świą­tecz­ne z mo­ty­wa­mi Bo­że­go Na­ro­dze­nia, to bar­dzo po­szu­ki­wa­ne ga­dże­ty. Wy­da­wa­lo­by się, że ta­kie uni­wer­sal­ne ga­dże­ty są na czas Świąt za­po­mi­na­ne, ale naj­wy­raź­niej lu­bi­my de­lek­to­wać się w zim­nych mie­sią­cach cie­pły­mi na­po­ja­mi z de­dy­ko­wa­nej ce­ra­mi­ki. Świą­tecz­ne ze­sta­wy do her­ba­ty lub ka­wy mo­gą być tra­fem w dzie­siąt­kę, je­śli do­ło­ży­my do nich jesz­cze pacz­kę roz­grze­wa­ją­cej herbaty.
 3. Ko­sze świą­tecz­ne z de­li­ka­te­sa­mi. To do­syć kosz­tow­ne pre­zen­ty biz­ne­so­we na Świę­ta, i choć war­to­ścio­we i cie­szą­ce oso­by ob­da­ro­wa­ne, mo­gą jed­nak wpra­wiać na­szych od­bior­ców w za­kło­po­ta­nie. War­to też pa­mie­tać, że za­war­to­ścią ko­szy na­si od­bior­cy być mo­że bę­dą mu­sie­li po­dzie­lić się ze współ­pra­cow­ni­ka­mi. Nie wy­glą­da to naj­le­piej, gdy kosz świą­tecz­ny do­sta­je tyl­ko jed­na oso­ba, dzie­lą­ca po­kój z in­ny­mi. War­to wziąć pod uwa­gę ta­ki sce­na­riusz i nie wpę­dzać ob­da­ro­wa­nej oso­by w kło­po­tli­wą sy­tu­ację. Za­daj­my też so­bie py­ta­nie, czy chce­my wrę­czać ko­sze z de­liak­te­sa­mi, czy pacz­kę żyw­no­ścio­wą z su­per­mar­ke­tu. Le­piej dzia­łać we­dłu za­sa­dy „mniej zna­czy wię­cej” i sku­pić się na pa­ru wy­kwint­nych de­li­ka­te­sach, za­miast bu­do­wać ob­ję­tość ko­sza za po­mo­cą po­pu­lar­nych i sze­ro­ko do­stęp­nych produktów.
 4. Ga­dże­ty świą­tecz­ne. Stan­dar­do­we, drob­ne, świą­tecz­ne ga­dże­ty re­kla­mo­we to ko­rzyst­ne i ta­nie roz­wią­za­nie, po­nie­waż mo­że­my je wrę­czać osob­no, jak rów­nież w ma­łych pa­kie­tach. Ka­ta­lo­gi peł­ne są de­dy­ko­wa­nych upo­min­ków świą­tecz­nych dla klien­tów na świę­ta, ta­kich jak: pen­dri­ve­’y świą­tecz­ne z mo­ty­wa­mi świą­tecz­ny­mi, bre­lo­ki, za­kład­ki do ksią­żek i wie­le in­nych ory­gi­nal­nych przedmiotów. 

  gadzety swiateczne 2016
  ga­dze­ty swia­tecz­ne 2016
 5. Upo­min­ki oso­bi­ste. Nic tak nie zbli­ża lu­dzi, jak oso­bi­ste świą­tecz­ne upo­min­ki, na przy­kład rę­ka­wicz­ki, czap­ki świą­tecz­ne, sza­li­ki, ocie­pla­cze, czy ko­ce po­la­ro­we z mo­ty­wem świą­tecz­nym. Cza­sem war­to po­my­śleć nad świe­cą za­pa­cho­wą oraz świeczniku.
 6. Mi­ni cho­in­ki. Faj­ny i nie­dro­gi po­mysł. Na­sza cho­in­ka (od­po­wied­nio ude­ko­ro­wa­na do­star­czo­ny­mi w kom­ple­cie ozdo­ba­mi) z pew­no­ścią zaj­mie wi­docz­ne miej­sce w biu­rze na­szych klien­tów. Po­sta­wio­na w se­kre­ta­ria­cie lub na re­cep­cji, bę­dzie wspa­nia­łą re­kla­mą przez pa­rę in­ten­syw­nych ty­go­dni przed świętami.
 7. Gi­ft­bo­xy, flo­wer­bo­xy i stro­iki. Pu­deł­ka z kwia­ta­mi są do­bre na wie­le oka­zji, ale w wy­da­niu świą­tecz­nym mo­gą być pięk­ne, nie­po­wta­rzal­ne i za­pa­da­ją­ce w pa­mięć. Flo­wer­bo­xy to pu­deł­ka, któ­re za­wie­ra­ją ży­we ro­śli­ny, kwia­ty, igla­ste ga­łąz­ki, mech wraz z upo­min­kiem świą­te­czym, spra­wia­ją ra­dość i są pięk­ne. Stroiki
 8. Kar­ty świą­tecz­ne. Ele­ganc­kie, biz­ne­so­we kar­ty świą­tecz­ne są dla tych, któ­rym nie wy­pa­da da­wać pre­zen­tów, a chce­my wy­ra­zić szcze­gól­ne po­dzię­ko­wa­nia za współ­pra­cę. War­to zwró­cić uwa­gę na in­dy­wi­du­al­nie do­pa­so­wa­ny cha­rak­ter ży­czeń. To znacz­nie lep­sze niż dru­ko­wa­nie sztam­po­wych tek­stów życzeń.
 9. Ka­wy, her­ba­ty, cze­ko­lad­ki fir­mo­we – bez­pre­ten­sjo­nal­ny, po­dziel­ny pre­zent, któ­ry w biu­rze po pro­stu cie­szy. De­li­ka­te­sy i słod­kie ga­dze­ty swia­tecz­ne z pew­no­ścią znaj­dą ama­to­rów w każ­dej firmie.
 10. Al­ko­ho­le – od­po­wied­nio opa­ko­wa­ne i ude­ko­ro­wa­ne wi­na i grzań­ce są za­wsze na to­pie przed Świę­ta­mi. Naj­czę­ściej są do­stęp­ne na szyb­ko, wręcz z dnia na dzień. Wpraw­dzie nie są to zbyt kre­aty­tw­ne upo­min­ki świą­tecz­ne dla klien­tów, nie mniej są po­pu­lar­ne i lu­bia­ne przez odbiorców.

Nie­ste­ty, cięż­ko o zło­tą re­gu­łę przy pla­no­wa­niu świą­tecz­nej ak­cji pre­zen­to­wej. Na­sze re­la­cje z oso­ba­mi ob­da­ro­wy­wa­ny­mi mo­gą wpły­wać na to, czy wy­bie­rze­my ta­nie fir­mo­we upo­min­ki świą­tecz­ne droż­sze fir­mo­we pre­zen­ty świą­tecz­ne, czy też ty­po­we ga­dże­ty bo­żo­na­ro­dze­nio­we. Po­le­gaj­my na swo­jej in­tu­icji i wy­czu­ciu. W koń­cu pod­czas Świąt wy­ba­cza­my so­bie wszel­kie po­tknię­cia, zwłasz­cza te prezentowe.

 

Przeczytaj koniecznie